Menu
Město Podbořany
Podbořany

Krásný Dvůr

ÚP KRÁSNÝ DVŮR, účinnost od 28.8.2023

Zastupitelstvo obce Krásný Dvůr, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 7.8.2023 formou opatření obecné povahy

 

ÚP KRÁSNÝ DVŮR,

který nabyl účinnosti dne 28.8.2023.

 

  1. Opatření obecné povahy (OOP) (1.17 MB)

 

  1. Textová a grafická část  ÚP Krásný Dvůr

 

Textová část – výrok ÚP Krásný Dvůr (247.91 kB)

Textová část Odůvodnění ÚP Krásný Dvůr (396.33 kB)

 

      Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA) (497.46 kB)

      Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 2000 (4.69 MB)

 

Grafická část ÚP Krásný Dvůr:

I.1 Výkres základního členění (1.77 MB)

I.2 Hlavní výkres komplet (1.94 MB)

I.2.1 Hlavní výkres 1 (697.44 kB)

I.2.2 Hlavní výkres 2 (937.7 kB)

I.2.3 Hlavní výkres 3 (847.12 kB)

I.2.3 Hlavní výkres 4 (558.07 kB)

I.3.1 Veřejně prospěšné stavby 1 (716.79 kB)

I.3.2 Veřejně prospěšné stavby 2 (944.86 kB)

I.3.3 Veřejně prospěšné stavby 3 (888.92 kB)

I.3.4 Veřejně prospěšné stavby 4 (540.42 kB)

 

Grafická část Odůvodnění ÚP Krásný Dvůr:

II.4.1 Koordinační výkres 1 (1.38 MB)

II.4.2 Koordinační výkres 2 (1.46 MB)

II.4.3 Koordinační výkres 3 (1.18 MB)

II.4.4 Koordinační výkres 4 (632.49 kB)

II.5 Výkres širších vztahů (2.37 MB)

II.6.1 Zábory ZPF 1 (674.65 kB)

II.6.2 Zábory ZPF 2 (926.45 kB)

II.6.3 Zábory ZPF 3 (847.03 kB)

II.6.4 Zábory ZPF 4 (587.78 kB)