Menu
Město Podbořany
Podbořany

Jednací řád zastupitelstva

M Ě S T O     P O D B O Ř A N Y

 

 

 

J E D N A C Í     Ř Á D

Z A S T U P I T E L S T V A     M Ě S T A    P O D B O Ř A N Y

 

 

 

 

 


        Mgr. Radek Reindl                                                  Ing. Karel Honzl
          Starosta města                                                      místostarosta
                     

 

Zastupitelstvo Města Podbořany se usneslo podle ustanovení § 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích na tomto svém

J E D N A C Í M     Ř Á D U    :

§ 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád Zastupitelstva města Podbořany upravuje zásady a způsob přípravy, svolání a průběh jednání, usnášení zastupitelstva a kontroly plnění jeho usnesení, jakož i další související otázky.
2. O otázkách, upravených tímto jednacím řádem, popř. i o dalších záležitostech svého jednání rozhoduje Zastupitelstvo města Podbořany v mezích zákona.

§ 2
Postavení a pravomoci Zastupitelstva města Podbořany
1. Zastupitelstvo města tvoří platně zvolení členové zastupitelstva města.
2. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách, uvedených v § 35, odst. 1., § 84 a § 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
3. Zastupitelstvo města si může vyhradit rozhodování o dalších věcech samostatné působnosti (viz ust. § 84, odst. 4 zákona 128/2000).

§ 3
Svolání jednání zastupitelstva města
1. Zastupitelstvo města se schází k jednání podle potřeby nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2. Zasedání zastupitelstva města zpravidla svolává a řídí starosta města, svolává jej nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Jestliže o to požádá alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva města nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva města
1. Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje starosta města. Při přípravě vychází zejména:
a) ze schválených plánů práce zastupitelstva města na příslušné období,
b) z návrhů podaných orgány, které mají právo podávat návrh k projednání na zasedání zastupitelstva města (viz odst. 2),
c) z usnesení a doporučení, přijatých na přecházejícím zasedání zastupitelstva města.
2. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva města mají členové zastupitelstva, rada města, starosta města a výbory. Podle povahy věci podávají návrhy buď ústně, nebo písemně.
3. V úzké součinnosti s radou města stanoví starosta zejména:
a) dobu a místo jednání zastupitelstva města
b) způsob přípravy a zpracování odborných podkladů a odpovědnost za jejich předložení,
c) popřípadě způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.
4. Při dlouhodobější přípravě určitého problému k projednání na zasedání zastupitelstva města může zastupitelstvo města zřídit pracovní komise pro přípravu stanovisek a expertíz (viz § 12 tohoto jednacího řádu).
5. Písemné materiály pro jednání zastupitelstva obsahují:
a) název materiálu,
b) jeho obsah
c) návrh usnesení a důvodovou zprávu
d) jméno předkladatele
Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení dosavadního stavu,
b) rozbor příčin nedostatků
c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
       6.  Předpokládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva    
            města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. Musí být zpracovány  
            přehledně, terminologicky, přesně a srozumitelně. Je žádoucí, aby byly stručné, musí však  
            být úplné. Obsáhlejší údaje, přehledy a vysvětlení se uvádějí zpravidla v označených 
            přílohách s odkazem na číslo přílohy.

      Předkladatel zodpovídá za to, že předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými  
      Právními předpisy.

      Odborné podklady pro materiály připravují odbory městského úřadu, opatřují si k tomu podle  
      potřeby informace a stanoviska od organizací, zřízených zastupitelstvem města a stanoviska   
      příslušných výborů a komisí.

      Výbory a komise sledují přípravu materiálů, které se týkají jejich úseku činnosti a zapojují se   
      svými členy do prověrek a průzkumu v souvislosti s přípravou materiálu a připravují
            doporučení a návrhy pro zasedání zastupitelstva města.
7. Písemné materiály pro jednání zastupitelstva města předkládá navrhovatel prostřednictvím městského úřadu v počtu 23 výtisků v termínu individuálně mu určeném tak, aby rada města mohla materiály včas projednat, a aby materiály mohly být doručeny členům zastupitelstva nejméně 7 dnů před konáním jednání zastupitelstva města.
8. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva města informuje starosta města prostřednictvím městského úřadu občany nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva a to ve městě Podbořany:
1. na úřední desce městského úřadu vedle čp. 615,
2. na internetových stránkách města,
3. na vhodných místech v jiných částech města.
V městských částech písemným oznámením na vhodném místě.
9. Za kompletní a včasné odeslání materiálů je odpovědný tajemník.


§ 5
Účast členů zastupitelstva města na jednání

1. Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi města s uvedením důvodu nepřítomnosti na zasedání zastupitelstva města. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá člen zastupitelstva starostovi nebo předsedajícímu.
2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem na listině přítomných


§ 6
Průběh jednání zastupitelstva města

1. Na zasedání zastupitelstva města může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas.
O návrhu programu jednání, popřípadě o námitkách proti němu, popřípadě o jeho doplnění, 
            rozhoduje zastupitelstvo města při zahájení zasedání hlasováním.
            Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva města, projedná se zařazení požadovaného bodu 
           v programu nejbližšího jednání zastupitelstva města.
           Nevyhoví-li starosta nebo rada města, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho 
           návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodně o tom zastupitelstvo města.
2. Schůzi zastupitelstva města řídí starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Zastupitelstvo si může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla členové rady města. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
3. Starosta zahájí jednání zasedání ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je podle prezence přítomná nadpoloviční většina členů zastupitelstva města. Není-li ve stanovenou hodinu + čekací doba 20 minut před zahájením jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta města zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva města k témuž, nebo zbývajícímu programu.
4. V zahajovací části jednání prohlásí starosta města, že jednání zastupitelstva města bylo řádně  
     svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva města, dá   
     schválit program jednání, popřípadě opatření, zda bude diskuze probíhat ke každému bodu
     programu zvlášť, nechá zvolit komisi pro návrh usnesení a dva členy zastupitelstva města jako
     ověřovatele zápisu z tohoto jednání a určí zapisovatele, popř. sčítače hlasů. Poté starosta sdělí, 
     zda byl ověřen zápis z přechozího zasedání zastupitelstva města a zda, a jaké námitky, byly
     proti němu vzneseny.
5. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodně o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů zápisu.
6. Tajemník MěÚ informuje poté zasedání zastupitelstva města o průběhu zabezpečování plnění usnesení z předchozího zasedání a o jeho dosavadním výsledku.
7. Starosta města předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost. Je povinen vše vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo města rozhodne o věci hlasováním.
8. Zprávy, zařazené na program jednání zastupitelstva města, uvede úvodním slovem předkladatel zprávy, ten má též právo na přednesení svého vyjádření na závěr diskuse k předložené zprávě.
9. Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy přesunout body programu nebo sloučit diskusi ke dvěma a více bodům programu.
10. Do diskuse se přihlašují členové zastupitelstva města písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení platných právních předpisů.
11. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva města přihlásit jenom do konce rozpravy.
12. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
13. Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.
- nikdo nemůže mluvit v téže věci víckrát než dvakrát,
- doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut a u předkladatele na 10 minut, technické poznámky se mohou zkrátit na dobu 3 minut.
14. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.


§ 7
Příprava usnesení zastupitelstva města

1. Návrh usnesení, předkládaný zastupitelstva města ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse a návrhů členů zastupitelstva města. Podklady pro návrh usnesení je povinen připravit předkladatel zprávy (viz § 4 odst. 4 a 5 jednacího řádu).
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určením odpovědnosti za splnění ukládaných úkolů.
3. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu města předkládá návrhová komise.
4. Usnesením zastupitelstva města se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi města, jiným členům zastupitelstva města, radě města, vedoucím odborů městského úřadu a tajemníkovi.
5. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje tajemník městského úřadu.


§ 8
Hlasování

1. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. O tom, zda je zastupitelstvo města schopno se usnášet, se starosta města přesvědčí před zahájením hlasování.
2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3. Jestliže byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a pak o ostatních částech návrhu.
4. Pokud je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
5. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje zastupitelstvo města nejdříve o tomto protinávrhu.
6. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města
7. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh starosty města usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené jednání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li návrh potřebou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
8. Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, vypracuje návrhová komise nový návrh usnesení. Projeví-li se během jednání nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatné přepracování předložené zprávy, rozhodne zasedání o tomto přepracování a o tom, kdy o této věci bude znovu jednat.
9. Hlasování se provádí veřejně, nerozhodne-li zastupitelstvo města o tajném hlasování. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo na vyjádření, že se člen zastupitelstva zdržel hlasování. Při hlasování je využíváno elektronické hlasovací zařízení.
10. Požádá-li o to kterýkoliv člen zastupitelstva před hlasováním, provádí se hlasování k jednotlivým bodům jmenovitě s písemným zaznamenáním toho, jak který zastupitel hlasoval. Tento záznam o průběhu hlasování je součástí zápisu z jednání zastupitelstva.
11. Usnesení zastupitelstva města, stejně jako obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta města spolu s místostarostou, popřípadě s jiným členem rady města.
12. Písemné vyhotovení návrhu usnesení zastupitelstva města obdrží všichni členové zastupitelstva města při prezenci na zasedání. Usnesení zastupitelstva města musí být písemně vyhotoveno do 7 dnů od konání zasedání.
13. Usnesení zastupitelstva města zveřejní starosta města prostřednictvím městského úřadu do 7 dnů od konání zasedání na úřední desce u budovy městského úřadu a internetových stránkách města.


§ 9
Dotazy členů zastupitelstva města

1. Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na další orgány města a vedoucí organizací a zařízení, zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.
2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města na jednání zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k němu konečné stanovisko zastupitelstvo města.
4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u městského úřadu.


§ 10
Péče o nerušený průběh jednání

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva města, předsedající může rušitele vykázat ze zasedací síně.
2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.


§ 11
Ukončení zasedání zastupitelstva města

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva města pod nadpoloviční většinu všech jeho členů, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá starosta jednání zastupitelstva města znovu do 15 dnů.


§ 12
Pracovní komise

1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo města zřídit pracovní komise.
2. Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo města své členy a podle potřeby další odborníky.
3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu.


§ 13
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města

1. O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Ten vede také evidenci usnesení z jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění, vede evidenci o dotazech a připomínkách členů zastupitelstva a o jejich vyřízení.
2. Nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva města je vlastnoručeně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
3. V zápise se uvádí:
- den a místo jednání,
- hodina zahájení a ukončení,
- doba přerušení zasedání,
- jména zvolených ověřovatelů zápisu,
- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
- program jednání,
- průběh diskuse se jmény řečníků,
- výsledek hlasování,
- podané dotazy a návrhy,
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva města měly stát součástí zápisu.
Součástí zápisu je i schválené usnesení zastupitelstva města.

4. Psaný zápis z jednání zastupitelstva je zpracován na základě pořízeného zvukového záznamu celého průběhu jednání zastupitelstva. Tento zvukový záznam je ukládán na CD a je po ověření zápisu ověřovateli zničen. Po ověření zápisu bude zničen i písemný elektronický záznam elektronického hlasovacího zařízení s výjimkou hlasování podle §8 bodu 10.
5. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města. Podepisují jej starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na městském úřade k nahlédnutí.
6. O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města (viz § 6 odst. 5 tohoto jednacího řádu).
7. Organizační a technické zabezpečení přípravy zasedání zastupitelstva města obstarává odbor organizační a vnitřních věcí městského úřadu.


§ 14
Zabezpečení a kontrola usnesení

1. Tajemník MěÚ projednává na nejbližší poradě vedení MěÚ organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva města.
2. Komise městské rady sledují opatření a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.
3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí tajemník MěÚ na nejbližším zasedání zastupitelstva města.


§ 15
Závěrečná ustanovení

1. O procedurálních otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo města bez rozpravy.
2. Při projednávání a schvalování statutárních aktů (zřizování podniků, ověřování platnosti voleb, slib člena zastupitelstva apod.) se postupuje podle zvláštních předpisů.
3. Jednací řád nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem města.
4. Schválením tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád platný od 17. prosince 2014.

 


Zastupitelstvo města Podbořany schválilo tento jednací řád dne 19. prosince 2018.

 

 

 


……………………………………………                         …………………………………………..
       podpis starosty                                          podpis místostarosty


Zpracoval: Mgr. Martin Gutzer