Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Lubenec

Změna č.4 ÚP Lubenec, účinnost od 30.12.2019

Zastupitelstvo obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 11.12.2019 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 4 ÚP Lubenec,

která nabyla účinnosti dne 30.12.2019.

 

A. Opatření obecné povahy - OOP pdf
 

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.4 ÚP Lubenec

Z4_srovnavaci_text pdf


B.1

Z4_vyrok_textova_cast pdf

Z4_vyrok_v1_vykres_zakladniho_cleneni_uzemi pdf

Z4_vyrok_v2_hlavni_vykres pdf

Z4_vyrok_v3_vykres_verejne_prospesnych_staveb pdf

Z4_vyrok_vykres_koncepce_usporadani_krajiny pdf

Z4_vyrok_v5_vykres_koncepce_verejne_infrastruktury pdf
 

B.2

Z4_oduv_textova_cast pdf

Z4_oduv_v1_koordinacni_vykres pdf

Z4_oduv_v2_vykres_sirsich_vztahu pdf

 

C. Úplné znění po změně č.4 ÚP Lubenec

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_1_textova_cast pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_v1_Vykres_zakladniho_cleneni pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_v2_Hlavni_vykres pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_V3_Vykres_etapizace pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_v4_Vykres_koncepce_usporadani_krajiny pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_v5_Koncepce_verejne_infrastruktury pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_v6_Vykres_verejne_prospesnych_staveb,opatreni pdf


UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_od01_Koordinacni_vykres pdf

UP_LUBENEC_uplne_zneni_po_Z4_od02_Vykres_sirsich_vztahu pdf

 

Územní plán Lubenec, účinnost od 18.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Lubenec

Zastupitelstvo Obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.10.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP LUBENEC,

který nabyl účinnosti dne 18.10.2014.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf
Tabulka č. 1 – ZPF pdf
Tabulka č. 2 - ZPF pdf

Opatření obecné povahy pdf

Grafická část Návrhu ÚP Lubenec:

Hlavní výkres pdf

Výkres etapizace pdf

Výkres koncepce uspořádání krajiny pdf

Výkres koncepce veřejné infrastruktury pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Výkres základního členění území pdf

Dopravní řešení pdf

Koordinační výkres pdf
Koordinační výkres detail A pdf
Koordinační výkres legenda pdf
Koordinační výkres detaily pdf
Koordinační výkres detaily 2 pdf

Krajina, struktura krajiny pdf
Krajina ÚSES pdf
Legenda ZPF pdf

Vodní hospodářství – odkanalizování pdf
Vodní hospodářství – zásobování vodou pdf

Výkres předpokládaných záborů PF – detail Lubenec pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail R6 pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail Horní Záhoří a Dolní Záhoří; Libyně, Královské Údolí; Drahonice; Příbenice; Libkovice; Ležky pdf
Výkres předpokládaných záborů PF – detail Vítkovice a Struhaře; Řepany pdf
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

Výkres širších vztahů pdf

Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje pdf
Zásobování energiemi – plyn, teplo pdf

 

Změna č.3 ÚP Lubenec, účinnost od 29.7.2019

Zastupitelstvo obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 26.6.2019 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 3 ÚP Lubenec,

která nabyla účinnosti dne 29.7.2019.

 

Veřejná vyhláška pdf

A. Opatření obecné povahy - OOP pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.3 ÚP Lubenec
Srovnávací text pdf
Textová část – návrh – ZM3_ÚP_Lubenec_OOP pdf
Textová část – odůvodnění – ZM3_ÚP_Lubenec_ODUV_OOP pdf
01 Základní členění území – výřez – ZČÚ_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
02 Hlavní výkres – výřez – HLV_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
03 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření – výřez – VPS_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
04 Koordinační výkres – výřez – KOO_výřez_Lubenec 1 : 5 000 pdf
05_ZPF_výřez_lubenec 1 : 5 000 pdf

C. Úplné znění po změně č.3 ÚP Lubenec
0 - textová část – Úplné znění po změně č.3_Lubenec pdf
1 - Vykres zakladniho_cleneni_uplne_zneni – po změně č. 3 pdf
2 – Hlavni_vykres_uplne_zneni – po změně č. 3 pdf
3 – Vykres_etapizace_uplne_zneni – po změně č. 3 pdf
4 – Vykres_koncepce_usporadani_krajiny – po změně č. 3 pdf
5 – Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury – po změně č. 3 pdf
6 – Vykres_verejne_prospesnych_staveb – po změně č. 3 pdf

 

Změna č.2 ÚP Lubenec, účinnost od 6.12.2019

Zastupitelstvo obce Lubenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 18.11.2019 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 2 ÚP Lubenec,


která nabyla účinnosti dne 6.12.2019.

 

A. Opatření obecné povahy - OOP pdf


B. Textová a grafická část návrhu Změny č.2 ÚP Lubenec

text_Lubenec_zm.č.2 (vč. Odůvodnění a srovnávacího textu) pdf

1 566438_ZCU_v - Výkres základního členění 1 : 10 000 pdf

2 566438_HUV_v - Hlavní výkres 1 : 10 000 pdf

3 566438_VPS_v - Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 10 000 pdf

4 566438_OST_v_4 - Výkres koncepce uspořádání krajiny 1 : 10 000 pdf

5 566438_OST_v_5 - Výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 10 000 pdf

6 566438_OST_v_6 - Výkres etapizace 1 : 10 000 pdf

Odůvodnění:

1 566438_KOV_v - Koordinační výkres 1 : 10 000 pdf

2 566438_OST_v_2 - Širší vztahy 1 : 50 000 pdf    


C. Úplné znění po změně č.2 ÚP Lubenec

text_Lubenec_úpl.zn_zm.č.2 pdf

1 566438_ZCU_v - Výkres základního členění 1 : 10 000 pdf

2 566438_HUV_v - Hlavní výkres 1 : 10 000 pdf

3 566438_VPS_v - Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 10 000 pdf

4 566438_OST_v_4 - Výkres koncepce uspořádání krajiny 1 : 10 000 pdf

5 566438_OST_v_5 - Výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 10 000 pdf

6 566438_OST_v_6 - Výkres etapizace 1 : 10 000 pdf

Odůvodnění:

1 566438_KOV_v - Koordinační výkres 1 : 10 000 pdf

   566438_OST_I_1a1b1c1d1e1f1g1h1ch - Legenda k výkresům pdf

   566438_OST_v_1a - Koordinační výkres – detail obce Lubenec 1 : 2 880 pdf

   566438_OST_v_1b1c1d1e1f1g - Koordinační výkres – detaily 1 : 2 880 pdf
                1b – Horní a Dolní Záhoří
                1c – Libyně a Královské Údolí 
                1d – Drahonice 
                1e – Příbenice
                1f – Libkovice
                1g - Ležky

   566438_OST_v_1h1ch - Koordinační výkres – detaily 1 : 2 880 pdf
                1h – Vítkovice a Struhaře
                1ch - Řepany 

2 566438_OST_v_2 - Širší vztahy 1 : 50 000 pdf