Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Odbor finanční

Informace odboru.

 

I. Postavení a funkce odboru
Finanční odbor zřídila rada města na základě § 102 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě schváleného organizačního řádu.
Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu města a hospodaření, účetnictví, daní a poplatků, mzdovém a personálním.Ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
Ve funkci tajemníků kontrolního a finančního výboru zajišťují zaměstnanci odboru podklady pro činnost výborů.

 

II. Hlavní úkoly odboru
Zabezpečuje plnění úkolů RM a ZM v oblasti hospodaření s finančními prostředky.
Zajišťuje styk města s peněžními, pojišťovacími a finančními institucemi.
Sestavuje návrh rozpočtu dle požadavků jednotlivých příkazců operací městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem, po schválení rozpočtu provádí čtvrtletně rozbor hospodaření.
Předkládá radě města ke schválení odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem.
Vymáhá pohledávky města předané k vymáhání.  
Zajišťuje agendu spojenou s pojištěním majetku, ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje vyřizování škodních událostí, uzavírá povinné a havarijní pojištění motorových vozidel města a včasnou úhradu těchto plateb.
Vede účetnictví města.
Vede evidenci majetku.
Zajišťuje mzdovou a personální agendu.
Zajišťuje vypracování daňových přiznání města kromě silniční daně.

 

1. Rozpočet města a hospodaření

Sestavuje střednědobé výhledy rozpočtu.
Sestavuje rozpočtové provizorium.
Sestavuje návrh rozpočtu dle požadavků jednotlivých příkazců operací městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem, po schválení rozpočtu provádí čtvrtletně rozbor hospodaření.
Eviduje jednotlivá rozpočtová opatření dle časové posloupnosti.
Zpracovává čtvrtletní rozbory hospodaření za účelem jejich projednání v radě města a zastupitelstvu města.
Zpracovává a nechává schvalovat zastupitelstvem města závěrečný účet města.
Zajišťuje dle zákonů zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, rozborů hospodaření, závěrečného účtu a smluv.

 

2. Vedení účetnictví

Zabezpečuje vedení účetnictví Města Podbořany.
Zpracovává účetní a finanční výkazy a předkládá je ve stanovených termínech prostřednictvím krajského úřadu k celostátnímu zpracování.
Prověřuje čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací zřízených městem a předkládá je ve stanovených termínech prostřednictvím krajského úřadu k celostátnímu zpracování.
Sestavuje účetní závěrku za město a nechává ji schvalovat v zastupitelstvu města.
Prověřuje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem a nechává je schvalovat v radě města.
Provádí periodické kontroly příspěvkových organizací zřízených městem.
Provádí dle schváleného plánu veřejnosprávních kontrol v radě města kontroly příjemců veřejné finanční podpory.
Zajišťuje správu bankovních účtů (kromě účtu pro správu bytového fondu) a platební styk.
Zajišťuje agendu valutové pokladny.
Zajišťuje vyúčtování příkazových bloků.
Vede evidenci majetku města, shromažďuje návrhy na vyřazení majetku fyzickou likvidací, svolává likvidační komisi a pořizuje zápis z jednání likvidační komise.
Zabezpečuje inventarizaci majetku města ve spolupráci s ostatními odbory městského úřadu a organizačními složkami.
Vypracovává statistické výkazy spojené s agendou finančního odboru.

 

3. Daně a poplatky

Zabezpečuje správu místního poplatku ze psů a místního poplatku z ubytovací kapacity.
Zpracovává daňová přiznání za město – daně z nemovitých věcí, daně z příjmu právnických osob za obce, daně z přidané hodnoty.
Vymáhá nedoplatky na základě podkladů předaných jinými odbory a Realitní kanceláří L+L, s.r.o., která na základě příkazní smlouvy na obstarání správy nemovitostí spravuje bytový fond města.

 

4. Mzdové a personální záležitosti

Zajišťuje vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců města v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.
Podílí se na zajištění výkonu alternativních trestů, spolupracuje s mediační a probační službou.
Ve spolupráci s úřadem práce zajišťuje uzavření dohod o vytvoření pracovních míst.
Provádí likvidaci cestovních příkazů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách.
Zajišťuje archivaci mzdové a personální agendy města a všech organizací, jejichž je město právním nástupcem.
 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů v platném znění vztahujících se k finančnímu odboru

Zákony a vyhlášky:

  99/63 Sb., Občanský soudní řád

565/90 Sb., O místních poplatcích

563/91 Sb., O účetnictví

582/91 Sb., O organizaci a provádění sociálního zabezpečení

338/92 Sb., O dani z nemovitých věcí

586/92 Sb., O daních z příjmů

589/92 Sb., O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

592/92 Sb., O pojistném na veřejné zdravotní pojištění

125/93 Sb., Stanovení podmínek a sazeb zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

48/97 Sb., O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

    106/99 Sb., O svobodném přístupu k informacím 

101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)

227/2000 Sb., O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o  elektronickém podpisu)

243/2000 Sb., O rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

257/2000 Sb., O Probační a mediační službě a o změně zákona o zřízení ministerstev a jiných středních orgánů státní správy České republiky, zákoníku práce a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon o Probační a mediační službě)

320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

323/2002 Sb., O rozpočtové skladbě

235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty

416/2004 Sb., O provedení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

420/2004 Sb., O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

435/2004 Sb., O zaměstnanosti

634/2004 Sb., O správních poplatcích

187/2006 Sb., O nemocenském pojištění

262/2006 Sb., Zákoník práce

564/2006 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

280/2009 Sb., Daňový řád

270/2010 Sb., O inventarizaci majetku a závazků

  89/2012 Sb., Občanský zákoník

220/2013 Sb., O požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

255/2013 Sb., O kontrole (kontrolní řád)

340/2013 Sb., O dani z nabytí nemovitých věcí

 

Nařízení vlády:

590/2006 Sb., Stanovení okruhu a rozsahu jiných důležitých osobních překážek v práci

222/2010 Sb., O katalogu prací ve veřejných službách a správě

Adresa

Mírová 615
441 01, Podbořany
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ing. Lucie Harvánková

  Ing. Lucie Harvánková
vedoucí odboru – rozpočet, závěrečný účet, smlouvy pro příjemce veřejné finanční podpory
Telefon: 415 237 561 (pevná linka)
E-mail: harvankova@podborany.net (oficiální email)

Dana Albrechtová

  Dana Albrechtová
referent odboru – příjmy, fakturace, MP z ubytovací kapacity, MP ze psů
Telefon: 415 237 563 (pevná linka)
E-mail: albrechtova@podborany.net (oficiální e-mail)

Bc. Simona Gaschová, DiS.

  Bc. Simona Gaschová, DiS.
referent odboru – vymáhání pohledávek
Telefon: 415 237 523 (pevná linka)
E-mail: gaschova@podborany.net (oficiální email)

Iveta Kloučková

  Iveta Kloučková
referent odboru – mzdy, personalistika
Telefon: 415 237 564 (pevná linka)
E-mail: klouckova@podborany.net (oficiální email)

Iva Slezáková

  Iva Slezáková
referent odboru – výdaje, přefakturace
Telefon: 415 237 569 (pevná linka)
E-mail: slezakova@podborany.net (oficiální email)

Ing. Zuzana Loudová

  Ing. Zuzana Loudová
referent odboru – evidence majetku, veřejnoprávní kontroly příjemců veřejné finanční podpory
Telefon: 415 237 590 (pevná linka)
E-mail: loudova@podborany.net (oficiální email)