Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Blšany

Územní plán Blšany, účinnost od 1.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Blšany

Zastupitelstvo Města Blšany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 15.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP BLŠANY,

který nabyl účinnosti dne 1.10.2014.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

Opatření obecné povahy pdf

 

Grafická část Návrhu ÚP Blšany:

Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Koncepce veřejné infrastruktury – hmotové systémy pdf

Koncepce veřejné infrastruktury – energetické systémy pdf

Koordinační výkres pdf

Širší vztahy pdf

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa pdf

 

 

Změna č. 1 ÚP Blšany, účinnost od 15.10.2016

Zastupitelstvo města Blšany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.9.2016 formou opatření obecné povahy

změnu č.1 ÚP Blšany,

která nabyla účinnosti dne 15.10.2016.

 

Opatření obecné povahy pdf

0  textová část – OOP pdf

 

Grafická část změny č.1 ÚP Blšany - Návrh:

1 Výkres základního členění - OOP pdf

2 Hlavní výkres - OOP pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - OOP pdf

4 Výkres TI hmotová – OOP pdf

5 Výkres TI energetika - OOP pdf

 

Grafická část změny č.1 ÚP Blšany - Odůvodnění:

01 Koordinační výkres - OOP pdf

03 Výkres záborů ZPF - OOP pdf

 


Právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Blšany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Blšany, která nabyta účinnosti dne 15.10.2016.

 

O textová část – právní stav po změně 1 pdf

 

Grafická část – Návrh – právní stav po Změně č.1 ÚP Blšany:

1 výkres základního členění – právní stav po změně 1 pdf

2 hlavní výkres – právní stav po změně 1 pdf

3 výkres VPS – právní stav po změně 1 pdf

4 výkres TI hmotová – právní stav po změně 1 pdf

5 výkres TI energetika - právní stav po změně 1 pdf

 

Grafická část – Odůvodnění - právní stav po Změně č.1 ÚP Blšany:

O1 koordinační výkres – stav po změně 1 pdf

O2 výkres širších vztahů – stav po změně 1 pdf

O3 výkres záborů ZPF - stav po změně 1 pdf