Menu
Město Podbořany
Podbořany

Blšany

Právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Blšany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Blšany, která nabyta účinnosti dne 15.10.2016.

 

O textová část – právní stav po změně 1 pdf

 

Grafická část – Návrh – právní stav po Změně č.1 ÚP Blšany:

1 výkres základního členění – právní stav po změně 1 pdf

2 hlavní výkres – právní stav po změně 1 pdf

3 výkres VPS – právní stav po změně 1 pdf

4 výkres TI hmotová – právní stav po změně 1 pdf

5 výkres TI energetika - právní stav po změně 1 pdf

 

Grafická část – Odůvodnění - právní stav po Změně č.1 ÚP Blšany:

O1 koordinační výkres – stav po změně 1 pdf

O2 výkres širších vztahů – stav po změně 1 pdf

O3 výkres záborů ZPF - stav po změně 1 pdf

 

Územní plán Blšany, účinnost od 1.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Blšany

Zastupitelstvo Města Blšany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 15.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP BLŠANY,

který nabyl účinnosti dne 1.10.2014.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

Opatření obecné povahy pdf

 

Grafická část Návrhu ÚP Blšany:

Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Koncepce veřejné infrastruktury – hmotové systémy pdf

Koncepce veřejné infrastruktury – energetické systémy pdf

Koordinační výkres pdf

Širší vztahy pdf

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa pdf

 

Změna č. 1 ÚP Blšany, účinnost od 15.10.2016

Zastupitelstvo města Blšany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.9.2016 formou opatření obecné povahy

změnu č.1 ÚP Blšany,

která nabyla účinnosti dne 15.10.2016.

 

Opatření obecné povahy pdf

0  textová část – OOP pdf

 

Grafická část změny č.1 ÚP Blšany - Návrh:

1 Výkres základního členění - OOP pdf

2 Hlavní výkres - OOP pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - OOP pdf

4 Výkres TI hmotová – OOP pdf

5 Výkres TI energetika - OOP pdf

 

Grafická část změny č.1 ÚP Blšany - Odůvodnění:

01 Koordinační výkres - OOP pdf

03 Výkres záborů ZPF - OOP pdf