Menu
Město Podbořany
Podbořany

Vroutek

Územní plán Vroutek, účinnost od 16.12.2015

Oznámení o vydání ÚP Vroutek

Zastupitelstvo města Vroutek, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2015 formou opatření obecné povahy

ÚP Vroutek,

který nabyl účinnosti dne 16.12.2015.

 

Opatření obecné povahy pdf

Textová část územního plánu pdfodůvodnění územního plánu pdf

Textová část – příloha č. 1 (tabulky ÚSES) pdf + výkres ÚSES pdf

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pdf

 

Grafická část ÚP Vroutek - Návrh:

la Výkres základního členění pdf

lb.l Hlavní výkres pdf

lb.ll Hlavní výkresy zastavěných částí pdf

lc Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

ld Výkres etapizace sídla Lužec pdf

 

Grafická část ÚP Vroutek - Odůvodnění:

lla Koordinační výkres pdf

llb Výkres širších vztahů pdf

llc Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf