Menu
Město Podbořany
Podbořany

Blatno

Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Blatno

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Blatno, která nabyla účinnosti dne 28.11.2019

Textová část - po změně č.1 ÚP Blatno (srovnávací text) pdf
I.1    Výkres základní členění ploch pdf; 1 : 5 000
I.2    Hlavní výkres - část 1 pdf; 1 : 5 000
I.2    Hlavní výkres - část 2 pdf; 1 : 5 000
I.3    Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 1 pdf; 1 : 5 000
I.3    Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 2 pdf; 1 : 5 000

II.4    Koordinační výkres - část 1 pdf; 1 : 5 000
II.4    Koordinační výkres - část 2 pdf; 1 : 5 000

 

Územní plán Blatno, účinnost od 26.11.2012

Oznámení o vydání ÚP Blatno
 
Zastupitelstvo obce Blatno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy
 
ÚP BLATNO,
 
který nabyl účinnosti dne 26.11.2012.
 
 
Grafická část Návrhu ÚP Blatno:
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o uplatňování ÚP Blatno za období 2012 - 2016

Zpráva o uplatňování ÚP Blatno za období 2012 - 2016 pdf

 

Změna č.1 ÚP Blatno, účinnost od 28.11.2019

Zastupitelstvo obce Blatno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební úřadu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 14.10.2019 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Blatno, která nabyla účinnosti dne 28.11.2019.

A. Změna č.1 ÚP Blatno - Opatření obecné povahy (OOP) pdf
I.A Textová část Návrhu Změny č.1 ÚP Blatno pdf
I.B Grafická část Návrhu Změny č.1 ÚP Blatno
           I.1      Výkres základní členění území pdf; 1 : 10 000
           I.2      Hlavní výkres - část 1 pdf; 1 : 5 000
           I.2      Hlavní výkres - část 2 pdf; 1 : 5 000
           I.3      Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 1 pdf; 1 : 5 000
           I.3      Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - část 2 pdf; 1 : 5 000
      II.A Textová část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Blatno pdf
      II.B Grafická část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Blatno
           II.4    Koordinační výkres - část 1 pdf; 1 : 5 000
           II.4    Koordinační výkres - část 2 pdf; 1 : 5 000
           II.5    Výkres širších vztahů pdf; 1: 50 000
           II.6    Výkres předpokládaných záborů ZPF pdf; 1 : 10000