Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podbořanský Rohozec

Úplné znění po změně č.1 ÚP
Podbořanský Rohozec

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec, která nabyta účinnosti dne 18.11.2021.

 

Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP Podbořanský Rohozec

                                 

Grafická část po změně č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

I.1 Výkres základního členění území – ZCU_v_UZ

      I.2 Hlavní výkres – HVU_v_UZ

      I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb – VPS_v_UZ

Grafická část odůvodnění – po změně č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

II.4 Koordinační výkres – KOV_v_UZ

Územní plán Podbořanský Rohozec, účinnost od 10.5.2012

Oznámení o vydání ÚP Podbořanský Rohozec

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 23.4.2012 formou opatření obecné povahy

ÚP Podbořanský Rohozec,

který nabyl účinnosti dne 10.5.2012.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

Výkres základního členění území pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Koordinační výkres pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořanský Rohozec za období 2012 - 2016

s přílohou - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Podbořanský Rohozec

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořanský Rohozec za období 2012 - 2016
s přílohou - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Podbořanský Rohozec
 pdf

 

Změna č.1 ÚP Podbořanský Rohozec ,
účinnost od 18.11.2021

 

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 25.10.2021 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Podbořanský Rohozec, která nabyla účinnosti dne 18.11.2021.

 

Opatření obecné povahy (OOP)

 

Textová a grafická část Změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec

Textová část

01_NAV_ZM1_UP_Podboransky_Rohozec
02_ODU_ZM1_UP_Podboransky_Rohozec

​​​​​​03_PŘÍLOHA1_SROVNAVACI_TEXT

Grafická část změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

1. Základní členění území – ZCU_v_ZM1_po_VYD

2. Hlavní výkres –HVU_v_ZM1_po_VYD

3. Výkres VPS – VPS_v_ZM1_po_VYD

Grafická část odůvodnění změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

4.Koordinační výkres – KOV_v_ZM1_po_VYD

5.Výkres širších vztahů –  VSV_v_ZM1_po_VYD

6.Výkres předpokládaných záborů – ZPF_v_ZM1_po_VYD