Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Blatno

Změna č.1 ÚP Blatno

Zastupitelstvo obce Blatno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením

§ 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 14.10.2019 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 1 ÚP Blatno,

která nabyla účinnosti dne 28.11.2019.

A. Změna č.1 ÚP Blatno - Opatření obecné povahy (OOP)
I.A Textová část Návrhu Změny č.1 ÚP Blatno
I.B Grafická část Návrhu Změny č.1 ÚP Blatno
           I.1      Výkres základní členění území                                             1 : 10 000
           I.2      Hlavní výkres - část 1                                                             1 : 5 000
           I.2      Hlavní výkres - část 2                                                             1 : 5 000
           I.3      Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 1   1 : 5 000
           I.3      Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 2   1 : 5 000
      II.A Textová část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Blatno
      II.B Grafická část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Blatno
           II.4    Koordinační výkres - část 1                                                   1 : 5 000
           II.4    Koordinační výkres - část 2                                                   1 : 5 000
           II.5    Výkres širších vztahů                                                             1: 50 000
           II.6    Výkres předpokládaných záborů ZPF                                  1 : 10000


B. Úplné znění po změně č.1 ÚP Blatno
B.1 Textová část - po změně č.1 ÚP Blatno (srovnávací text)
           I.1    Výkres základní členění ploch                                              1 : 5 000
           I.2    Hlavní výkres - část 1                                                             1 : 5 000
           I.2    Hlavní výkres - část 2                                                             1 : 5 000
           I.3    Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 1   1 : 5 000
           I.3    Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 2   1 : 5 000

           II.4    Koordinační výkres - část 1                                                  1 : 5 000
           II.4    Koordinační výkres - část 2                                                  1 : 5 000

 

Územní plán Blatno, účinnost od 26.11.2012

Oznámení o vydání ÚP Blatno
 
Zastupitelstvo obce Blatno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy
 
ÚP BLATNO,
 
který nabyl účinnosti dne 26.11.2012.
 
 
Grafická část Návrhu ÚP Blatno:
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o uplatňování ÚP Blatno za období 2012 - 2016

Zpráva o uplatňování ÚP Blatno za období 2012 - 2016 pdf