Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Podbořanský Rohozec

Úplné znění po změně č.1 ÚP
Podbořanský Rohozec

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec, která nabyta účinnosti dne 18.11.2021.

 

Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP Podbořanský Rohozec

                                 

Grafická část po změně č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

I.1 Výkres základního členění území – ZCU_v_UZ

      I.2 Hlavní výkres – HVU_v_UZ

      I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb – VPS_v_UZ

Grafická část odůvodnění – po změně č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

II.4 Koordinační výkres – KOV_v_UZ

Územní plán Podbořanský Rohozec, účinnost od 10.5.2012

Oznámení o vydání ÚP Podbořanský Rohozec

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 23.4.2012 formou opatření obecné povahy

ÚP Podbořanský Rohozec,

který nabyl účinnosti dne 10.5.2012.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

Výkres základního členění území pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Koordinační výkres pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořanský Rohozec za období 2012 - 2016

s přílohou - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Podbořanský Rohozec

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořanský Rohozec za období 2012 - 2016
s přílohou - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Podbořanský Rohozec
 pdf

 

Změna č.1 ÚP Podbořanský Rohozec ,
účinnost od 18.11.2021

 

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 25.10.2021 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Podbořanský Rohozec, která nabyla účinnosti dne 18.11.2021.

 

Opatření obecné povahy (OOP)

 

Textová a grafická část Změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec

Textová část

01_NAV_ZM1_UP_Podboransky_Rohozec
02_ODU_ZM1_UP_Podboransky_Rohozec

​​​​​​03_PŘÍLOHA1_SROVNAVACI_TEXT

Grafická část změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

1. Základní členění území – ZCU_v_ZM1_po_VYD

2. Hlavní výkres –HVU_v_ZM1_po_VYD

3. Výkres VPS – VPS_v_ZM1_po_VYD

Grafická část odůvodnění změny č.1 ÚP Podbořanský Rohozec:

4.Koordinační výkres – KOV_v_ZM1_po_VYD

5.Výkres širších vztahů –  VSV_v_ZM1_po_VYD

6.Výkres předpokládaných záborů – ZPF_v_ZM1_po_VYD