Menu
Město Podbořany
Podbořany

2023

Originál ke stažení (2.92 MB)

 

znak

 

 

VYHODNOCENÍ STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA PODBOŘANY

 

ZA ROK 2023

 

 

v roce 2024 zpracovala společnost

ises

ISES, s. r. o.

M. J. Lermontova 25

160 00 Praha 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje

Objednatel

Název : Město Podbořany
Sídlo : Mírová 615, 441 17, Podbořany
: 00265365
DIČ : CZ00265365
Zastoupený : Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta města
Ve věcech technických : Martina Elbogenová, DiS., ekolog města Podbořany

 

Zpracovatel

Název : ISES, s. r. o.
Statutární zástupce : Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
: 64 58 39 88
Bank. spoj. : ČSOB Praha 1, č. ú.: 700021603/0300
Tel. : +420 233 339 718
Odborný garant : Ing. Karel Bursa
Řešitel : Ing. Denisa Benediktová

 

© ISES, 2024

 

Obsah

1 Úvod

1.1 Základní charakteristika města

1.2 Legislativa EU a ČR

1.3 Základní výsledky odpadového hospodářství

2 Analytická část

2.1 Obecně závazné vyhlášky města

2.2 Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství

2.3 Zařízení na území města

2.4 Celková produkce odpadů

2.5 Nakládání s odpady

2.6 Nakládání s odpady

2.7 Ekonomika odpadového hospodářství města

3 Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství

3.1 Předcházení vzniku odpadů

3.2 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

3.3 Nakládání s komunálními odpady

3.4 Skládkování komunálních odpadů

3.5 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

3.6 Stavební a demoliční odpady

3.7 Nebezpečné odpady

3.8 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

3.9 Obaly a obalové odpady

3.10 Odpadní oleje

3.11 Specifické skupiny nebezpečných odpadů

4 Přehled vyhodnocených cílů odpadového hospodářství

5 Závěr

Seznam tabulek

Seznam grafů

Seznam obrázků

Přílohy

 

 1Úvod

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany je strategickým dokumentem o stavu a vývoji nakládání s odpady v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Jedná se o statistická porovnání a výstupy v souvislosti s předcházením vzniku odpadů, produkcí odpadů, sběrnou sítí obce a nakládáním s vyprodukovanými odpady. Vyhodnocení stavu je prováděno pomocí stanovených cílů, které vyplývají zejména ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, z plánu odpadového hospodářství města, ale také z krajských plánů odpadového hospodářství a Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Na základě získaných informací o plnění každého úkolu bylo vypracováno odborné hodnocení. Stručně byl charakterizován stav plnění úkolu ve sledovaném roce (případně, pokud je to k plnění průběžného úkolu relevantní, v letech dalších). K vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany za rok 2023 byla použita data z evidence o produkci a způsobech nakládání s odpady za období 2019–2023. K hodnocení byly dále použity veškeré dostupné relevantní údaje potřebné k vyhodnocení jednotlivých cílů poskytnuté zadavatelem.

Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice:

„Cíl je plněn“ – cíle bylo dosaženo, v budoucích letech bude přesto dále sledován, za účelem ověření jeho stálého dodržování.

„Cíl je plněn částečně“ – cíl pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i v dalším období, v současné době nejsou realizovány všechny potřebné dílčí kroky nutné ke splnění cíle. Přesto z hodnocení vyplývá, že byla uskutečněna řada kroků (činností, opatření) správným směrem.

„Cíl není plněn“ – plnění cíle nenastalo.

„Cíl nebyl hodnocen“ – cíl není posuzován, plnění cíle se nevztahuje na obec, případně obec nemá potřebné údaje pro hodnocení plnění cíle.

Zásadní faktor ovlivňující dané výsledky nemusí představovat pouze skupinu lidí, ale i jedince, jejichž jednání může znatelně ovlivnit výsledky vyhodnocení města Podbořany pro konkrétní rok. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě i nastavení místního systému nakládání s odpady, který může sehrát významnou roli především u předcházení vzniku odpadů i vytřídění využitelných složek odpadů.

 

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany zpracovala společnost ISES, s.r.o., se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6.

 

  1.1Základní charakteristika města

Město Podbořany se nachází v Ústeckém kraji, přesněji v okrese Louny. Od hlavního města Praha leží cca 87 km západním směrem. Město se rozprostírá na ploše 60,2 km2 v nadmořské výšce 331 m n. m.

Obrázek 1 – Poloha města v rámci ČR

map

Historie Podbořanska sahá až do neolitu. Archeologické nálezy dokládají přítomnost lidstva v této oblasti již v 5. tisíciletí před naším letopočtem. Na vrchu Rubín se údajně nacházelo slovanské hradiště Wogastisburg, kde se roku 631 nebo 632 odehrála bitva mezi Sámovou říší a králem Dagobertem I.

První písemná zmínka o Podbořanech pochází z roku 1362. Tehdy se jednalo o vesnici pod hradem Vršov, která patřila benediktinskému klášteru v Postoloprtech. V roce 1426 získaly Podbořany městská práva od císaře Zikmunda Lucemburského. Město se rozvíjelo díky těžbě stříbra a železa a obchodu.

V 16. století zažily Podbořany svůj rozkvět. Město se stalo centrem hornictví a hutnictví a prosperoval zde i obchod. V roce 1575 obdržely Podbořany od císaře Maxmiliána II. znak s motivem stříbrného vrchu a hornických nástrojů.

Třicetiletá válka a morové epidemie v 17. století znamenaly pro Podbořany úpadek. Město se však v 18. století znovu vzpamatovalo a rozvíjelo se průmysl. V roce 1872 byla do Podbořan zprovozněna železnice, která dále podpořila hospodářský rozvoj.

Po vzniku Československa v roce 1918 se Podbořany staly součástí českého státu. Za druhé světové války bylo město okupováno nacistickým Německem. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a Podbořany byly dosídleny Čechy.

V následující tabulce je uveden demografický vývoj města Podbořany od roku 2019 až do roku 2023 (dále jen „sledované období“).

 

Tabulka 1 – Vývoj počtu obyvatel města Podbořany

tab01

 

 

   1.2Legislativa EU a ČR

Od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa týkající se odpadového hospodářství. Jednalo se zejména o následující zákony:

 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,
 • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností,
 • zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (změnový zákon),
 • zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Na základě platných zákonu vešly v průběhu roku 2021 v platnost následující prováděcí vyhlášky:

 • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů),
 • vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech,
 • vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností,
 • vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností,
 • vyhláška č. 169/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem,
 • vyhláška č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

V nové legislativě je implementována pozměňující směrnice (EU) 2018/851, která pozměnila směrnici 2008/98/ES o odpadech.

 

 

 1.3Základní výsledky odpadového hospodářství

Tabulka 2 – Základní výsledky odpadového hospodářství

tab02

 

 2Analytická část

     2.1Obecně závazné vyhlášky města

Obecně závazné vyhlášky města stanovují základní pravidla systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování odpadů na území města. V současné době jsou v platnosti:

a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání konaném dne 7. června 2023 usneslo usnesením č. III/17 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, novou obecně závaznou vyhlášku města. OZV č. 1/2021 tímto byla zrušena.

Vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Podbořany; rovněž stanovuje místa, kde město Podbořany přebírá stavební a demoliční odpad vznikající na území města při činnosti nepodnikajících fyzických osob a komunální odpad vznikající na území města při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se zapojí do obecního systému na základě písemné smlouvy.

Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na složky papír; sklo; plasty a nápojové kartony; drobné kovy; kovy; textil; biologický odpad; jedlé oleje a tuky; objemný odpad; nebezpečný odpad a směsný komunální odpad.

Od 1. 1. 2022 město přebírá od nepodnikajících fyzických osob, které jsou ve městě Podbořany poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, stavební a demoliční odpad v množství nejvýše 500 kg na kalendářní rok, a to na sběrném místě.

b) Obecně závazná vyhláška č. 9/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje roční sazbu poplatku ve výši 900,- Kč. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu, existoval-li důvod osvobození nebo úlevy v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2023.

 

Od 1. ledna 2022 vyšel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který zřizuje Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky.

 

 2.2Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství

Na základě zajištění kompletního systému odpadového hospodářství města Podbořany veškeré služby týkající se odpadového hospodářství města Podbořany v současné době pro město zajišťuje svozová firma Marius Pedersen a.s., odpadovou agendu města zajišťuje Odbor místního hospodářství a služeb. Zpětný odběr obalů zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKOKOM, a.s. a sběrné místo města provozuje jako subjekt Město Podbořany.

Sběrné místo Podbořany

Sběrné místo je určen pro nakládání s odpady kategorie O a N, za účelem jejich předání k dalšímu využití, třídění, případně odstranění. Ve sběrném dvoře je shromažďován odpad vznikající na správním území města Podbořany, a to jak od občanů města Podbořan a místních částí (Buškovice, Dolánky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice, Valov), tak od chalupářů, kteří mají zaplacen poplatek za komunální odpady. Komunální odpady jsou přijímány zdarma vyjma stavebního a demoličního odpadu, který je odebírán zdarma v limitu 500 kg na osobu na kalendářní rok (stavební a demoliční odpad pouze čistý bez jiných složek – dřeva, zeminy, papíru atd.).

 

 

 2.3Zařízení na území města

Na území města Podbořany se v současné době nachází následující zařízení k nakládání s odpady:

Tabulka 3 – Seznam zařízení na území města

tab03

2.4Celková produkce odpadů

Tabulka 4 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2019 – 2023

tab04

Graf 1 – Celková produkce odpadů v období 2019 – 2023

graf01

Nejvyšší celková produkce odpadu byla ve městě Podbořany v roce 2020, kdy činila 2 788,6 t. Od té doby vykazuje celková produkce odpadu převážně klesající trend, a v roce 2023 byla nejnižší za posledních 5 let, tj. 2 788,6 t. Oproti roku 2022 klesla celková produkce odpadu jen nepatrně, a to o 20,5 t.

Produkce komunálních odpadů1 (vyjma SKO) v roce 2023 činila 1 534,3 tun, což tvoří 55 % z celkové produkce odpadů. Od roku 2023 se díky změně Metodiky Ministerstva životního prostředí do této skupiny započítávají jen odpady ze skupiny 20, do roku 2022 byly součástí i vybrané druhy odpadů ze skupiny 15. Oproti roku 2022 vzrostla produkce KO (vyjma SKO) o 238,6 t.

Produkce směsného komunálního odpadu byla v roce 2023 nejnižší za celé sledované období. Jedná se o odpad, který zůstává po vytřídění využitelných složek. Bylo vyprodukováno 1 217,6 t SKO, což činí 191,2 kg na 1 obyvatele za rok. Podíl SKO na celkové produkci činí 43,7 %. Oproti roku 2022 došlo k poklesu produkce SKO o 271,0 t.

 

Graf 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2019 – 2023

graf02

Produkce komunálních odpadů v roce 2023 činila 2 751,7 t odpadů, což je 98,7 % z celkové produkce odpadů. Po přepočtu vyprodukovaných komunálních odpadů na obyvatele vychází, že obyvatel města vyprodukoval 431,9 kg komunálních odpadů za rok. Oproti předchozímu roku 2022, došlo k poklesu produkce KO o 26,0 t.

Tabulka 5 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů
v letech 2019–2023 v [%]

tab05

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, SKO tvoří po celou dobu sledovaného období převážnou většinu produkce komunálních odpadů. Jeho podíl v roce 2023 činil 44,3 % z produkce KO, což je nejméně za sledované období.

   2.5Nakládání s odpady

Všechny odpady vyprodukované na území města Podbořany byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V následující tabulce je popsáno, jakým konečným způsobem bylo v roce 2023 s jednotlivými odpady nakládáno.

Tabulka 6 – Nakládání s odpady produkovanými v roce 2023

tab06

Tabulka 7 – Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely

tab07

 2.6Nakládání s odpady

Následující grafy zobrazují nakládání s odpady v roce 2023, které jsou srovnány s předchozími lety.

Graf 3 – Srovnání nakládání s veškerými odpady v letech 2019 – 2023

graf03

Z hlediska materiálového využití odpadů bylo v roce 2023 materiálově využito 36,6 % (tj. 1 019,4 t) odpadů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu materiálově využitelných odpadů o 513,4 t. Za materiálově využité odpady označujeme všechny odpady, které nahrazují prvotní suroviny, využívají látkové vlastnosti odpadu k původnímu nebo jinému účelu, s výjimkou energetického využití.

Skládkované odpady tvoří ve všech sledovaných letech největší podíl z celkové produkce. V roce 2023 bylo uloženo na skládku 1 768,9 t odpadu, což tvoří 63,4 %. Skládkované odpady jsou tvořeny především směsným komunálním odpadem a objemným odpadem. Nejvyšší množství skládkovaných odpadů bylo v roce 2021, kdy bylo skládkováno 2 495,3 t.

Z hlediska spalovaných odpadů bylo v roce 2023 odstraněno spalováním 1,1 % (tj. 0,3 t) vyprodukovaných odpadů. Jednalo se především o nebezpečné odpady s katalogovým číslem 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Žádné vyprodukované odpady nebyly energeticky využívány.

 

Graf 4 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2019 – 2023

graf04

V rámci nakládání s komunálními odpady, které je vyznačeno v grafu 4, jsou výsledky lehce odlišné od nakládání s veškerými odpady (graf 3). To je způsobeno, zejména stavebními odpady, které se nezapočítávají do komunálních odpadů.

Z hlediska skládkovaných komunálních odpadů bylo v roce 2023 skládkováno 64,3 % (tj. 1 768,9 t), což činí nejnižší podíl za celé sledované období. Produkce skládkovaných odpadů má od roku 2021, kdy byl nejvyšší (tj. 2 495,4 t), klesající trend.

Materiálové využití komunálních odpadů v průběhu sledovaného období vykazuje především rostoucí trend. V roce 2023 bylo materiálově využito 35,7 %, což odpovídá hmotnosti 982,8 t, a jedná se o nejvyšší podíl za sledované období.

 

 2.7Ekonomika odpadového hospodářství města

Tabulka 8 – Přehled příjmů a výdajů na odpadové hospodářství

tab08

 

 3Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství

V rámci vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany jsou stanoveny cíle, které korespondují s cíli a požadavky vyplývajících z plánu odpadového hospodářství města, ale jsou aktualizované dle platné legislativy (zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), ale také dle platného Plánu odpadového hospodářství kraje a Plánu odpadového hospodářství České republiky. Dílčí cíle jsou tematicky roztříděny do jednotlivých skupin.

 3.1Předcházení vzniku odpadů

Číslo cíle

3.1.1.

Název cíle

Koordinovaným a jednotným přístupem předcházet vzniku odpadů, vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

Další cíle

Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování.

Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.

Indikátor

Nestanoven

Stav plnění

Cíl je plněn částečně

Předcházení vzniku odpadů je postupně ve městě Podbořany řešeno. Město Podbořany přijalo republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřuje na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu. Došlo k rozšíření typů sbíraných komodit na sběrných hnízdech a v některých částech města (Buškovice, Hlubany) k zavedení systému „door to door“ (celkem 400 ks sběrných nádob o objemu 120 l na papír a rovněž 400 ks sběrných nádob o objemu 120 l na plasty).

Z hlediska předcházení vzniku odpadů je doporučováno vybudování městského re-use centra. Re-Use centra patří mezi podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území měst. Do Re-Use centra budou moci občané zdarma odevzdávat pro ně nepotřebné funkční věci, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, anebo naopak si budou moci tyto věci odebírat (nakupovat za symbolický poplatek) k dalšímu využití.

Dalším posunem, kterým by mohlo dojít k významnému předcházení vzniku odpadu na území města je podpora domácího kompostování občany města, v oběhu je nyní 621 nádob na bioodpad o objemu 120 l/240 l u fyzických osob. Dalším možným nástrojem předcházení vzniku odpadu je doplnění systému zahradní kompostéry, které by město poskytlo občanům zdarma. Kompostováním BRO přímo na pozemcích občanů dochází ke snížení produkce.

Významnou oblastí předcházení vzniku odpadů je výchova a informovanost občanů. V rámci projektu TA ČR Beta č. TB050MZP009 Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR byla zpracována mimo jiné také Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu. Také byly zpracovány příručky, které mohou být v rámci osvěty občanů velmi nápomocné:

 • Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni
 • Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti
 • Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a stravování
 • Průvodce předcházení vzniku stavebních odpadů

Obrázek 2 – Průvodce předcházení vzniku odpadů (příručky)

obr02

Další možností, jak podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách je například Recyklační program Recyklohraní pod záštitou MŠMT ČR. Program je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci, konkrétně jde o společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. 

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů, šetrné spotřebě vody a klimatické změně. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení (recyklohrani.cz). 

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již 8 dílů speciální výukové sady EKOABECEDA, která usnadní zapojení tématu předcházení vzniku odpadu, recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. Díly zaměřené na předcházení vzniku odpadu, šetrné spotřeby vody a klimatickou změnu obsahují i scénáře pro využití v mateřských  školách a pro středoškolské studenty. Jednotlivé díly EKOABECEDY jsou volně ke stažení a účast v projektu je bezplatná (recyklohrani.cz).

 

 

     3.2Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

Číslo cíle

3.2.1.

Název cíle

 1. Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města.
 2. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
 3. Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Indikátor a)

Počet sběrných míst

Indikátor b)

Množství nově vzniklých černých skládek

Indikátor c)

Množství odklizených černých skládek a rekultivovaných starých zátěží

Stav plnění

Cíle jsou plněny

Efektivní síť obecního systému odpadového hospodářství je tvořena zejména zřízenými veřejnými sběrnými hnízdy tříděného odpadu, sběrným dvorem odpadu Mírová 615, 441 17 Podbořany, který provozuje Město Podbořany, a který je zároveň i veřejným sběrným stanovištěm kolektivních systémů.

Tabulka 9 – Vývoj počtu sběrných hnízd a nádob

tab09

V roce 2023 se ve městě Podbořany nacházelo celkem 38 sběrných míst a na jedno sběrné hnízdo připadalo 145 obyvatel.

Pro podporu účinnosti separace, a především předcházení výskytu černých skládek na stanovištích tříděného i komunálního odpadu, rozmístilo Město Podbořany k těmto stanovištím informační cedule, kam tyto odpady (jedná se především o velkoobjemový, ale i stavební/demoliční odpad, pneumatiky a elektrozařízení v režimu zpětného odběru) mohou občané města bezplatně odkládat.

Ve městě se také nachází sběrné místo na adrese Mlýnská, 441 01 Podbořany. Občané města Podbořany a místních částí zde mohou odevzdávat objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, separované odpady (papír, plast, nápojový karton, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky), nebezpečné odpady, pneumatiky a výrobky s ukončenou životností podléhající zpětnému odběru. Občané mohou na sběrném dvoře předávat i stavební a demoliční odpad, avšak maximálně 500 kg za rok.

Dále jsou na území města rozmístěny koše na běžný směsný komunální odpad, který vzniká občanům při pohybu ve městě.

Na úklidu černých skládek na území města Podbořany se podílejí také dobrovolné organizace a spolky. V rámci úklidových akcí (např. Ukliďme svět, ukliďme Česko) tyto spolky a organizace uklízí od odpadků také problémové partie města. Případné černé skládky jsou evidovány a bezprostředně likvidovány.

Za rok 2023 nevznikly ve městě Podbořany žádné černé skládky. Další výskyt drobného nepořádku ve městě je ihned odklízen a předáván oprávněným osobám.

 

   3.3Nakládání s komunálními odpady

Číslo cíle

3.3.1.

Název cíle

Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a jedlých olejů a tuků. Od roku 2025 pak také odpadů z textilů.

Indikátor

Nestanoven

Stav plnění

Cíl je plněn

Město Podbořany má zavedený tříděný sběr papíru, plastů, skla, textilů a kovů, které jsou sbírány prostřednictvím barevně odlišených sběrných nádob. Nápojové kartony jsou shromažďovány společně s plastovými obaly. Tříděný sběr (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovy a jedlé oleje a tuky) mohou občané odevzdávat také prostřednictvím sběrného dvora. Sběr druhotných surovin, zejména papíru a kovů, probíhá také ve školách a školkách. Kovový odpad je možné odložit i ve sběrnách nebo výkupnách.

Tabulka 10 – Tříděný sběr

tab10

*Od roku 2023 jsou nápojové kartony evidovány pod papírem a lepenkou (20 01 01).

V roce 2023 bylo vyprodukováno 255,2 t odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu, což je o 12,1 t více, než v roce 2022. Nejvyšší produkce byla v roce 2020 (tj. 331,7 t) a od té doby má převážně rostoucí trend.

Papíru bylo v roce 2023 vytříděno 109,1 t. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu produkce o 11,2 t, tedy zhruba 11,4 %. V roce 2023 bylo vytříděno 85,0 t plastu, což je nejvíce za sledované období. V porovnání s rokem 2022 došlo k navýšení produkce o 4,0 t, tedy přibližně o 4,9 %.

Produkce skla je během sledovaného období převážně konstantní. V roce 2023 činila produkce skla 41,6 t, což je oproti roku 2022 nárůst o 150 kg.

 

Graf 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2019 - 2023

graf05

 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., v každoročních ročenkách vypočítává průměrnou výtěžnost tříděného sběru vybraných využitelných složek komunálního odpadu na 1 obyvatele České republiky. Do tohoto výpočtu jsou započteny jen odpady papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.

Tabulka 11 – Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel

tab11

Průměrná výtěžnost tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu na 1 obyvatele České republiky byla v roce 2022 ve výši 57,0 kg. Data pro rok 2023 nebyla v době vypracování díla zatím k dispozici.

Ve městě Podbořany dosáhla průměrná výtěžnost tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu hodnoty 37 kg na osobu. To je o 20 kg na osobu méně, než byl průměr ČR v roce 2022.

Graf 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v letech 2019 – 2023

graf06

 

Číslo cíle

3.3.2.

Název cíle

Nadále zvyšovat celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.

Indikátor

Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo

Vyhodnocení indikátoru

Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci ve městě Podbořany v roce 2023:

papír:                           57,2%,

plasty:                         49,5%,

sklo:                             87,0%,

kovy:                               6,1%.

Celková účinnost:    50,6%.

Stav plnění

Cíl je plněn

Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci (účinnost separace) je podíl skutečné
a potenciální produkce odděleně soustřeďovaných využitelných komunálních odpadů, jako je papír, plast, sklo a kovy.

Tabulka 12 – Účinnost separace v letech 2019 – 2023 v [%]

tab12

Díky změně Metodického doporučení MŽP a změně výpočtu, dochází v roce 2023 k výraznému nárůstu účinnosti separace. I přes to má účinnost separace v průběhu sledovaného období rostoucí trend. V POH ČR byl pro rok 2020 stanoven cíl dosáhnout alespoň 50% účinnosti separace. Tohoto cíle bylo v roce 2023 dosaženo.

S ohledem na změnu výpočtu je v následující tabulce uvedena účinnost separace dle nového postupu i pro roky předešlé.

 

Tabulka 13 – Účinnost separace v letech 2020–2023 v [%] dle Metodického doporučení MŽP z roku 2023

tab13

I při použití nového výpočtu je patrné, že účinnost separace má ve městě Podbořany od roku 2021 rostoucí trend.

I přes to však bude důležité se v následujících letech zaměřovat na problematiku separace odpadu a dále zvyšovat na území města přípravu k opětovnému použití a recyklaci u všech sledovaných komodit. Bude zapotřebí přijímat různá opatření, jako například podporovat třídění odpadů přímo od občanů města („door-to-door“ systém), případně dotřiďovat odpady na sběrném dvoře a předcházet navyšování produkce SKO.

Nezbytnou součástí neustálého zvyšování účinnosti tříděného sběru odpadů je „ekologická výchova obyvatel“. Efektivně vedené osvětové programy, individuálně cílené na jednotlivé skupiny občanů obce, jsou nezbytným předpokladem pro zajištění kladného přístupu obyvatel města ke správnému třídění odpadu. Občané města by měli třídění odpadu považovat za přirozenou součást svého života, obdobně jako je součástí úspora vody nebo šetření elektrikou energií.

Osvěta zaměřená na správné nakládání s odpady, vedená prostřednictvím webových stránek města a místního periodika, by měla být samozřejmě doplněna samostatnými Informačními materiály k dané problematice – letáčky, brožurky, které by mohly být distribuovány do domácností prostřednictvím periodika nebo samostatně do každé schránky.

Možnou součástí této osvěty je oslovení nejmladší generace, tj. dětí v mateřské a základní škole. Hry a materiály zaměřené na problematiku odpadů (pexeso, rozvrh hodin, komiks o odpadech, domino, puzzle, omalovánky, magnetky) by mohlo jako „uvítání“ od města obdržet každé dítě přicházející na základní školu.

V dnešní moderní době by mohla být tato osvěta vedena také pomocí interaktivních webových stránek, které by hravou a zábavnou formou informovali občany o dané problematice. Také by mohly být následně přeloženy do více jazyků (angličtina, němčina, ruština,…), aby oslovily i cizojazyčné občany.

 

Obrázek 3 – Rozvrh hodin

obr03

Obrázek 4 – Karetní hra Černý Petr – revers (vaše logo) a avers (herní text a znaky)

obr04

Obrázek 5 – Omalovánky o odpadech

obr05

Obrázek 6 - Pexeso o odpadech

obr07

 

 

Číslo cíle

3.3.3.

Název cíle

Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů v kalendářním roce 2025 a dalších letech.

Indikátor

Úroveň odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu.

Stav plnění

Cíl není plněn

Dle § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je město Podbořany povinno zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.

 Tabulka 14 – Množství odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu v letech 2019 – 2023

tab14

V roce 2023 bylo odděleně soustřeďováno 37,7 % (982,8 t) komunálních odpadů. Produkce odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek odpadů se každoročně zvyšuje. Stanovený cíl pro rok 2025 (tj. 60 %) však není v současné době plněn.

Ke splnění tohoto cíle je velmi nezbytné rozšiřovat sběrnou síť nádob na odděleně soustřeďované komunální odpady, zejména rozšířením systému „door-to-door“, neboli nádob na separované odpady přímo u rodinných a bytových domů, ale také snižovat množství skládkovaných odpadů, které nejsou materiálově využívány, jako je například směsný komunální odpad a objemný odpad.

Číslo cíle

3.3.4.

Název cíle

Zvyšovat úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035 z celkové hmotnosti komunálních odpadů.

Indikátor

Úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů.

Stav plnění

Cíl není plněn

V příloze č. 1 k zákonu č. 541/2020 jsou stanoveny další cíle odpadového hospodářství. Tyto cíle jsou stanoveny pro celkovou produkci komunálních odpadů na území České republiky.

Graf 7 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2019–2023

graf07

Úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů v roce 2023 dosahovala ve městě Podbořany na hodnotu 35,7 %. Oproti roku 2022 došlo k navýšení o 18,4 %.

Do roku 2025 je však cílem zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů a do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů a k roku 2035 na 65%.

 

 

     3.4Skládkování komunálních odpadů

Číslo cíle

3.4.1.

Název cíle

Snižovat množství skládkovaného komunálního odpadu (zejména směsný komunální odpad a objemný odpad) a energeticky ho využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Indikátor

Množství skládkovaného komunálního odpadu

Stav plnění

Cíl je plněn částečně

Dle § 40 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nesmí být od 1. ledna 2030 ukládán na skládky odpad, který má výhřevnost v sušině vyšší než 6,5 MJ/kg, který překračuje limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 a které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat. Směsný komunální odpad a objemný odpad nebude možné skládkovat.

Tabulka 15 – Produkce skládkovaných komunálních odpadů v letech 2019 – 2023

tab15

Veškerá produkce těchto odpadů je odstraňována skládkováním. Bohužel v současné době neexistuje v blízkém okolí města zařízení, které by umožňovalo materiálově nebo energeticky využívat směsný komunální odpad.

Jak ukazuje tabulka výše i graf níže, veškerý směsný komunální odpad a objemný odpad, jehož původcem je město Podbořany, je ukládán na skládku odpadů. V roce 2023 jeho produkce činila 1 768,9 t. Toto číslo znamená meziroční pokles o 534 tun. Za rok 2023 vychází na 1 trvale žijícího obyvatele a rok celkem 277,6 kg skládkovaných komunálních odpadů.

V rámci plnění cíle ze závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti k roku 2030 – zákaz skládkování – bude nutno začít 100 % produkce SKO energeticky či materiálově využívat.

 

 Graf 8 – Produkce skládkovaných komunálních odpadů v letech 2019–2023

 

graf08

 
Číslo cíle

 

3.4.2

Název cíle

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Indikátor

Množství využitého směsného komunálního odpadu

Stav plnění

Cíl nebyl hodnocen

Následující graf znázorňuje způsob nakládání se směsným komunálním odpadem města v letech 2019 – 2023.

 Graf 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2019 – 2023

graf09

Jak ukazuje graf, veškerý směsný komunální odpad, jehož původcem je město Podbořany, je ukládán na skládku odpadů. Od roku 2021, kdy byla produkce SKO nejvyšší (tj. 1 565 t), klesla do roku 2023 o 347,4 t, což je pokles o zhruba 22 %. V roce 2023 tak bylo vyprodukováno 1 217,6 t SKO, což je nejméně za posledních 5 let.

S ohledem na povinnost ve smyslu § 40 odst. 1 nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který od 1. ledna roku 2030 zakazuje provozovatelům skládek ukládat zde využitelné odpady určitých parametrů a charakteristik, bude nezbytné hledat jiná řešení energetického či materiálového využití SKO.

 

     3.5Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

Číslo cíle

3.5.1.

Název cíle

Snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.

Indikátor

Množství BRKO uloženého na skládky

Stav plnění

Cíl je plněn částečně

Pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se zahrnují veškeré komunální odpady mající podíl biologicky rozložitelné složky. Do výpočtu celkového množství produkovaného BRKO se z jednotlivých druhů odpadů započítává pouze jejich biologicky rozložitelná část. Nejvýznamnější složkou BRKO je směsný komunální odpad. SKO obsahuje biologicky rozložitelnou složku ve výši 30 % (dle aktuální metodiky MŽP).

Tabulka 16 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem/obcí v roce 2023

tab16

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, největší hmotností podíl BRKO je obsažen v biologicky rozložitelném odpadu a směsném komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že v současné době končí SKO bez jakékoliv úpravy (přetřídění) na skládce, je velmi obtížné snižovat podíl BRKO ukládaného na skládky.

Následující tabulka a graf znázorňují měrné množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládku v kg na jednoho obyvatele a rok.

Tabulka 17 – Měrné množství BRKO uloženého na skládky v přepočtu na jednoho obyvatele města Podbořany

tab17

Během monitorovaného období došlo k poklesu měrného množství BRKO uloženého na skládku. Pokles je dán zejména změnou metodiky výpočtu „Soustavy indikátorů OH“ vydané MŽP. Aktualizací došlo ke snížení BRKO v SKO na 30 % hm.

V roce 2023 bylo vyprodukováno a uloženo na skládku v přepočtu na 1 obyvatele zhruba 83 kg BRKO. I přesto, že je tato hodnota nejnižší v celém sledovaném období, je cílem i nadále snižovat BRKO uložené na skládku.

Graf 10 – Vývoj produkce odpadu ze zeleně v letech 2019 – 2023

graf10

V roce 2023 bylo prostřednictvím odděleného sběru sebráno celkem 652,1 t biologicky rozložitelných odpadů. Produkce BRO závisí především na přírodních faktorech, proto je kolísavá.

 

Číslo cíle

3.5.2.

Název cíle

Zvyšovat množství odděleně soustřeďovaných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu

Indikátor

Množství odděleně soustřeďovaného odpadu z kuchyní a stravoven
a vedlejších produktů živočišného původu

Stav plnění

Cíl není hodnocen

Na území města není zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.

Jídelny a další stravovací zařízení si nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven řeší vlastní cestou i prostředky. Jejich evidence produkce není k dispozici.

V okolí města Podbořany se nenachází vhodné zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.

 

   3.6Stavební a demoliční odpady

Číslo cíle

3.6.1.

Název cíle

Zvyšovat materiálové využití stavebních a demoličních odpadů s výjimkou zemin, kamení, jalové horniny a hlušiny.

Indikátor

Množství využitých (případně předaných k využití) stavebních a demoličních odpadů vyjma zemin, kamení, jalové horniny a hlušiny

Stav plnění

Cíl je plněn

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství stanovuje, že od 1. 1. 2022 město přebírá od nepodnikajících fyzických osob, které jsou ve městě Podbořany poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, stavební a demoliční odpad v množství nejvýše 500 kg na kalendářní rok, a to na sběrném místě.

Tabulka 18 – Produkce stavebních odpadů v letech 2019–2023

tab18

V rámci vyhodnocení cíle nejsou do těchto stavebních a demoličních odpadů započteny zeminy, kamení a kovové odpady ze skupiny stavebních a demoličních odpadů.

V roce 2023 bylo vyprodukováno celkem 19,15 t stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad. Z tohoto množství bylo 100 % předáno oprávněné osobě k dalšímu materiálovému využití a recyklaci.

 

   3.7Nebezpečné odpady

Číslo cíle

3.7.1.

Název cíle

Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu.

Indikátor

Produkce nebezpečných složek komunálních odpadů

Stav plnění

Cíl je plněn

V roce 2023 činila produkce nebezpečných odpadů pouhých 0,42 t, což je přibližně 70 g nebezpečných odpadů na 1 obyvatele města. Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané odevzdávat na sběrném místě.

V roce 2022 a v letech předchozích nebyly na území města Podbořany produkovány (nebyly předány v souladu s § 13 (1) e) zákona o odpadech) žádné nebezpečné odpady.

Tabulka 19 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2019–2023

tab19

 

Číslo cíle

3.7.2.

Název cíle

Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů.

Indikátor

Množství nebezpečných odpadů materiálově využitých, nebo předaných k materiálovému využití

Stav plnění

Cíl je plněn částečně

Následující tabulka a graf ukazují celkovou produkci a způsob nakládání s nebezpečnými odpady, jejichž původcem je město Podbořany.

Tabulka 20 – Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2019 – 2023

tab20

Nebezpečné odpady byly na území města evidovány pouze v roce 2023, a to ve velmi malém množství. Vzhledem k charakteru odpadu, nebylo možné veškerý vzniklý odpad kategorie N materiálově využít a větší část těchto odpadů byla odstraněna spalováním.

Číslo cíle

 

3.7.3.

Název cíle

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

Indikátor

Nestanoven

Stav plnění

Cíl je plněn

Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané odkládat na sběrném dvoře. Sběrný místě města Podbořany je uzpůsoben k příjmu a shromažďování nebezpečných složek komunálních odpadů, tzn. je vybaven příslušnými shromažďovacími prostředky
na nebezpečné odpady v dostatečném počtu a objemech. Na sběrném dvoře je zajištěno bezpečné nakládání s těmito odpady, nebezpečné odpady jsou shromažďovány odděleně dle katalogových čísel a obsluha sběrného místa je řádně proškolena.

 

 

Číslo cíle

3.7.4.

Název cíle

Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

Indikátor

Množství neodstraněných starých zátěží na pozemcích města

Stav plnění

Cíl je plněn

Dle údajů ze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) se na území města Podbořany a v blízkém okolí nacházely registrované staré zátěže, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 21 – Přehled výskytu kontaminovaných míst ve městě Podbořany

 

tab21

 

     3.8Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

Číslo cíle

3.8.1.

Název cíle

Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ.

Indikátor

Úroveň tříděného sběru

Stav plnění

Cíl je plněn

Město Podbořany má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, a.s., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o. Ve spolupráci s těmito kolektivními systémy podporuje město sběr odpadního elektrického a elektronického zařízení, a to prostřednictvím sběrné sítě či sběrného dvora.

Tabulka 22 – Množství elektrozařízení převzatých v rámci zpětného odběru

tab22

Na území města Podbořany mají občané k dispozici 3 ks nádob pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií (ASEKOL). Veškerá vysloužilá zařízení v režimu zpětného odběru mohou občané odevzdávat také na sběrné místo.

Číslo cíle

 

3.8.2.

Název cíle

Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.

Indikátor

Úroveň tříděného sběru

Stav plnění

Cíl je plněn

Stejně jako v předešlých letech, mělo město Podbořany i v roce 2023 uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ECOBAT na zpětně odevzdávané baterie a monočlánky. Prozatím nejsou dostupná data.

Občané města Podbořany mohou k odkládání použitých baterií a akumulátorů využívat dle mapy sběrných míst kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (http://mapa.ecobat.cz/) 17 sběrných míst zřízených kolektivním systémem ECOBAT s.r.o.

 

 

Číslo cíle

3.8.3.

Název cíle

Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik.

Indikátor

Úroveň tříděného sběru

Stav plnění

Cíl je plněn

V České republice funguje jeden kolektivní systém zajišťující zpětný odběr pneumatik, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (dále jen „ELTMA“). Tato společnost provádí zpětný odběr pneumatik s ukončenou životností především prostřednictvím autoservisů a pneuservisů. Na území města jsou podle mapy sběrných míst společnosti ELTMA 2 subjekty zapojené do tohoto systému – Auto pneu Karel Zerner v ulici Doupovská a Josef Helus pneuservis v ulici 29. srpna.

V roce 2020 vznikla nová společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. Z pohledu zákona není společnost kolektivním ani individuálním systémem, ale je pouze zřizovatelem a provozovatelem míst zpětného odběru prostřednictvím sběrných dvorů, na kterých dochází k odkládání pneumatik s ukončenu životností mimo režim zákona 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (Green Logistics CZ s. r. o., jakožto provozovatelem míst zpětného odběru, předává pneumatiky s ukončenou životností do individuálních systémů – jednotlivým výrobcům). V rámci tohoto systému bylo v roce 2023 evidováno na území města celkem 17,33 tun zpětně odebraných pneumatik.

Občané mohou odložit pneumatiky také na sběrné místo. Přijímání odpadních pneumatik na sběrném dvoře města vede ke snižování výskytu černých skládek a ke snižování finanční zátěže města.

Graf 11 – Vývoj produkce odpadních pneumatik v letech 2019 – 2023

 

graf11

 

   3.9Obaly a obalové odpady

Číslo cíle

3.9.1.

Název cíle

Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2025.

Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň
75 % do roku 2025.

Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 75 % do roku 2030.

Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň
80 % do roku 2030.

Podpořit využití obalových odpadů a prodejních obalů určených spotřebiteli do roku.

Podpořit zvýšení recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli.

Indikátor

Nestanoven

Stav plnění

Cíle jsou plněny

Obaly a obalové výrobky jsou sbírány společně s ostatními separovanými komoditami prostřednictvím sběrné sítě. Město má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

       3.10 Odpadní oleje

Číslo cíle

3.10.1.

Název cíle

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Indikátor

Množství sesbíraných odpadních olejů předaných k materiálovému a energetickému využití

Stav plnění

Cíl je plněn částečně

Sběr olejů je ve městě zajišťován prostřednictvím nádob na sběrných hnízdech a prostřednictvím sběrného místa. Před rokem 2022 nebyly na území města Podbořany evidovány žádné odpadní oleje kategorie ostatní ani nebezpečné.

V roce 2023 bylo vyprodukováno na území města 0,12 t olejů kat. č. 13 02 08 (Jiné motorové, převodové a mazací oleje) a 0,31 t jedlých olejů a tuků.

 

 

  3.11 Specifické skupiny nebezpečných odpadů

Číslo cíle

3.11.1.

Název cíle

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

Indikátor

Množství zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů v majetku obce

Stav plnění

Cíl je plněn

V rámci inventarizace majetku bylo konstatováno, že město Podbořany neeviduje žádná zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů.

Číslo cíle

3.11.2.

Název cíle

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Indikátor

Nestanoven

Stav plnění

Cíl není hodnocen

Článek, informační brožura či jiné prospekty o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí nebyly realizovány.

Číslo cíle

 

3.11.3.

Název cíle

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

Indikátor

Množství nových černých skládek tvořených odpady s obsahem azbestu

Stav plnění

Cíl je plněn

Na území města Podbořany se v roce 2023 nenacházely žádné černé skládky tvořené odpady z azbestu.

 

 

 4Přehled vyhodnocených cílů odpadového hospodářství

Číslo cíle

Definice cíle

Stav plnění

3.1.1.

Koordinovaným a jednotným přístupem předcházet vzniku odpadů, vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

Cíl je plněn částečně

3.2.1.

a) Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města.

Cíl je plněn

b) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Cíl je plněn

c) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Cíl je plněn

3.3.1.

Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a jedlých olejů a tuků. Od roku 2025 pak také odpadů z textilů.

Cíl je plněn

3.3.2.

Nadále zvyšovat celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.

Cíl je plněn

3.3.3.

Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů v kalendářním roce 2025 a dalších letech.

Cíl není plněn

3.3.4.

Zvyšovat úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035 z celkové hmotnosti komunálních odpadů.

Cíl není plněn

3.4.1.

Snižovat množství skládkovaného komunálního odpadu (zejména směsný komunální odpad a objemný odpad) a energeticky ho využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Cíl je plněn částečně

3.4.2.

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Cíl není hodnocen

3.5.1.

Snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.

Cíl je plněn částečně

3.5.2.

Zvyšovat množství odděleně soustřeďovaných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.

Cíl není hodnocen

3.6.1.

Zvyšovat materiálové využití stavebních a demoličních odpadů s výjimkou zemin, kamení, jalové horniny a hlušiny.

Cíl je plněn

3.7.1.

Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu.

Cíl je plněn

3.7.2.

Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů.

Cíl je plněn částečně

3.7.3.

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

Cíl je plněn

3.7.4.

Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

Cíl je plněn

3.8.1.

Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ.

Cíl je plněn

3.8.2.

Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.

Cíl je plněn

3.8.3.

Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik.

Cíl je plněn

3.9.1.

a) Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2025.

Cíl je plněn

b) Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 75 % do roku 2025.

Cíl je plněn

c) Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 75 % do roku 2030.

Cíl je plněn

d) Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2030.

Cíl je plněn

e) Podpořit využití obalových odpadů a prodejních obalů určených spotřebiteli do roku.

Cíl je plněn

f) Podpořit zvýšení recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli.

Cíl je plněn

3.10.1.

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Cíl je plněn částečně

3.11.1.

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

Cíl je plněn

3.11.2.

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Cíl není hodnocen

3.11.3.

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

Cíl je plněn

           

 5Závěr

K vyhodnocení plnění cílů POH města Podbořany byla použita dostupná data a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na území města. Následně bylo vyhodnoceno plnění jednotlivých cílů stanovených v POH města Podbořany. U každého cíle je uveden slovní komentář, a pokud bylo možné vyhodnotit cíl i číselnou hodnotou je uvedena i tato číselná hodnota, případně graf.

Z celkového počtu 30 cílů je 20 cílů plněno, 5 cíle jsou plněny částečně, 2 cíle nejsou plněny a 3 cíle nebyly hodnoceny.

Cíl předcházení vzniku odpadů je ve městě Podbořany plněn částečně. Město se tuto problematiku začíná řešit, a postupně přijímá republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů. Do budoucna je však potřeba zaměřit např. na rozšíření stávajícího systému „door-to-door“ či vybudování Re-use centra nebo podporu domácího kompostování.

Městu se daří zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností. Pro rok 2020 byl v POH ČR stanoven limit pro dosažení 50% účinnosti separace. V roce 2023 dosahovala  účinnost separace v Podbořanech hodnoty 50,6 %. Oproti roku 2022 vzrostla účinnost separace o více než 26 %, což je však dáno především změnou metodiky výpočtu.

Městu se také daří udržovat a rozvíjet sběrnou síť. V roce 2023 se ve městě nacházelo 38 sběrných hnízd, jedno sběrné místo a zavedený systém třídění odpadů „door-to-door“ v domácnostech. Městu se také podařilo zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a jedlých olejů a tuků.

Cíl snižovat množství skládkovaného komunálního odpadu (zejména směsný komunální odpad a objemný odpad) a energeticky ho využívat v zařízeních k tomu určených je plněn částečně. V roce 2023 bylo na skládku odpadu uloženo 1 768,9, z čeho bylo 1 217,6 t SKO. Oproti roku 2022 došlo k poklesu skládkovaných odpadů o 534,2 t. Snižovat množství skládkovaných odpadů se městu daří plnit, bohužel tyto odpady není možné energeticky využívat.

Částečně je plněn cíl snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Množství BRKO ukládaného na skládku v roce 2023 kleslo na 83 kg/obyv./rok. Hodnota stále nedosahuje očekávané cílové hodnoty tohoto ukazatele pro rok 2020 (52 kg/obyv.), alespoň se ji však daří každoročně snižovat. Bez energetického nebo materiálového využití alespoň části SKO se však nelze reálně k této hodnotě ani přiblížit.

Z hlediska nebezpečných odpadů je plněn cíl podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. V roce 2023 činila produkce nebezpečných odpadů 0,42 t. Částečně se daří také zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady se daří plnit vlivem odkládání nebezpečných odpadů odpovědné osobě, tj. zaměstnanci sběrného místa, který je řádně proškolen.

V rámci výrobků s ukončenou životností s režimem zpětného odběru se daří plnit cíl podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ. Město podporuje sběr těchto komodit ve spolupráci s kolektivními systémy prostřednictvím sběrné sítě či sběrného místa. Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, a.s., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o. Občané mají také možnost odkládat baterie a akumulátory na 17 sběrných místech zřízených kolektivním systémem ECOBAT. Dále s kolektivním systémem ELT Management Company Czech Republic (ELTMA) zajišťujícím zpětný odběr pneumatik spolupracují na území města 2 subjekty a sběrné místo spolupracuje se společností GREEN Logistics CZ s.r.o.

Městu nedaří plnit cíl zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů v kalendářním roce 2025 a dalších letech. V roce 2023 bylo odděleně soustřeďováno 37,7 % recyklovatelných složek. K dosažení stanoveného cíle pro rok 2025 městu chybí 22,3 %.

S ohledem schválení nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanovuje zákaz skládkování využitelného odpadu od roku 2030, bude muset město, ve spolupráci s oprávněnými osobami zvážit možnosti energetického či jiného využívání směsného komunálního odpadu.

 

 Seznam tabulek

Tabulka 1 – Vývoj počtu obyvatel města Podbořany

Tabulka 2 – Základní výsledky odpadového hospodářství

Tabulka 3 – Seznam zařízení na území města

Tabulka 4 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2019 – 2023

Tabulka 5 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů
v letech 2019–2023 v [%]

Tabulka 6 – Nakládání s odpady produkovanými v roce 2023

Tabulka 7 – Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely

Tabulka 8 – Přehled příjmů a výdajů na odpadové hospodářství

Tabulka 9 – Vývoj počtu sběrných hnízd a nádob

Tabulka 10 – Tříděný sběr

Tabulka 11 – Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel

Tabulka 12 – Účinnost separace v letech 2019 – 2023 v [%]

Tabulka 13 – Účinnost separace v letech 2020–2023 v [%] dle Metodického doporučení MŽP z roku 2023

Tabulka 14 – Množství odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu v letech 2019 – 2023

Tabulka 15 – Produkce skládkovaných komunálních odpadů v letech 2019 – 2023

Tabulka 16 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem/obcí v roce 2023

Tabulka 17 – Měrné množství BRKO uloženého na skládky v přepočtu na jednoho obyvatele města Podbořany

Tabulka 18 – Produkce stavebních odpadů v letech 2019–2023

Tabulka 19 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2019–2023

Tabulka 20 – Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2019 – 2023

Tabulka 21 – Přehled výskytu kontaminovaných míst ve městě Podbořany

Tabulka 22 – Množství elektrozařízení převzatých v rámci zpětného odběru

 

 Seznam grafů

Graf 1 – Celková produkce odpadů v období 2019 – 2023

Graf 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2019 – 2023

Graf 3 – Srovnání nakládání s veškerými odpady v letech 2019 – 2023

Graf 4 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2019 – 2023

Graf 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2019 - 2023

Graf 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v letech 2019 – 2023

Graf 7 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2019–2023

Graf 8 – Produkce skládkovaných komunálních odpadů v letech 2019–2023

Graf 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2019 – 2023

Graf 10 – Vývoj produkce odpadu ze zeleně v letech 2019 – 2023

Graf 11 – Vývoj produkce odpadních pneumatik v letech 2019 – 2023

 

 Seznam obrázků

Obrázek 1 – Poloha města v rámci ČR

Obrázek 2 – Průvodce předcházení vzniku odpadů (příručky)

Obrázek 3 – Rozvrh hodin

Obrázek 4 – Karetní hra Černý Petr – revers (vaše logo) a avers (herní text a znaky)

Obrázek 5 – Omalovánky o odpadech

Obrázek 6 - Pexeso o odpadech

 

 

 Přílohy

Tabulka č. 1

tabu01

Tabulka č. 2

tabu02

Tabulka č. 3

tabu03

Tabulka č. 4

tabu04

Tabulka č. 5

tabu05

Tabulka č. 6

tabu06

Tabulka č. 7

tabu07

Tabulka č. 8

tabu08

Tabulka č. 9

tabu09

Tabulka č. 10

tabu10

Tabulka č. 11

tabu11

Tabulka č. 12

tabu12

Tabulka č. 13

tabu13

Tabulka č. 14

tabu14

 

1 Za komunální odpad je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, označován směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností.

2 V roce 2023 zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, do roku 2022 zahrnuty i odpady 15 01 01, 15 01 02

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů