Menu
Město Podbořany
Podbořany

2022

 

 

 

 

Vyhodnocení stavu
odpadového hospodářství
Města Podbořany

za rok 2022

 

 

červen 2023

 

 

 

ISES, s.r.o.

M. J. Lermontova 25

160 00 Praha 6

 

Originál ke stažení (2.19 MB)

 


Obsah

 

1. Úvod

1.1. Použité podklady

1.2. Celková produkce odpadů

1.3. Nakládání s odpady

1.4. Vyhodnocení nakládání s odpady

1.5. Ekonomika odpadového hospodářství města

2. Vyhodnocení plnění cílů

2.1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

2.2. Nakládání s komunálními odpady

2.3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

2.4. Stavební a demoliční odpady

2.5. Nebezpečné odpady

2.6. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

2.7. Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

2.8. Odpadní oleje

2.9. Specifické skupiny nebezpečných odpadů

2.10. Další skupiny odpadů

2.11. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

2.12. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

3. Vyhodnocení cílů

4. Závěr

5. Přílohy. 45


Seznam zkratek

Zkratka

Text

AOS

Autorizovaná obalová společnost

BAT

Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prostředí

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

BRO

Biologicky rozložitelný odpad

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EMS / EMAS

Systémy environmentálního řízení

EU / ES

Evropská unie/společenství

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GIS

Geografický informační systém

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

ISOH

Informační systém odpadového hospodářství

KO

Komunální odpad

Krajský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

Kategorie odpadů – nebezpečné

NO

Nebezpečné odpady

O

Kategorie odpadů – ostatní

ObÚ / MÚ

Obecní úřad / Městský úřad

OEEZ

Odpadní elektronická a elektrická zařízení

OH

Odpadové hospodářství

OO

Ostatní odpady

OPŽP

Operační program životního prostředí

PCB

Polychlorované bifenyly

POH

Plán odpadového hospodářství

POH ČR

Plán odpadového hospodářství České Republiky

POH kraje

Plán odpadového hospodářství kraje

SFŽP

Státní fond životního prostředí České republiky

SDO

Stavební a demoliční odpady

SKO

Směsný komunální odpad

VOK

Velkoobjemový kontejner

ŽP

Životní prostředí


1. Úvod        

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany je strategickým dokumentem o stavu a vývoji nakládání s odpady v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Jedná se o statistická porovnání a výstupy v souvislosti s předcházením vzniku odpadů, produkcí odpadů, sběrnou sítí obce a nakládáním s vyprodukovanými odpady. Vyhodnocení stavu je prováděno pomocí stanovených cílů, které vyplývají zejména ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, z plánu odpadového hospodářství města, ale také z krajských plánů odpadového hospodářství a plánu odpadového hospodářství České republiky.

Na základě získaných informací o plnění každého úkolu bylo vypracováno odborné hodnocení. Stručně byl charakterizován stav plnění úkolu ve sledovaném roce (případně, pokud je to k plnění průběžného úkolu relevantní, v letech dalších. K vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany za rok 2022 byla použita data z evidence o produkci a způsobech nakládání s odpady za období 2018 – 2022. K hodnocení byly dále použity veškeré dostupné relevantní údaje potřebné k vyhodnocení jednotlivých cílů poskytnuté zadavatelem.

 

Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice:

 „Cíl je plněn“ – cíle bylo dosaženo, v budoucích letech bude přesto dále sledován,
za účelem ověření jeho stálého dodržování.

„Cíl je plněn částečně“ – cíl pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i v dalším období,
v současné době nejsou realizovány všechny potřebné dílčí kroky nutné ke splnění cíle. Přesto z hodnocení vyplývá, že byla uskutečněna řada kroků (činností, opatření) správným směrem.

„Cíl není plněn“ – plnění cíle nenastalo.

„Cíl nebyl hodnocen“ – cíl není posuzován, plnění cíle se nevztahuje na obec, případně obec nemá potřebné údaje pro hodnocení plnění cíle.

 

Zásadní faktor ovlivňující dané výsledky nemusí představovat pouze skupinu lidí,
ale i jedince, jejichž jednání může znatelně ovlivnit výsledky vyhodnocení dané obce pro konkrétní rok. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě i nastavení místního systému nakládání s odpady, který může sehrát významnou roli především u předcházení vzniku odpadů i vytřídění využitelných složek odpadů.

 

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany zpracovala společnost ISES, s.r.o., se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6.


1.1. Použité podklady

K vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Podbořany byla použita data z evidence o produkci a způsobech nakládání s odpady za rok 2022. K hodnocení byly dále použity veškeré dostupné relevantní údaje potřebné k vyhodnocení jednotlivých cílů poskytnuté zadavatelem.

Pro stanovení počtu obyvatel v roce 2022 byly použity údaje z Českého statistického úřadu. K 1. 1. 2023 žilo na území města Podbořany 6371 obyvatel.

Tabulka č. – Vývoj počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel
 

Zdroj: ČSÚ 


1.2. Celková produkce odpadů

 Tabulka č. – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2015 – 2022

Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2015 – 2022

Zdroj dat: Evidence odpadů města

*vztaženo k počtu obyvatel města k 1. 1. 2023(6 371 osob)

(1)jedná se o špatně zařazené odpady; v rámci Vyhodnocení jsou tato čísla považovaná za odpad 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

   Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v letech 2014 – 2022

Celková produkce odpadů v letech 2014 – 2022

Celková produkce odpadu v porovnání mezi roky 2021 / 2022 klesla o 618,22 t, což činí pokles o 18%. Tento pokles je především způsoben snížením produkce odpadu č. 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. Dále došlo ke snížení produkce odpadu č. 20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad, jehož produkce klesla o 210,6 t. To představuje pokles o 54 %.

Produkce komunálních odpadů (vyjma SKO) v meziročním porovnání (2021 a 2022) klesla11,3 %, což činí pokles o 355,47 t. Zmíněný pokles vychází především ze sníženého množství biologicky rozložitelného odpadu a papíru a lepenky.

Celková produkce odpadů v roce 2022 činila 2 809,024 t. V přepočtu na 1 obyvatele bylo tedy vyprodukováno 440,91 kg odpadů.

Graf č. 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2014 – 2022

Produkce komunálních odpadů v letech 2014 – 2022

Do roku 2016 nebyl ve městě Podbořany vyprodukovaný žádný objemný odpad. Ten je pravidelně produkován od roku 2017; přičemž v roce 2022 bylo vyprodukováno814,46t tohoto odpadu.

Využitelný odpad v porovnání s rokem 2021 klesl25,3 %, což představuje pokles o 163,2 t. Stejně jako v letech předchozích nebyl ani v roce 2022 produkován žádný nebezpečný odpad.

Produkce SKO v porovnání mezi roky 2021 a 2022 poklesla o 4,9 %, tedy o 76,4 t. V roce 2022 bylo na jednoho obyvatele vyprodukováno celkem 233,65 kg směsného komunálního odpadu.

    Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v období 2014 – 2022

Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v období 2014 – 2022

Zdroj dat: Evidence odpadů města

 

Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v porovnání mezi roky 2021 / 2022 vzrostl, v roce 2021 o 3,62 % na 53,46 %. Podíl biologicky rozložitelného odpadu na produkci komunálního odpadu v roce 2022 činil pouhých 6,44 %, zaznamenal tak pokles o téměř 6 %.

 

Podíl vytříděných využitelných složek na produkci komunálního odpadu v roce 2022 mírně vzrostl o 2,74 % na hodnotu 10,85 %. I přes tento pozitivní výsledek je možné konstatovat, že většina odpadu není před uložením na skládku vytříděna a využita.


[1])Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: 150101,150102,150105, 150107, 200101, 200111, 200139, 200140


1.3 Nakládání s odpady

1.3.1. Nakládání s odpady v roce 2022

Všechny odpady vyprodukované na území města byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V následující tabulce je popsáno, jakým konečným způsobem bylo v roce 2022 s jednotlivými odpady nakládáno.

 Tabulka č. – Způsob nakládání s odpady v roce 2022

Způsob nakládání s odpady v roce 2022

Zdroj dat: Evidence odpadů města

                Vlastní propočet a odborný odhad

                 X* předáno oprávněné osobě kódem N3


1.4 Vyhodnocení nakládání s odpady

1.4.1. Vyhodnocení nakládání s odpady v letech 2015 - 2022

Následující grafy zobrazují porovnání nakládání s odpady mezi roky 2015 až 2022.

 

 Graf č. 3 – Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 - 2022

Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 - 2022

 Graf č. 4– Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 - 2022

Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 - 2022

Jak vypovídá graf č. 3 v roce 2022 došlo ke snížení podílu u odpadu, který byl materiálově využit vůči skládkovanému odpadu. Celkem bylo materiálově využito pouze 18 % z veškerého vyprodukovaného odpadu. Zbylých 82 % odpadu bylo uloženo na skládky. Celkem bylo materiálově využito 505,97 t odpadů, což je o 426 t méně než v roce 2021. Na skládky bylo v roce 2022 uloženo celkem 2 303,1 t odpadu, což je o 192 t méně než v roce 2021.

Nakládání s komunálními odpady při porovnání mezi roky 2021 a 2022 vyjádřené v grafu č. 4 vykazuje stejný trend jako celková produkce odpadů. Produkce komunálních odpadů celkově klesla. Oproti roku 2021 kleslo zastoupení materiálově využívaných komunálních odpadů, což má za následek procentuální zvýšení skládkovaných komunálních odpadů. Celkem bylo materiálově využito 481,3 t komunálních odpadů, o 163 t méně než v roce 2021. Na skládky bylo uloženo celkem 2 303,1 t komunálních odpadů.

Spalovány a energeticky využívány nebyly žádné druhy odpadů.


 1.5.Ekonomika odpadového hospodářství města

 

Tabulka č. 5 – Přehled příjmů a výdajů na odpadové hospodářství v letech 2021 a 2022

Přehled příjmů a výdajů na odpadové hospodářství v letech 2021 a 2022

Zdroj: Dotazník EKO-KOM o nakládání s komunálním odpadem v obci,
Evidence města


2. Vyhodnocení plnění cílů

 2.1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

2.1.1. Program předcházení vzniku odpadů

Program předcházení vzniku odpadů

Pro podporu účinnosti separace a především předcházení výskytu černých skládek na stanovištích tříděného i komunálního odpadu, rozmístilo Město Podbořany k těmto stanovištím informační cedule, kam tyto odpady (jedná se především o velkoobjemový, ale i stavební odpad, pneumatiky a elektrozařízení) mohou občané města bezplatně odkládat.

Předcházení vzniku odpadů je postupně ve městě Podbořany řešeno. Město Podbořany přijalo republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřuje na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu. Došlo k rozšíření typů sbíraných komodit na sběrných hnízdech a v některých částech města (Buškovice, Hlubany) k zavedení systému „door to door“ (celkem 400 ks sběrných nádob o objemu 120 l na papír a rovněž 400 ks sběrných nádob o objemu 120 l na plasty).

Z hlediska předcházení vzniku odpadů je doporučováno vybudování městského re-use centra. Re-Use centra patří mezí podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území měst. Do Re-Use centra budou moci občané zdarma odevzdávat pro ně nepotřebné funkční věci, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, anebo naopak si budou moci tyto věci odebírat (nakupovat za symbolický poplatek) k dalšímu využití.

Dalším posunem, kterým by mohlo dojít k významnému předcházení vzniku odpadu na území města je podpora domácího kompostování občany města, v oběhu je nyní kromě 608 nádob na bioodpad o objemu 120 l/240 l celkem 400 ks kompostérů u fyzických osob.

Neméně důležitou oblastí je výchova a informovanost občanů. V rámci projektu TA ČR Beta č. TB050MZP009 Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR, byla zpracována mimo jiné Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu, a byly zpracovány příručky:

  • Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni
  • Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti
  • Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a stravování
  • Průvodce předcházení vzniku stavebních odpadů

Obrázek 1: Průvodce předcházení vzniku odpadů

Průvodce předcházení vzniku odpadů


2.2 Nakládání s komunálními odpady

  2.2.1. Komunální odpady

Komunální odpad

Město má zavedený tříděný sběr papíru, skla a plastů, které jsou sbírány prostřednictvím barevně odlišených sběrných nádob. Plast a nápojové kartony jsou sbírány společně do žlutých nádob. Kovy mohou občané odkládat ve sběrném dvoře, do nádob k tomu určených, případně prodat ve sběrnách či výkupnách druhotných surovin.

V roce 2022 se na území města Podbořany nacházelo již 38 sběrných míst, což v přepočtu činí přibližně 145 obyvatel na jedno sběrné místo. Občané měli k dispozici 44 ks nádob na papír, 52 ks nádob na plasty společně s nápojovými kartony, 29 ks na směsné sklo, 14 ks nádob na kovy, 4 ks nádob na textil a 2 ks nádob na jedlý olej a tuk. Dále je mezi občany města rozmístěno celkem 400 ks nádob na papír a 400 ks nádob na plast.

 

 Tabulka č. 6Výtěžnost tříděného sběru v letech 2015 – 2022

Výtěžnost tříděného sběru v letech 2015 – 2022Množství vytříděného papíru má v posledních letech rostoucí tendenci. V porovnání let 2021 / 2022, došlo v roce 2022 došlo k nepatrnému poklesu produkce vytříděného papíru; stejně tak produkce plastu se v posledních 3 letech drží na téměř identické hodnotě. V roce 2022 bylo vyprodukováno celkem 81 t plastů. To je o necelé 3 t méně než v roce 2021. Nápojového kartonu bylo ve srovnání s rokem 2021 vyprodukováno o 1,15 t méně. Došlo tím k meziročnímu poklesu o 18,9 %. Produkce skla se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 navýšila o 17 % (6 t). Celkem bylo v roce 2022 vyprodukováno 41,49 t skla.

 

    Graf č. 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2014 – 2022

Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2014 – 2022

Tabulka č. 7 – Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel

Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel

Zdroj dat: Evidence města, EKO-KOM a.s.

 

Průměrná výtěžnost tříděného sběru na 1 trvale žijícího obyvatele města byla v roce 2022 o 4 % nižší než v roce 2021. To je dáno především snížením produkce papíru, částečně také plastů a nápojových kartonů. V roce 2022 dosáhla hodnoty 35,5 kg vyseparovaných odpadů na 1 obyvatele města Podbořany za rok, což je výrazně pod celorepublikovým průměrem.

 

Graf č. 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v období 2014 – 2022

Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v období 2014 – 2022

Kovy

 

V letech 2011 – 2016 byly kovy evidovány pod skupinou č. 20 katalogu odpadů. Od roku 2017 byly evidovány pouze pod skupinou č. 17 katalogu odpadů. Většina kovů byla odevzdávána do sběren a výkupen druhotných surovin.

 

  Tabulka č. 8Tříděný sběr kovů v letech 2015 - 2022

Tříděný sběr kovů v letech 2015 - 2022Graf č. 7 – Množství odevzdaných kovů v letech 2014 – 2022

Množství odevzdaných kovů v letech 2014 – 2022

I přes započtení odpadů ze skupiny č. 17 a ze skupiny č. 15 katalogu odpadů dochází k velmi výraznému poklesu produkce kovů na území města Podbořany. Produkce kovových odpadů klesá už od roku 2011, a to velmi výrazně. V porovnání let 2021 / 2022 došlo k poklesu produkce o 35,4 %, což činí rozdíl 2,88 t.

Pro zvýšení účinnosti separace kovových odpadů ze směsného komunálního odpadu lze doplnit stanoviště tříděných odpadů i o nádoby na kovové odpady, rozšiřovat systematicky jejich síť a tento druh odpadu evidovat.

 Tabulka č. 9 – Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2015 – 2022 v [%]

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2015 – 2022 v [%]

Zdroj dat: Vlastní dopočet

V porovnání procentuální účinnosti separace mezi roky 2021 a 2022 je patrný mírný pokles účinnosti separace u komodity papíru, výrazný pokles o komodity kovů; u dvou zbylých komodit – plasty a sklo – byl zaznamenán nárůst účinnosti separace. U papíru se jedná o pokles o 0,4 %a u kovů o 7,0 %. U produkce plastů se zvýšila účinnost o 0,82 % a u komodity skla se zvýšila významněji o 5 %. Celkovou účinnost separace 24,91 % je možné vyhodnotit jako nedostatečnou při porovnání s cílem stanoveným pro rok 2020 (účinnost 50 %).

Aby se účinnost separace přibližovala 50 % stanovených pro rok 2020, je třeba především podporovat třídění odpadů přímo od občanů města, případně dotřiďovat odpady na sběrném dvoře a předcházet každoročnímu navyšování produkce SKO.

Účinnost separace kovů dosáhla v roce 2022 hodnoty pouhých 15,51%, a to i při započítání kovů ze skupin č. 15 a č. 17 katalogu odpadů.

Město Podbořany zažádalo v roce 2018 o několik dotací z Operačního programu Životního prostředí. V roce 2019 došlo k realizaci projektu zavedení odděleného sběru separovaných odpadů do nádob na třídění přímo u občanů města Podbořany. V rámci projektu bylo pořízeno 400 ks nádob na papír, 400 ks nádob na plast a 400 ks nádob na bioodpad. Dále pak byla podpořena žádost o dotaci na vybudování nového velkokapacitního sběrného dvora, který nahradil stávající kapacitně nevyhovující sběrný dvůr. Výstavba sběrného dvora proběhla na podzim roku 2021.

Následující graf zachycuje účinnost tříděného sběru ve městě v letech 2014 – 2022 (procento vytříděných využitelných složek z celkové potenciální produkce komunálních odpadů) při započítání kovů ze skupiny č. 15, 17 a 20, se zachycením cílových hodnot do roku 2020.

   Graf č. 8 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v období 2014 – 2022 s uvedením cílových hodnot pro roky 2016 - 2020

Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v období 2014 – 2022 s uvedením cílových hodnot pro roky 2016 - 2020

Z grafu je zřejmý pouze nepatrný meziroční nárůst účinnosti tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu (bez započítání kovů) mezi lety 2021 a 2022 o 1 %.

Na území města je potřeba dále zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci, zejména u papíru, plastů, skla a kovů.

Doporučeno je zrealizovat pilotní projekt odděleného sběru drobných kovových odpadů prostřednictvím rozmístění nádob na kovy ve vybrané lokalitě a v případě pozitivních výsledků tohoto projektu rozmístit nádoby na sběr drobného kovového odpadu do dalších částí města. V rámci města je nyní na separačních stáních rozmístěno celkem 14 nádob určených k separaci kovů. Bohužel nedošlo vlivem tohoto opatření k meziročnímu nárůstu vyseparovaných kovů; naopak byl zaznamenán pokles o 35,4 %.

V roce 2022 bylo mezi občany města rozmístěno celkem 400 ks nádob určených k separaci papíru a 400 ks nádob určených k separaci plastů.

Dalším doporučením je podpora separace využitelných složek komunálního odpadu přímo u občanů a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (především papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, BRO) předávat k využití. Důležitá, někdy i úplně zásadní, je osvěta a informovanost o možnostech a způsobech třídění ve městě.

Efektivně vedené osvětové programy, individuálně cílené na jednotlivé skupiny občanů města, jsou nezbytným předpokladem pro zajištění kladného přístupu obyvatel města ke správnému třídění odpadu.

Občané města by měli třídění odpadu považovat za přirozenou součást svého života, obdobně jako je součástí úspora vody nebo šetření elektrickou energií.

Osvěta zaměřená na správné nakládání s odpady, vedená prostřednictvím webových stránek města a periodika Region Podbořanska, by měla být samozřejmě doplněna samostatnými Informačními materiály k dané problematice – letáčky, brožurky, které by mohly být distribuovány do domácností prostřednictvím periodika nebo samostatně do každé schránky.

Nezbytnou součástí této osvěty je oslovení nejmladší generace, tj. dětí v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je město. Hry a materiály zaměřené na problematiku odpadů (pexeso, rozvrh hodin, komiks o odpadech, domino, puzzle, omalovánky, magnetky, propagační barevné popelničky) by mohlo jako „uvítání“ od města obdržet každé dítě přicházející na základní školu.

 

Obrázek 2: Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Zdroj: © ISES, s.r.o

Obrázek 3: Puzzle

PuzzleZdroj: © ISES, s.r.o

Obrázek 4: Pexeso o odpadech

Pexeso o odpadech

Zdroj: © ISES, s.r.o

Obrázek 5: Omalovánky

Omalovánky


  2.2.2. Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpadNásledující graf znázorňuje způsob nakládání se směsným komunálním odpadem města v letech 2014 – 2022.

 Graf č. 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2014 – 2022

Způsob nakládání s SKO v letech 2014 – 2022Jak ukazuje graf, veškerý směsný komunální odpad, jehož původcem je město Podbořany, je ukládán na skládku odpadů. V roce 2022 jeho produkce činila 1 488,59 t. Toto číslo znamená meziroční pokles o 4,9 %, což je snížení o 76,4 t v porovnání s rokem 2021. Za rok 2022 vychází produkce SKO na 1 trvale žijícího obyvatele a rok 233,65 kg.

Bohužel v současné době neexistuje v blízkém okolí města zařízení, které by umožňovalo materiálově nebo energeticky využívat směsný komunální odpad. V rámci plnění cíle ze závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti k roku 2030 – zákaz skládkování – bude nutno začít 100 % produkce SKO energeticky či materiálově využívat.


     2.3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpadyPod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se zahrnují veškeré komunální odpady mající podíl biologicky rozložitelné složky. Do výpočtu celkového množství produkovaného BRKO se z jednotlivých druhů odpadů započítává pouze jejich biologicky rozložitelná část. Nejvýznamnější složkou BRKO je směsný komunální odpad. SKO obsahuje biologicky rozložitelnou složku ve výši 30 % (dle metodiky MŽP bylo do roku2021 v SKO 33 % BRKO, do roku 2020 v SKO 38% BRKO, do roku 2019 v SKO 40 % BRKO a do roku 2016 v SKO 48 % BRKO).

 

Tabulka č. 10 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem Podbořany v roce 2022

Podíl BRKO v KO produkovaných městem Podbořany v roce 2022Zdroj dat: Evidence města, vlastní dopočet

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, největší hmotností podíl BRKO je obsažen ve směsném komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že v současné době končí směsný komunální odpad bez jakékoliv úpravy (přetřídění) na skládce, je velmi obtížné snižovat podíl BRKO ukládaného na skládky.

Následující tabulka a graf znázorňují měrné množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládku v kg na jednoho obyvatele a rok.

 

Tabulka č. 11 – Měrné množství BRKO v přepočtu na jednoho obyvatele

Měrné množství BRKO v přepočtu na jednoho obyvatele

Zdroj dat: Vlastní dopočet

Z tabulky č. 10 i grafu č. 9 je patrné, že měrné množství BRKO uložené na skládku v posledních třech letech klesá.Tato skutečnost je částečně způsobena tím, že došlo ke změně metodiky výpočtu množství BRKO obsaženého ve směsném komunálním odpadu.

Výrazný pokles od roku 2016 je dán zejména změnou metodiky výpočtu. Na základě aktualizace matematického vyjádření „Soustavy indikátorů OH“ vydané MŽP dne 9.10.2017, došlo ke snížení podílu BRKO v SKO ze 48 % hm., na 40 % hm. Další aktualizace proběhla 9.9.2019 kde došlo ke snížení podílu BRKO v SKO ze 40 % hm. na 38 % hm. a aktualizací (ze dne 1.9.2020) byl snížen podíl BRKO v SKO ze 38 % hm. na 33 % hm. V roce 2021 opět došlo k aktualizaci výpočtu a podíl BRKO v SKO byl stanoven na 30 % hm.

Graf č. 10 – Měrné množství BRKO uložené na skládku v přepočtu na jednoho obyvatele

Měrné množství BRKO uložené na skládku v přepočtu na jednoho obyvatele

Cílová hodnota množství BRKO uloženého na skládky je 74 kg/obyvatel. Množství BRKO uloženého na skládky v roce 2022 bylo 108,4 kg/obyvatel. Vysoká hodnota BRKO uloženého na skládky je zapříčiněna rostoucím množstvím skládkovaného objemného odpadu a v roce 2022 také nárůstem množství skládkovaného směsného komunálního odpadu. Měrné množství BRKO uloženého na skládku je třeba sledovat a snižováním směsného komunálního odpadu a objemného odpadu ukládaných na skládky přibližovat pod hranici 74 kg/obyv./rok.

V roce 2022 bylo prostřednictvím odděleného sběru sebráno celkem 179,2 t biologicky rozložitelných odpadů. Biologicky rozložitelné odpady mohou občané města odkládat do VOK na sběrném dvoře, který je určen pro tento druh odpadu z údržby zeleně. Další možností, jak nakládat s bioodpadem, je využít hnědých nádob na bioodpad přistavených na stanovištích tříděného odpadu. Tyto nádoby mají objem 120 l a 240 l. Město Podbořany zajišťuje bezplatný svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů. Tyto nádoby byly pořízeny v rámci dotační podpory z Operačního programu Životní prostředí a k roku 2022 bylo pořízeno celkem 608 ks nádob na bioodpad a 400 kompostérů.

 Graf č. 11 – Vývoj produkce odpadu ze zeleně v letech 2015 – 2022

Vývoj produkce odpadu ze zeleně v letech 2015 – 2022

Produkce biologicky rozložitelných odpadů na území města Podbořany v porovnání mezi roky 2021 / 2022 velice výrazně klesla o 54,0 %, což činí rozdíl 210,6 t. Produkce BRO v roce 2021 činila 389,8 t, v roce 2022 pak pouze 179,2 t.


     2.4. Stavební a demoliční odpady

Stavební a demoliční odpady

Občané města Podbořany nakládali se stavebním odpadem v souladu s ustanovením obecně závazné vyhlášky č. 1/2021. Fyzické osoby mohli odkládat stavební odpad na sběrném dvoře zdarma do limitu 0,5 t/osoba/rok.

Pro odvoz stavebních odpadů si mohli občané města Podbořany u svozových firem na vlastní náklady objednat přistavení velkoobjemového kontejneru. Další z možností, jak lze nakládat se stavebními odpady je odložit je do některého ze zařízení s platným souhlasem k provozování v blízkých městech a obcích.

 Tabulka č. 12 – Produkce stavebních odpadů v letech 2015 - 2022

Produkce stavebních odpadů v letech 2015 - 2022

Zdroj dat: Evidence města

Jak je z tabulky patrné, v roce 2022 došlo oproti roku 2021 k rapidnímu snížení produkce stavebních odpadů. Celkem bylo v roce 2022 vyprodukováno pouhých 0,55 t odpadu. Jediným druhem odpadu byl v tomto roce odpad kat. č. 17 01 02 Cihly. Produkce stavebních a demoličních odpadů klesla oproti roku 2021 o 260,29 t, což představuje pokles o 98 %.


2.5 Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady

V roce 2022, tak jako v předchozích letech, nebyly na území města Podbořany produkovány (nebyly předány v souladu s § 13 (1) e) zákona o odpadech) žádné nebezpečné odpady.

Občané města Podbořany mají možnost odkládat nebezpečné odpady ve sběrném dvoře, kde jsou tyto odpady shromažďovány dle jednotlivých druhů.

 

 Tabulka č. 13 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2015 – 2022

Produkce nebezpečných odpadů v letech 2015 – 2022

Zdroj dat: Evidence města

 

Cíl 3.5.1bV roce 2022 nebyly na území města Podbořany produkovány (nebyly předány v souladu s § 13 (1) e) zákona o odpadech) žádné nebezpečné odpady.

 

Cíl 3.5.1cNebezpečné odpady mohou občané města odkládat na sběrném dvoře, který je umístěn na v ulici Mlýnská – Podbořany, kde jsou nebezpečné odpady shromažďovány odděleně dle katalogových čísel.

 

Cíl 3.5.1dV roce 2022 se na pozemcích města Podbořany nenacházely žádné neodstraněné staré zátěže obsahující nebezpečné odpady.


     2.6. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

2.6.1. Obaly a obalové odpady

Obaly a obalové odpady

Obaly a obalové výrobky jsou sbírány společně s ostatními separovanými komoditami prostřednictvím sběrné sítě.Město má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

2.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Město podporuje sběr těchto komodit ve spolupráci s kolektivními systémy prostřednictvím sběrné sítě či sběrného dvora. Ve městě Podbořany je dle Registru míst zpětného odběru elektrozařízení (https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/) 19 sběrných míst ke sběru vysloužilých elektrozařízení. Tato sběrná místa zřizují různé kolektivní systémy.

V roce 2022 mělo město uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, a.s.; ELEKTROWIN a.s. a RPG Recycling s.r.o.

      Tabulka č. 14 – Množství elektrozařízení převzatých kolektivními systémy v rámci zpětného odběru

Množství elektrozařízení převzatých kolektivními systémy v rámci zpětného odběru

* v daném roce nebyly dostupné informace za 1. a 2. kvartál (pouze data za 3. a 4. kvartál)

 2.6.3. Odpadní baterie a akumulátory

Odpadní baterie a akumulátoryStejně jako v předešlých letech, mělo město Podbořany i v roce 2022 uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ECOBAT na zpětně odevzdávané baterie a monočlánky. Prozatím nejsou dostupná data. Občané města Podbořany mohou k odkládání použitých baterií a akumulátorů využívat dle mapy sběrných míst kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (http://mapa.ecobat.cz/) 18 sběrných míst zřízených kolektivním systémem ECOBAT s.r.o.

Odpadní pneumatiky

Graf č. 12 – Vývoj produkce pneumatik

Vývoj produkce pneumatik

Produkce pneumatik za rok 2022 v meziročním porovnání oproti roku 2021 vzrostla o 0,3 t. V přepočtu na 1 obyvatele bylo za rok 2022 vyprodukováno 3,2 kg pneumatik.

V roce 2016 vznikl nový kolektivní systém, kterým je nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozuje kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice.

Tento kolektivní systém zajišťuje zpětný odběr pneumatik zejména prostřednictvím autoservisů a pneuservisů.Snižování produkce odpadních pneumatik přijímaných na shromažďovacím místě města vede ke snižování výskytu černých skládek a ke snižování finanční zátěže města.


2.7. Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

Kaly z čistíren komunálních odpadních vodIndikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje.


     2.8. Odpadní oleje

Odpadní olejeV roce 2022 nebyly na území města Podbořany produkovány žádné odpadní oleje.


2.9. Specifické skupiny nebezpečných odpadů

  2.9.1. Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů

Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylůV rámci inventarizace majetku bylo konstatováno, že město žádná zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů nevlastní.

  2.9.2. Odpady s obsahem persistentních organických látek

Odpady s obsahem persistentních organických látekV roce 2022 nebyl žádný článek ani informační brožura či jiné prospekty o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí realizovány.

2.9.3. Odpady s obsahem azbestu

Odpady s obsahem azbestuNa území města Podbořany se nenacházely žádné černé skládky tvořené odpady z azbestu.


2.10. Další skupiny odpadů

2.10.1. Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven

Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravovenNa území města není zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.

Jídelny a další stravovací zařízení si nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven řeší vlastní cestou i prostředky. Jejich evidence produkce není k dispozici.

V okolí města Podbořany se nenachází vhodné zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.

 

2.10.2. Odpady železných a neželezných kovů

Odpady železných a neželezných kovů

Kovové odpady mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře, případně prodat ve sběrnách surovin. Dle Registru zařízení (isoh.mzp.cz) se na území města nachází 1sběrna a výkupna druhotných surovin, přičemž není zapojena do systému odpadového hospodářství města.

Zpracování odpadů železných a neželezných kovů je podporováno odevzdáváním elektrozařízení v rámci zpětného odběru využitím kontejnerů určených pro drobné elektro.

Oddělený sběr drobných kovových odpadů prostřednictvím sběrných kontejnerů šedé barvy je zaveden; konkrétně se jedná o 14 ks 240l sběrných nádob na sběrných místech.

V roce 2022 bylo prostřednictvím sběrného dvora vysbíráno 4,3t železa a oceli, prostřednictvím sběrných nádob na sběrných místech pak 0,95 t kovového odpadu. Veškeré kovové odpady byly předány k materiálovému využití.


     2.11. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

Na území města se nachází sběrný dvůr provozovaný městem Podbořany, ve kterém mohou občané města odkládat mimo jiné využitelné a nebezpečné složky směsného komunálního odpadu, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky nebo i SKO.

Pro podporu separace bioodpadů ze SKO jsou na stanovištích tříděného odpadu rozmístěny hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad o objemu 120 l a 240 l. Dále jsou bezplatně sváženy nádoby na BRO o objemu 240 l, které si zakoupili občané individuálně nebo byly rozdány v rámci projektu pořízení nádob na papír, plast a BRO. Celkem je v systému zapojeno 608 ks sběrných nádob na bioodpad a 400 ks kompostérů.

Snižování produkce směsného komunálního odpadu větším vytříděním využitelných složek směsného komunálního odpadu taktéž podporují kontejnery na použitý textil rozmístěné ve městě, jejichž množství se stále navyšuje. Síť sběrných míst na tříděný odpad je průběžně zahušťována.

Státní fond životního prostředí městu schválil dotace na dodávku kompostérů a kompostejnerů pro občany města na podporu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů z komunálního odpadu a také na nádoby k oddělenému sběru plastu a papíru přímo u občanů města. Dále má město Podbořany schválenou dotaci na vybudování nového sběrného dvora pro lepší a efektivnější separaci a zajištění služeb občanům města.

 2.12. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

Pro podporu předcházení výskytu černých skládek ve městě, rozmístilo Město Podbořany ke stanovištím tříděného i komunálního odpadu informační cedule, kam tyto odpady (především velkoobjemový, ale i stavební odpad, pneumatiky a elektrozařízení) mohou občané města bezplatně odkládat.Občanům je pro odkládání různých druhů odpadů k dispozici sběrný dvůr města. Dále jsou ve městě rozmístěny koše na běžný směsný komunální odpad vznikající občanům při pohybu ve městě.

Na úklidu černých skládek na území města Podbořany se podílejí také dobrovolné organizace a spolky. V rámci úklidových akcí (např. Ukliďme svět, ukliďme Česko) tyto spolky a organizace uklízí od odpadků také problémové partie města. Případné černé skládky jsou evidovány a bezprostředně likvidovány.


 3. Vyhodnocení cílů

Vyhodnocení cílů


  4. Závěr

K vyhodnocení plnění cílů byla použita dostupná data a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na území města. Následně bylo vyhodnoceno plnění jednotlivých cílů.
U každého cíle je uveden slovní komentář a pokud bylo možné vyhodnotit cíl i číselnou hodnotou, tak je uvedena i tato číselná hodnota, případně graf.

 

Z celkového počtu 29 cílů je 18 cílů plněno, 1 cíl je plněn částečně, 2 cíle nejsou plněny a 8 cílů nebylo hodnoceno.

 

Velkým úskalím nadále v roce 2022 zůstává stanovený cíl určující snižování maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky, a to i přesto, že město Podbořany pořídilo kompostéry a rozšířilo počty nádob na biologicky rozložitelný odpad (608 ks) pro občany města. Město již od roku 2018 jedná o výraznější podpoře separace odpadu, a to jak dalším zahušťováním sběrné sítě, tak zavedením sběru separovaných komodit přímo od rodinných domů.

 

Síť sběrných míst je sice postupně optimalizována a rozšiřována, ale účinnost tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu nebyla ani v roce 2022 dostačující natolik, aby dosáhla navrhovaných 50 %. Účinnost separace se započtením kovů dosáhla v roce 2022 ve městě Podbořany pouze na 24,9 %. Dle POH kraje bylo navrhováno do roku 2020 směřovat navyšování účinnosti separace k dosažení 50 %.

 

Bez výhrad jsou plněny cíle zaměřené na zpětný odběr výrobků a nakládání s pneumatikami.

 

Na území města Podbořany je občanům k dispozici sběrný dvůr v ulici Mlýnská. Tento sběrný dvůr by měl být nahrazen novým velkokapacitním sběrným dvorem, na nějž byla poskytovatelem dotace schválena podpora.Nakládání se stavebními a demoličními odpady je na území města také zajištěno optimálně. Občané mohou odevzdávat stavební a demoliční odpady na sběrném dvoře, nebo si objednat přistavení vlastního velkoobjemového kontejneru.

 

S ohledem na zákonnou povinnost stanovující zákaz skládkování odpadu od roku 2030 a rovněž zvýšení poplatku za ukládání odpadu na skládky bude muset město Podbořany, ve spolupráci s oprávněnými osobami zintenzivnit energetické či jiné využívání směsného komunálního odpadu.

 

Do budoucna bude vhodné nadále uvažovat o výraznější podpoře separace odpadu, a to jak dalším zahušťováním sběrné sítě a rozšiřováním separovaných komodit přímo ve sběrných hnízdech, případně pokračováním v zavádění sběru separovaných komodit přímo od rodinných domů.


 5.Přílohy

 

5.1. Seznam tabulek

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu obyvatel

Tabulka č. 2 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2015 – 2022

Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v období 2014 – 2022

Tabulka č. 4– Způsob nakládání s odpady v roce 2022

Tabulka č. 6 – Výtěžnost tříděného sběru v letech 2015 – 2022

Tabulka č. 7 – Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel

Tabulka č. 8 – Tříděný sběr kovů v letech 2015 - 2022

Tabulka č. 9 – Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2015 – 2022 v [%]

Tabulka č. 10 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem Podbořany v roce 2022

Tabulka č. 11 – Měrné množství BRKO v přepočtu na jednoho obyvatele

Tabulka č. 12 – Produkce stavebních odpadů v letech 2015 - 2022

Tabulka č. 13 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2015 – 2022

Tabulka č. 14 – Množství elektrozařízení převzatých kolektivními systémy v rámci zpětného odběru


5.2. Seznam grafů

Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v letech 2014 – 2022

Graf č. 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2014 – 2022

Graf č. 3 – Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 - 2022

Graf č. 4 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 - 2022

Graf č. 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2014 – 2022

Graf č. 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v období 2014 – 2022

Graf č. 7 – Množství odevzdaných kovů v letech 2014 – 2022

Graf č. 8 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v období 2014 – 2022

Graf č. 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2014 – 2022

Graf č. 10 – Měrné množství BRKO uložené na skládku v přepočtu na jednoho obyvatele

Graf č. 11 – Vývoj produkce odpadu ze zeleně v letech 2015 – 2022

Graf č. 12 – Vývoj produkce pneumatik


5.3. Hlášení o obecním systému

Tabulka č. 1

Tabulka č.1

* https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPVO6X5VGIVKDIC/text

 

** urad/odbory-uradu/odbor-mistniho-hospodarstvi-a-sluzeb/trideni-komunalniho-odpadu-a-harmonogram-odvozu-odpadu/

 

Tabulka č. 2

Tabulka č.2

Tabulka č. 3

Tabulka č.3

Tabulka č. 4

Tabulka č.4

Tabulka č. 5

Tabulka č.5

Tabulka č. 6

Tabulka č.6

Tabulka č. 7

Tabulka č.7

Tabulka č. 8

Tabulka č.8

Tabulka č. 9

Tabulka č.9

Tabulka č. 10

Tabulka č.10

Tabulka č. 11

Tabulka č.11

Tabulka č. 12

Tabulka č.12

Tabulka č. 13

Tabulka č. 13

Tabulka č. 14

Tabulka č.14


 

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů