Menu
Město Podbořany
Podbořany

Kaštice

Název obce kdysi vedl ke vzniku pověsti, že východně od obce, v poloze, které se říká "Kaša", stával hrad Krokovy bájné dcery Kazi. Ve skutečnosti je v názvu obce ukryto staročeské jméno Kaška.

Poprvé se v písemných pramenech objevují Kaštice v roce 1384, kdy je vlastnil Ješek z Očedělic. Tehdy je zde také doložena tvrz. V 15. století byly Kaštice majetkově rozděleny na dvě části: větší díl byl královským majetkem jako součást karlštejnského manství.

V polovině 16. století tuto část získali jako léno Údrčští z Údrče, od nichž ji roku 1606 koupil český řád křižovníků s červenou hvězdou. Křižovníci ji drželi až do roku 1850. Druhá část zůstala ve světských rukou. Po třicetileté válce se její majitelé střídali, vesměs to byla německá šlechta. Majitelka Judita Geidlerová z Wolfsfeldu, která tu hospodařila do roku 1780, si mezi poddanými získala pověst ukrutnice.

Kastice

V roce 1654 bylo v Kašticích jen osm hospodářství, hned ve dvou však byly krčmy: u Vilíma Fleischera a Adama Friedmana. Podle jmen sedláků se zdá, že to již převážně byli Němci. Ve 2. čtvrtině 19. století zde byl velký ovčín, kde se chovalo 220 ovcí. Dnešní Hornův mlýn se nazýval Gepikův mlýn a patřil k milčeveskému panství.

Roku 1833 dal Vít Zeiner, který panství získal roku 1807, strhnout staré šlechtické sídlo a nahradil je jednopatrovým Panským domem v klasicistním slohu. U silnice proti škole stojí významná umělecká památka - osmiboká kamenná kašna se sochou sedícího Krista z roku 1608. Na návsi stojí na vysokém sloupku socha P. Marie z roku 1709. Památkově chráněná je rovněž ohradní zeď kolem č.p. 18.

Německá škola byla v obci založena roku 1870, česká jednotřídka pak 1924. Nová školní budova byla postavena roku 1933. V roce 1930 tvořili Češi čtvrtinu obyvatel a sdružovali se ve dvou spolcích: Národní jednotě severočeské a Místní osvětové komisi.

O půlnoci se prý občas kolem zámku prochází bílá paní. Mumlá slovo "Judita" (víme tedy, o koho jde) a mizí poblíž sýpky. V adventní době jí dělává společnost ohnivý mužík.

Nejvíce obyvatel měly Kaštice roku 1900 - celkem 340.

Kastice