Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podbořany

Úplné znění po vydání Změny č.6a, 6b a 7 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.6a, 6b a 7 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 23.3.2022

 

Úplné změní po změně č.6a, 6b a 7 ÚP Podbořany:

0 Textová část – úplné znění po změně č.6a, 6b a 7 ÚP Podbořany pdf

  1. Grafická část po změně č.6a, 6b a 7 ÚP Podbořany

A1 Výkres základního členění – jih – po změně č.6a, 6b a 7 pdf

A1 Výkres základního členění – sever – po změně č.6a, 6b a 7 pdf

A2 Hlavní výkres – jih – po změně č. 6a, 6b a 7 pdf

A2 Hlavní výkres – sever – po změně č. 6a, 6b a 7 pdf

A6 Výkres VPS, VPO, asanací – jih – po změně č. 6a, 6b a 7 pdf

A6 Výkres VPS, VPO, asanací – sever – po změně č. 6a, 6b a 7 pdf

  1. Grafická část odůvodnění – po změně č.6a, 6b a 7 ÚP Podbořany

B1 Koordinační výkres – jih – po změně č.6a, 6b a 7 pdf

B1 Koordinační výkres – sever – po změně č.6a, 6b a 7 pdf

Územní plán Podbořany, účinnost od 27.2.2010

Zastupitelstvo Města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 10.2.2010 formou opatření obecné povahy ÚP Podbořany, který nabyl účinnosti dne 27.2.2010.

 

Obsah dokumentace

I. Textová část územního plánu / PDF soubor pdf
II. Textová část Odůvodnění územního plánu / PDF soubor pdf

 

Výkresová část

I. Řešení územního plánu

A2. Hlavní výkres díl 1.  / PDF soubor pdf  1: 5 000
A2. Hlavní výkres díl 2.  / PDF soubor pdf  1: 5 000

A3. Veřejná infrastruktura - dopravní infrastruktura /
PDF soubor pdf 1:10 000
A4. Veřejná infrastruktura - zásobování pitnou vodou / PDF soubor pdf 1:10 000

A4. Veřejná infrastruktura - vodní plochy a toky, kanalizace / PDF soubor pdf 1:10 000

A4. Veřejná infrastruktura - zásobování elektrickou energií / PDF soubor pdf 1:10 000

A4. Veřejná infrastruktura - zásobování plynem a teplem, produktovod / PDF soubor pdf 1:10 000
A4. Veřejná infrastruktura - elektronické komunikace / PDF soubor pdf 1:10 000
A5. Koncepce uspořádání krajiny / PDF soubor pdf 1:10 000

A6.Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace díl 1. /
PDF soubor pdf 1:5 000

A6.Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace díl 2. /
PDF soubor pdf 1:5 000

 

II. Odůvodnění územního plánu

B1. Koordinační výkres díl 1. / PDF soubor pdf  1: 5 000
B1. Koordinační výkres díl 2. / PDF soubor pdf  1: 5 000
B1. Koordinační výkres - výřez / PDF soubor pdf 1:5 000
B2. Výkres širších vztahů / PDF soubor pdf  1:50 000

B3. Výkres předpokládaných záborů ZPF díl 1. /
PDF soubor pdf  1:5 000

B3. Výkres předpokládaných záborů ZPF díl 2. /
PDF soubor pdf  1:5 000

 

Změna č. 1 ÚP Podbořany, účinnost od 20.11.2012

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2012 formou opatření obecné povahy změnu č. 1 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 20.11.2012.

 

Textová část Změny č.1 ÚP Podbořany pdf

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořany za období 2010-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Podbořany za období 2010-2015 pdf

 

 

Oznámení o vydání Změny č.3 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2016 formou opatření obecné povahy Změnu č.3 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 17.12.2016.

 

Opatření obecné povahy pdf

0 textová část – OOP pdf

 

Grafická část Změna č.3 ÚP Podbořany - Návrh:

1 Výkres základního členění - jih – OOP pdf

1 Výkres základního členění - sever – OOP pdf

2 Hlavní výkres – jih - OOP pdf

2 Hlavní výkres – sever - OOP pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace – jih – OOP pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace – sever - OOP pdf

 

Grafická část Změna č.3 ÚP Podbořany - Odůvodnění:

01 Koordinační výkres –jih – OOP pdf

01 Koordinační výkres – sever – OOP pdf

02 výkres širších vztahů – OOP pdf

03 Výkres záborů ZPF – jih - OOP pdf

 

 

Právní stav po vydání Změny č.3 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.3 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 17.12.2016.

 

O textová část - právní stav po změně 3 pdf

 

Grafická část - Návrh - právní stav po Změně č.3 ÚP Podbořany:

1 Výkres základního členění - jih - právní stav po změně 3 pdf

1 Výkres základního členění - sever - právní stav po změně 3 pdf

2 hlavní výkres - jih - právní stav po změně 3 pdf

2 hlavní výkres - sever - právní stav po změně 3 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - jih - právní stav po změně 3 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - sever - právní stav po změně 3 pdf

 

Grafická část - Odůvodnění - právní stav po Změně č.3 ÚP Podbořany:

O1 koordinační výkres - jih - stav po změně 3 pdf

O1 koordinační výkres - sever - stav po změně 3 pdf

 

Změna č.4 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 8.11.2017 formou opatření obecné povahy změnu č. 4 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 29.11.2017.

  

A. Opatření obecné povahy pdf
 

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany

0 - textová část pdf

1 - výkres základního členění pdf

2 - hlavní výkres pdf


O1 - koordinační výkres pdf

O3 – výkres záboru ZPF pdf


 

Právní stav po vydání Změny č.4 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.4 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 29.11.2017.
 

O textová část – po změně 4 pdf

 

Grafická část - Návrh - právní stav po Změně č.4 ÚP Podbořany:

1 Výkres základního členění - jih - právní stav po změně 4 pdf

1 Výkres základního členění - sever - právní stav po změně 4 pdf

2 hlavní výkres - jih - právní stav po změně 4 pdf

2 hlavní výkres - sever - právní stav po změně 4 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - jih - právní stav po změně 4 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanace - sever - právní stav po změně 4 pdf

 

Grafická část - Odůvodnění - právní stav po Změně č.4 ÚP Podbořany:

O1 koordinační výkres - jih - stav po změně 4 pdf

O1 koordinační výkres - sever - stav po změně 4 pdf

 

 

Změna č.5 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.8.2018 formou opatření obecné povahy změnu č. 5 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 17.8.2018.
 

A. Opatření obecné povahy pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.5 ÚP Podbořany

0 - textová část – OOP pdf

1 - výkres základního členění – jih – OOP pdf

1 - výkres základního členění – sever – OOP pdf

2 - hlavní výkres - jih – OOP pdf

2 - hlavní výkres - sever – OOP pdf

2 - hlavní výkres - střed – OOP pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – jih – OOP pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – sever – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – jih – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – sever – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – střed – OOP pdf

02 – výkres širších vztahů – OOP pdf

03 – výkres záboru ZPF – jih – OOP pdf

03 – výkres záboru ZPF – sever – OOP pdf

03 – výkres záboru ZPF – střed – OOP pdf

 

Úplné znění po vydání Změny č.5 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byl vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č.5 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 17.8.2018.


C. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.5 ÚP PODBOŘANY

0 - textová část – po změně 5 pdf

1 - výkres základního členění – jih – po změně 5 pdf

1 - výkres základního členění – sever – po změně 5 pdf

2 - hlavní výkres - jih – po změně 5 pdf

2 - hlavní výkres - sever – po změně 5 pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – jih – po změně 5 pdf

3 – výkres VPS VPO asanace – sever – po změně 5 pdf

O1 - koordinační výkres – jih – po změně 5 pdf

O1 - koordinační výkres – sever – po změně 5 pdf

 

Změna č. 7 ÚP Podbořany, účinnost od 24.6.2020

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 3.6.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 7 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 24.6.2020. 


Opatření obecné povahy (OOP) pdf

0_Textová část – změna č 7 pdf

0_Textová část – příloha 1 (srovnávací text) pdf


Grafická část Změna č.7 ÚP Podbořany - Návrh:

01_Základní členění - změna č. 7, M 1:10 000 pdf

02_Hlavní výkres – změna č. 7, M 1:5 000 pdf


Grafická část Změna č.7 ÚP Podbořany - Odůvodnění

O1_Koordinační výkres – změna č. 7, M 1:5 000 pdf

O2_Výkres širších vztahů – změna č. 7, M 1:50 000 pdf

 

Úplné znění po vydání Změny č. 5 a 7 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.5 a 7 ÚP Podbořany, která nabyta účinnosti dne 24.6.2020.


0 Textová část – úplné znění po změně č.5 a 7 ÚP Podbořany pdf


Grafická část po Změně č.7 ÚP Podbořany – Návrh:

1 Výkres základního členění – jih – po změně č.5 a 7 pdf

1 Výkres základního členění – sever – po změně č.5 a 7 pdf

2 Hlavní výkres – jih – po změně č. 5 a 7 pdf

2 Hlavní výkres – sever – po změně č. 5 a 7 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanací – jih – po změně č. 5 a 7 pdf

3 Výkres VPS, VPO, asanací – sever – po změně č. 5 a 7 pdf


Grafická část po Změně č.7 ÚP Podbořany – odůvodnění:

O1 Koordinační výkres – jih – po změně č.5 a 7 pdf

O1 Koordinační výkres – sever – po změně č.5 a 7 pdf

 

Změna č.6a ÚP Podbořany, účinnost od 6.1.2021

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební úřadu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analitických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 16.12.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 6a ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 6.1.2021.

Opatření obecné povahy (OOP) pdf

0 Textová část - po změně č.6a pdf


Grafická část Změny č.6a Územního plánu Podbořany

02 Hlavní výkres - změna č.6a, M 1:5 000 pdf


Grafická část odůvodnění Změny č.6a územního plánu Podbořany

O1 Koordinační výkres - změna č.6a, M 1:5 000 pdf

 

Úplné znění po vydání Změny č.6a a 7 ÚP Podbořany

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.6a a 7 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 6.1.2021

 

0 Textová část - úplné znění po změně č.6a a 7 ÚP Podbořany pdf

Grafická část po Změně č.6a a 7 ÚP Podbořany - Návrh

1 Výkres základního členění - jih - po změně č.6a a 7 pdf
1 Výkres základního členění - sever - po změně č.6a a 7 pdf
2 Hlavní výkres - jih - po změně č.6a a 7 pdf
2 Hlavní výkres - sever - po změně č.6a a 7 pdf
3 Výkres VPS, VPO, asanací - jih - po změně č.6a a 7 pdf
3 Výkres VPS, VPO, asanací - sever - po změně č.6a a 7 pdf

Grafická část po změně č.6a a 7 ÚP Podbořany - Odůvodnění

O1 Koordinační výkres - jih - po změně č.6a a 7 pdf
O1 Koordinační výkres - sever - po změně č.6a a 7 pdf​​​​​​​
O1 Koordinační výkres - výřez - po změně č.6a a 7 pdf

​​​​​​​​​​​​​​

Změna č.6b ÚP Podbořany, účinnost od 23.3.2022

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební úřadu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 2.3.2022 formou opatření obecné povahy Změnu č. 6b ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 23.3.2022.

 

SEA pdf

Opatření obecné povahy (OOP) pdf

00_Textová část – po změně č. 6b - OOP pdf

00_Textová část – příloha 1 (srovnávací text) - OOP pdf

Grafická část změny č.6b Územního plánu Podbořany:

01a_Základní členění – zm č.6b - OOP pdf

01b_Základní členění – zm č.6b - OOP pdf

02a_Hlavní výkres – zm č.6b - OOP pdf

02b_Hlavní výkres – zm č.6b - OOP pdf

03a_Výkres vps – zm č.6b - OOP pdf

03b_Výkres vps – zm č.6b - OOP pdf

Grafická část odůvodnění změny č.6b územního plánu Podbořany:

O1a_Koordinační výkres – zm č.6b - OOP pdf

O1b_Koordinační výkres – zm č.6b - OOP pdf

O2_Výkres širších vztahů – zm č.6b – OOP pdf

O3_Předpokládané zábory ZPF – zm č.6b - OOP pdf