Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor finanční

Informace odboru.

 

I. Postavení a funkce odboru
Finanční odbor zřídila rada města na základě § 102 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě schváleného organizačního řádu.
Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu města a hospodaření, účetnictví, daní a poplatků, mzdovém a personálním.Ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
Ve funkci tajemníků kontrolního a finančního výboru zajišťují zaměstnanci odboru podklady pro činnost výborů.

 

II. Hlavní úkoly odboru
Zabezpečuje plnění úkolů RM a ZM v oblasti hospodaření s finančními prostředky.
Zajišťuje styk města s peněžními, pojišťovacími a finančními institucemi.
Sestavuje návrh rozpočtu dle požadavků jednotlivých příkazců operací městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem, po schválení rozpočtu provádí čtvrtletně rozbor hospodaření.
Předkládá radě města ke schválení odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem.
Vymáhá pohledávky města předané k vymáhání.  
Zajišťuje agendu spojenou s pojištěním majetku, ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje vyřizování škodních událostí, uzavírá povinné a havarijní pojištění motorových vozidel města a včasnou úhradu těchto plateb.
Vede účetnictví města.
Vede evidenci majetku.
Zajišťuje mzdovou a personální agendu.
Zajišťuje vypracování daňových přiznání města kromě silniční daně.

 

1. Rozpočet města a hospodaření

Sestavuje střednědobé výhledy rozpočtu.
Sestavuje rozpočtové provizorium.
Sestavuje návrh rozpočtu dle požadavků jednotlivých příkazců operací městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem, po schválení rozpočtu provádí čtvrtletně rozbor hospodaření.
Eviduje jednotlivá rozpočtová opatření dle časové posloupnosti.
Zpracovává čtvrtletní rozbory hospodaření za účelem jejich projednání v radě města a zastupitelstvu města.
Zpracovává a nechává schvalovat zastupitelstvem města závěrečný účet města.
Zajišťuje dle zákonů zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, rozborů hospodaření, závěrečného účtu a smluv.

 

2. Vedení účetnictví

Zabezpečuje vedení účetnictví Města Podbořany.
Zpracovává účetní a finanční výkazy a předkládá je ve stanovených termínech prostřednictvím krajského úřadu k celostátnímu zpracování.
Prověřuje čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací zřízených městem a předkládá je ve stanovených termínech prostřednictvím krajského úřadu k celostátnímu zpracování.
Sestavuje účetní závěrku za město a nechává ji schvalovat v zastupitelstvu města.
Prověřuje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem a nechává je schvalovat v radě města.
Provádí periodické kontroly příspěvkových organizací zřízených městem.
Provádí dle schváleného plánu veřejnosprávních kontrol v radě města kontroly příjemců veřejné finanční podpory.
Zajišťuje správu bankovních účtů (kromě účtu pro správu bytového fondu) a platební styk.
Zajišťuje agendu valutové pokladny.
Zajišťuje vyúčtování příkazových bloků.
Vede evidenci majetku města, shromažďuje návrhy na vyřazení majetku fyzickou likvidací, svolává likvidační komisi a pořizuje zápis z jednání likvidační komise.
Zabezpečuje inventarizaci majetku města ve spolupráci s ostatními odbory městského úřadu a organizačními složkami.
Vypracovává statistické výkazy spojené s agendou finančního odboru.

 

3. Daně a poplatky

Zabezpečuje správu místního poplatku ze psů a místního poplatku z ubytovací kapacity.
Zpracovává daňová přiznání za město – daně z nemovitých věcí, daně z příjmu právnických osob za obce, daně z přidané hodnoty.
Vymáhá nedoplatky na základě podkladů předaných jinými odbory a Realitní kanceláří L+L, s.r.o., která na základě příkazní smlouvy na obstarání správy nemovitostí spravuje bytový fond města.

 

4. Mzdové a personální záležitosti

Zajišťuje vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců města v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.
Podílí se na zajištění výkonu alternativních trestů, spolupracuje s mediační a probační službou.
Ve spolupráci s úřadem práce zajišťuje uzavření dohod o vytvoření pracovních míst.
Provádí likvidaci cestovních příkazů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách.
Zajišťuje archivaci mzdové a personální agendy města a všech organizací, jejichž je město právním nástupcem.
 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů v platném znění vztahujících se k finančnímu odboru

Zákony a vyhlášky:

  99/63 Sb., Občanský soudní řád

565/90 Sb., O místních poplatcích

563/91 Sb., O účetnictví

582/91 Sb., O organizaci a provádění sociálního zabezpečení

338/92 Sb., O dani z nemovitých věcí

586/92 Sb., O daních z příjmů

589/92 Sb., O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

592/92 Sb., O pojistném na veřejné zdravotní pojištění

125/93 Sb., Stanovení podmínek a sazeb zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

48/97 Sb., O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

    106/99 Sb., O svobodném přístupu k informacím 

101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)

227/2000 Sb., O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o  elektronickém podpisu)

243/2000 Sb., O rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

257/2000 Sb., O Probační a mediační službě a o změně zákona o zřízení ministerstev a jiných středních orgánů státní správy České republiky, zákoníku práce a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon o Probační a mediační službě)

320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

323/2002 Sb., O rozpočtové skladbě

235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty

416/2004 Sb., O provedení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

420/2004 Sb., O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

435/2004 Sb., O zaměstnanosti

634/2004 Sb., O správních poplatcích

187/2006 Sb., O nemocenském pojištění

262/2006 Sb., Zákoník práce

564/2006 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

280/2009 Sb., Daňový řád

270/2010 Sb., O inventarizaci majetku a závazků

  89/2012 Sb., Občanský zákoník

220/2013 Sb., O požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

255/2013 Sb., O kontrole (kontrolní řád)

340/2013 Sb., O dani z nabytí nemovitých věcí

 

Nařízení vlády:

590/2006 Sb., Stanovení okruhu a rozsahu jiných důležitých osobních překážek v práci

222/2010 Sb., O katalogu prací ve veřejných službách a správě

Adresa

Mírová 615
441 01, Podbořany
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ing. Lucie Harvánková

  Ing. Lucie Harvánková
vedoucí odboru – rozpočet, závěrečný účet, smlouvy pro příjemce veřejné finanční podpory
Telefon: 415 237 561 (pevná linka)
E-mail: harvankova@podborany.net (oficiální email)

Dana Albrechtová

  Dana Albrechtová
referent odboru – příjmy, fakturace, MP z pobytu, MP ze psů
Telefon: 415 237 563 (pevná linka)
E-mail: albrechtova@podborany.net (oficiální e-mail)

Iveta Kloučková

  Iveta Kloučková
referent odboru – mzdy, personalistika
Telefon: 415 237 564 (pevná linka)
E-mail: klouckova@podborany.net (oficiální email)

Iva Slezáková

  Iva Slezáková
referent odboru – výdaje, přefakturace
Telefon: 415 237 569 (pevná linka)
E-mail: slezakova@podborany.net (oficiální email)

Lucie Danišková

  Lucie Danišková
referent odboru - vymáhání pohledávek
Telefon: 415 237 523 (pevná linka)
E-mail: daniskova@podborany.net (oficiální email)

Hana Vepsová

  Hana Vepsová
referent odboru – evidence majetku, veřejnoprávní kontroly příjemců veřejné finanční podpory
Telefon: 415 237 590 (pevná linka)
E-mail: vepsova@podborany.net (oficiální email)

Ing. Veronika Bašová

  Ing. Veronika Bašová
referent dotačních titulů
Telefon: 415 237 593 (pevná linka)
E-mail: basova@podborany.net (oficiální e-mail)

Formuláře

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (pdf)

poplatek_ze_psu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,06 kB
Staženo: 1,120×

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (doc)

přiznání k místnímu poplatku ze psů.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 31,35 kB
Staženo: 875×

Čestné prohlášení poplatníka k přiznání k místnímu poplatku ze psů (pdf)

cestne_prohlaseni_poplatek_psi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,03 kB
Staženo: 1,779×

Čestné prohlášení poplatníka k přiznání k místnímu poplatku ze psů (doc)

Čestné prohlášení-psi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 22,5 kB
Staženo: 843×

Ukončení poplatkové povinnosti - poplatek ze psů (rtf)

odhláška psi.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 64,8 kB
Staženo: 733×

Ukončení poplatkové povinnosti - poplatek ze psů (pdf)

odhláška psi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,46 kB
Staženo: 758×

Žádost o vrácení přeplatku (pdf)

zadost_vraceni_preplatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,91 kB
Staženo: 830×

Vyúčtování příspěvku z rozpočtu Města Podbořany (doc)

vyúčtování příspěvku-dotace z rozpočtu města podbořany.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52 kB
Staženo: 677×

Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (pdf)

poplatek_ubytovaci_kapacita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15 kB
Staženo: 814×

Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (doc)

ubytovací kapacita.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 19,65 kB
Staženo: 818×

Ohlášení ubytovatele k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

ohlaseni_ubytovatele_k_mp_z_ubytovaci_kapacity.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB
Staženo: 795×

Žádost o povolení zaplatit pokutu a náklady řízení ve splátkách (doc)

Žádost o povolení zaplatit pokutu a náklady řízení ve splátkách.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,46 kB
Staženo: 658×

Žádost o povolení zaplatit nedoplatek na místním poplatku ve splátkách (doc)

Žádost o povolení zaplatit nedoplatek na místním poplatku ve splátkách.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,67 kB
Staženo: 518×

Žádost o příspěvek - dotaci z rozpočtu Města Podbořany (xls)

Žádost o příspěvek_ dotaci z rozpočtu města podbořany.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 43 kB
Staženo: 712×

Žádost o příspěvek - dotaci z rozpočtu Města Podbořany (pdf)

Žádost_o_příspěvek_dotaci_z_rozpočtu_města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,41 kB
Staženo: 814×

Vyúčtování příspěvku z rozpočtu Města Podbořany (pdf)

vyúčtování příspěvku-dotace z rozpočtu města podbořany.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,08 kB
Staženo: 833×