Menu
Město Podbořany
Podbořany

Žádosti o koupi, směnu, pronájem, pacht atd

prodejŽádosti o koupi, směnu, pronájem, pacht atd.

Informace o postupu

Při vyřizování žádostí o koupi, směnu, pronájem, pacht městských nemovitostí postupuje Město Podbořany v souladu se zákonem o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.). Postup při vyřizování žádostí je následující:

  1. Je potřeba podat písemnou žádost do podatelny Města Podbořany. Lze využít formulář dostupný na webu města v sekci „formuláře/majetkoprávní odbor“, popř. je možné žádost napsat volnou formou.
  2. Žádost se projednává ve dvou etapách. Nejprve se projednává orgánem města (Rada města nebo Zastupitelstvo města) „Záměr.“ Záměry většinou projednává Rada města. Ve zvláště složitých nebo rozvojově důležitých záležitostech může Záměr projednávat Zastupitelstvo města.  Za předpokladu, že dojde ke schválení Záměru, dochází k zajišťování potřebných podkladů (např. znalecký posudek, kterým se určí cena obvyklá, geometrický plán, pokud je předmětem žádosti pouze část městského pozemku, příprava kupní smlouvy a další podklady, které budou dále vyžadovány). Pokud bude Záměr schválen, bude zveřejněn vyvěšením na úřední desce města a to po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města. Po dobu zveřejnění Záměru se mohou občané k Záměru písemně vyjádřit, případně další zájemci mohou předložit své písemné nabídky.

Za předpokladu, že se na základě zveřejněného Záměru podá 2 a více žádostí o koupi, pronájem, pacht, směnu atd., může orgán města rozhodnout o prodeji, pronájmu, pachtu atd. formou obálkového výběru. V tomto případě může být stanoveno jako hlavní kritérium výše nabídnuté ceny (kupní, nájemní, pachtovného atd.).

  1. Ve druhé etapě přijímá příslušný orgán obce konečné rozhodnutí v dané věci (schválení/neschválení uzavření příslušné smlouvy). Ve většině případech přijímá konečné rozhodnutí Zastupitelstvo města. Výjimkou je např. nájem nebo pacht, jejichž schválení je v kompetenci Rady města, pokud Zastupitelstvo města nerozhodne jinak.  

Kupující hradí společně s kupní cenou všechny náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (znalecký posudek, geometrický plán, správní poplatek Katastrálnímu úřadu atd.).

Aktuálně zveřejněné Záměry můžete sledovat na úřední desce města, popř. na elektronické úřední desce města na následujícím odkaze. Pouze je potřeba zvolit „Oblast“ Prodej a pronájem majetku: Portál občana | Podbořany (podborany.net)

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat Ing. Lukáše Gondu, vedoucího majetkoprávního odboru, telefon: 774 416 081, e-mail: gonda@podborany.net