Menu
Město Podbořany
Podbořany

Petrohrad

Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Petrohrad

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Petrohrad, která nabyla účinnosti dne 7.11.2019

0 - textová část – po změně č.1 ÚP Petrohrad pdf (text + odůvodnění)
 

2.1.1.  Výkres základní členění ploch pdf; 1 : 5 000

2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce pdf; 1 : 5 000

2.2.1.  Hlavní výkres pdf; 1: 5 000

2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy pdf; 1 : 5 000

2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření pdf; 1 : 5 000

2.4.     Doprava pdf; 1 : 5 000

2.5.1.  Zásobování vodou pdf; 1 : 5 000

2.5.2.  Kanalizace pdf; 1 : 5 000

2.5.3.  Zásobování plynem pdf; 1 : 5 000

2.5.4.  Zásobování elektrickou energií pdf; 1 : 5 000

2.5.5.  Telekomunikace a spoje; 1 : 5 000

2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES pdf; 1 : 5 000
 

4.1.    Koordinační výkres pdf; 1 : 5 000

4.2.    Širší vztahy pdf; 1 : 20 000

4.3.    Předpokládané zábory ZPF pdf; 1 : 5 500

 

Územní plán Petrohrad, účinnost od 8.10.2014

Oznámení o vydání ÚP Petrohrad

Zastupitelstvo Obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 22.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP PETROHRAD,

který nabyl účinnosti dne 8.10.2014.

 

Textová část územního plánu a odůvodnění územního plánu pdf

Opatření obecné povahy pdf


Grafická část ÚP Petrohrad:

2.1.1. Výkres základního členění pdf

2.1.2. Schéma základní urbanistické koncepce pdf

2.2.1. Hlavní výkres pdf

2.2.2. Funkční využití území pdf

2.3. Výkres VPS a opatření pdf

2.4. Doprava pdf

2.5.1. Zásobování vodou pdf

2.5.2. Kanalizace pdf

2.5.3. Zásobování plynem pdf

2.5.4. Zásobování el. energií pdf

2.5.5. Telekomunikace a spoje pdf

2.6. Uspořádání krajiny pdf

4.1. Koordinační výkres pdf

4.2. Širší vztahy pdf

4.3. Předpokládané zábory půdního fondu pdf

 

Změna č. 1 ÚP Petrohrad, účinnost od 7.11.2019

Zastupitelstvo obce Petrohrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební úřadu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 14.10.2019 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Petrohrad, která nabyla účinnosti dne 7.11.2019.

1. Opatření obecné povahy (OOP) pdf

2. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Petrohrad pdf

0 - textová část – OOP (text + odůvodnění)

2.1.1.  Výkres základní členění ploch - výřez pdf; 1 : 2 500

2.1.2.  Schema základní urban. Výhledové koncepce – výřez pdf; 1 : 2 500

2.2.1.  Hlavní výkres – výřez pdf; 1 : 2 500

2.2.2.  Funkční využití na podkladě ortofotomapy pdf; 1 : 2 500

2.3.     Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření – výřez pdf; 1 : 2 500

2.4.     Doprava – výřez pdf; 1 : 2 500

2.5.1.  Zásobování vodou – výřez pdf; 1 : 2 500

2.5.2.  Kanalizace – výřez pdf; 1 : 2 500

2.5.3.  Zásobování plynem – výřez pdf; 1 : 2 500

2.5.4.  Zásobování elektrickou energií – výřez pdf; 1 : 2 500

2.5.5.  Telekomunikace a spoje – výřez pdf; 1 : 2 500

2.6.     Uspořádání krajiny – ÚSES – výřez pdf; 1 : 2 500

4.1.    Koordinační výkres – výřez pdf; 1 : 2 500

4.3.    Předpokládané zábory ZPF – výřez pdf; 1 : 2 500