Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Petrohrad

Změna č.1 ÚP Petrohrad

Zastupitelstvo obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením

§ 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 14.10.2019 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Petrohrad, která nabyla účinnosti dne 7.11.2019.

 

 1. Opatření obecné povahy (OOP)
 2. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Petrohrad

0 - textová část – OOP (text + odůvodnění)

           2.1.1.  Výkres základní členění ploch - výřez                                      1 : 2 500

           2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce – výřez        1 : 2 500

           2.2.1.  Hlavní výkres – výřez                                                                 1 : 2 500

           2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy                            1 : 2 500

           2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření – výřez       1 : 2 500

           2.4.     Doprava – výřez                                                                          1 : 2 500

           2.5.1.  Zásobování vodou – výřez                                                        1 : 2 500

           2.5.2.  Kanalizace – výřez                                                                     1 : 2 500

           2.5.3.  Zásobování plynem – výřez                                                      1 : 2 500

           2.5.4.  Zásobování elektrickou energií – výřez                                  1 : 2 500

           2.5.5.  Telekomunikace a spoje – výřez                                             1 : 2 500

           2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES – výřez                                          1 : 2 500

 

           4.1.    Koordinační výkres – výřez                                                       1 : 2 500

           4.3.    Předpokládané zábory ZPF – výřez                                         1 : 2 500         

                        

 

 1. Úplné znění po změně č.1 ÚP Petrohrad 

      0 - textová část – po změně č.1 ÚP Petrohrad (text + odůvodnění)

             2.1.1.  Výkres základní členění ploch                                         1 : 5 000

             2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce             1 : 5 000

             2.2.1.  Hlavní výkres                                                                      1 : 5 000

             2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy                   1 : 5 000

             2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření            1 : 5 000

             2.4.     Doprava                                                                               1 : 5 000

             2.5.1.  Zásobování vodou                                                             1 : 5 000

             2.5.2.  Kanalizace                                                                          1 : 5 000

             2.5.3.  Zásobování plynem                                                           1 : 5 000

             2.5.4.  Zásobování elektrickou energií                                       1 : 5 000

             2.5.5.  Telekomunikace a spoje                                                  1 : 5 000

             2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES                                              1 : 5 000

   

             4.1.    Koordinační výkres                                                             1 : 5 000

             4.2.    Širší vztahy                                                                           1 : 20 000

                   4.3.    Předpokládané zábory ZPF                                               1 : 5 500

Územní plán Petrohrad, účinnost od 8.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Petrohrad

Zastupitelstvo Obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 22.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP PETROHRAD,

který nabyl účinnosti dne 8.10.2014.

 

Textová část územního plánu a odůvodnění územního plánu pdf

Opatření obecné povahy pdf


Grafická část ÚP Petrohrad:

2.1.1. Výkres základního členění pdf

2.1.2. Schéma základní urbanistické koncepce pdf

2.2.1. Hlavní výkres pdf

2.2.2. Funkční využití území pdf

2.3. Výkres VPS a opatření pdf

2.4. Doprava pdf

2.5.1. Zásobování vodou pdf

2.5.2. Kanalizace pdf

2.5.3. Zásobování plynem pdf

2.5.4. Zásobování el. energií pdf

2.5.5. Telekomunikace a spoje pdf

2.6. Uspořádání krajiny pdf

4.1. Koordinační výkres pdf

4.2. Širší vztahy pdf

4.3. Předpokládané zábory půdního fondu pdf