Menu
Město Podbořany
Podbořany

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů: Městský úřad Podbořany
IČO: 00265365
Sídlo: Mírová 615, Podbořany
Web: www.podborany.net

Kontakt na pověřence
pro ochranu osobních údajů:

 

 

(dále jen „Úřad“)

MAS Vladař o.p.s.,
zastoupená Ing. Josefem Ryšavým

gdpr@vladar.cz
+420 608 025 123

 

1.Kdo jsme a proč zpracováváme vaše údaje?

Úřad jako správce je odpovědný za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci všech vykonávaných agend.

Jsme úřad s rozšířenou působností, což přináší s sebou určitá vymezení, podpořena mnoha specifickými zákony. Obec s rozšířenou působností vykonává zejména agendy přenesené státní působností.

 • evidence obyvatel;
 • vydávání cestovních dokladů, osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů;
 • vydávání živnostenského oprávnění;
 • výplata sociálních dávek;
 • sociálně právní ochrana dětí;
 • péče o osoby v seniorském věku a se zdravotním postižením;
 • vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí;
 • státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství;
 • doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, silniční a správní úřad, evidence přestupků v silničním provozu, dopravní úřad).
 • komunikace s občany

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy.

2.Na jakém základě osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů na základě zákona

Většinu osobních údajů o občanech nebo dalších osobách zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (příklady zákonů jsou uvedeny v samostatné kapitole).

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, podpis, údaje o uzavření manželství a další údaje ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (poplatky), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům
(např. v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

Na základě výše uvedeného zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné i údaje dalších dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů nelze některé služby nebo úkony provést v souladu s platnou legislativou. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

 • kamerový systém;
 • ochrana majetku a osob.

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat.

Jde zejména o zpracování za účelem:

 • uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.);
 • plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti).
Zpracování osobních údajů na základě veřejného zájmu

Plnění úkolů veřejného zájmu:

 • investice, rozvoj města a majetek města;
 • územní plánování;
 • dotační programy;
 • turistické informační centrum;
 • komunitní plánování.
Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat. Na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

Poskytování služby:

 •  Informace o dokončení správního řízení

3.Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k výkonu naší činnosti. Tam, kde je to nezbytné, zpracováváme osobní údaje dalších osob (rodinní příslušníci, příbuzní apod.). Zpracováváme vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje nebo osobní údaje, které zjistíme v průběhu zpracování agend.

Kategorie zpracovávaných údajů:
 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • popisné a sociodemografické údaje;
 • údaje zvláštní kategorie (citlivé) pro potřeby sociálního odboru;
 • údaje týkající se naší komunikace včetně telefonické komunikace;
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací);
 • audio, video záznamy a fotografie;
 • podpis.

4.Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od Vás.
 • Z vlastní činnosti – zjištění při zpracování agend.
 • Od jiných osob (správců), pokud je to nezbytné.

5.Komu můžeme údaje předat?

Údaje můžeme předat dodavatelům, které jsme pověřili zajišťováním některých činností a předáváme osobní údaje jen tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro výkon dané činnosti a to jen v rozsahu, který je nezbytně nutný. Takové subjekty označujeme za tzv. „zpracovatele“. Spolupracujeme pouze s dodavateli/zpracovateli, kteří jsou důvěryhodní, kvalitní a kteří s námi uzavřeli smlouvu, ve které se zavazují dodržovat legislativu v oblasti ochrany osobních údajů.

Dále předáváme osobní údaje státním institucím a orgánům veřejné moci. Předávání osobních údajů těmto institucím nám ukládá zákon.

Kategorie 1: Státní instituce a úřady (ministerstva, krajské úřady, PČR, ČSSZ, apod.)

Kategorie 2: Dodavatelé a správci IT systémů

Kategorie 3: Dodavatelé jiných služeb (např. správci bytového fondu, pořizovatel územního plánu)

Kategorie 4: Právní společnosti a Exekutoři

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují, a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

6.Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. matriky, odbor sociálních věcí, úřadů jiných států). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

7.Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých softwarových nástrojů a aplikací.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

8.Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Řídíme se zákonem o archivnictví a spisové službě a směrnicí Spisová služba, archivace a skartace dokumentů. Osobní údaje dále zpracováváme z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Lhůty se mohou lišit podle druhu zpracování osobního údaje nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví popř. podle zvláštního zákona).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

9.Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

 • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
 • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
 • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Automatizované individuální rozhodování

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

 

Jak můžete svá práva uplatit?
 1. e-mailem prostřednictvím formuláře
 2. poštou – prostřednictví formuláře (ke stažení na internetových stránkách Společnosti
 3. osobně – prostřednictvím formuláře
 4. datovou schránkou – prostřednictvím formuláře

 

Přílohy:

Žádost subjektu údajů (.docx)

Přehled vybraných zákonů (.pdf)