Město Podbořany
Podbořany

Petrohrad

Změna č.1 ÚP Petrohrad

Zastupitelstvo obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením

§ 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 14.10.2019 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Petrohrad, která nabyla účinnosti dne 7.11.2019.

 

 1. Opatření obecné povahy (OOP)
 2. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Petrohrad

0 - textová část – OOP (text + odůvodnění)

           2.1.1.  Výkres základní členění ploch - výřez                                      1 : 2 500

           2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce – výřez        1 : 2 500

           2.2.1.  Hlavní výkres – výřez                                                                 1 : 2 500

           2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy                            1 : 2 500

           2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření – výřez       1 : 2 500

           2.4.     Doprava – výřez                                                                          1 : 2 500

           2.5.1.  Zásobování vodou – výřez                                                        1 : 2 500

           2.5.2.  Kanalizace – výřez                                                                     1 : 2 500

           2.5.3.  Zásobování plynem – výřez                                                      1 : 2 500

           2.5.4.  Zásobování elektrickou energií – výřez                                  1 : 2 500

           2.5.5.  Telekomunikace a spoje – výřez                                             1 : 2 500

           2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES – výřez                                          1 : 2 500

 

           4.1.    Koordinační výkres – výřez                                                       1 : 2 500

           4.3.    Předpokládané zábory ZPF – výřez                                         1 : 2 500         

                        

 

 1. Úplné znění po změně č.1 ÚP Petrohrad 

      0 - textová část – po změně č.1 ÚP Petrohrad (text + odůvodnění)

             2.1.1.  Výkres základní členění ploch                                         1 : 5 000

             2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce             1 : 5 000

             2.2.1.  Hlavní výkres                                                                      1 : 5 000

             2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy                   1 : 5 000

             2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření            1 : 5 000

             2.4.     Doprava                                                                               1 : 5 000

             2.5.1.  Zásobování vodou                                                             1 : 5 000

             2.5.2.  Kanalizace                                                                          1 : 5 000

             2.5.3.  Zásobování plynem                                                           1 : 5 000

             2.5.4.  Zásobování elektrickou energií                                       1 : 5 000

             2.5.5.  Telekomunikace a spoje                                                  1 : 5 000

             2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES                                              1 : 5 000

   

             4.1.    Koordinační výkres                                                             1 : 5 000

             4.2.    Širší vztahy                                                                           1 : 20 000

                   4.3.    Předpokládané zábory ZPF                                               1 : 5 500

Územní plán Petrohrad, účinnost od 8.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Petrohrad

Zastupitelstvo Obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 22.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP PETROHRAD,

který nabyl účinnosti dne 8.10.2014.

 

Textová část územního plánu a odůvodnění územního plánu pdf

Opatření obecné povahy pdf


Grafická část ÚP Petrohrad:

2.1.1. Výkres základního členění pdf

2.1.2. Schéma základní urbanistické koncepce pdf

2.2.1. Hlavní výkres pdf

2.2.2. Funkční využití území pdf

2.3. Výkres VPS a opatření pdf

2.4. Doprava pdf

2.5.1. Zásobování vodou pdf

2.5.2. Kanalizace pdf

2.5.3. Zásobování plynem pdf

2.5.4. Zásobování el. energií pdf

2.5.5. Telekomunikace a spoje pdf

2.6. Uspořádání krajiny pdf

4.1. Koordinační výkres pdf

4.2. Širší vztahy pdf

4.3. Předpokládané zábory půdního fondu pdf