Menu
Město Podbořany
Podbořany

Vroutek

Úplné znění po vydání Změny č.1ÚP Vroutek

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Vroutek, která nabyla účinnosti dne 23.2.2024

 

Úplné změní po změně č.1 ÚP Vroutek:

0 Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP Vroutek pdf

Příloha č.1 (Výkres ÚSES) – úplné znění po změně č.1 pdf

Příloha č.2 (tabulky ÚSES) – úplné znění po změně č.1 pdf

 

  1. Grafická část – úplné znění po změně č.1 ÚP Vroutek

Ia Výkres základního členění území – po změně č.1 pdf

IbI Hlavní výkres – po změně č. 1 pdf

IbII Hlavní výkres zastavěných částí – po změně č.1 pdf

Ic VPS, VPO, asanace – po změně č. 1 pdf

Id Etapizace sídla Lužec pdf

 

  1. Grafická část odůvodnění – po změně č.1 ÚP Vroutek

IIa Koordinační výkres – po změně č.1 pdf

IIb Výkres širších vztahů – po změně č.1 pdf


Územní plán Vroutek, účinnost od 16.12.2015

Oznámení o vydání ÚP Vroutek

Zastupitelstvo města Vroutek, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2015 formou opatření obecné povahy

ÚP Vroutek,

který nabyl účinnosti dne 16.12.2015.

 

Opatření obecné povahy pdf

Textová část územního plánu pdfodůvodnění územního plánu pdf

Textová část – příloha č. 1 (tabulky ÚSES) pdf + výkres ÚSES pdf

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pdf

 

Grafická část ÚP Vroutek - Návrh:

la Výkres základního členění pdf

lb.l Hlavní výkres pdf

lb.ll Hlavní výkresy zastavěných částí pdf

lc Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

ld Výkres etapizace sídla Lužec pdf

 

Grafická část ÚP Vroutek - Odůvodnění:

lla Koordinační výkres pdf

llb Výkres širších vztahů pdf

llc Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf


Změna č.1 ÚP Vroutek,

účinnost od 23.2.2024

Zastupitelstvo města Vroutek, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební úřadu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 15.1.2024 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Vroutek, která nabyla účinnosti dne 23.2.2024.

 

  1. Opatření obecné povahy (OOP) pdf

 

  1. Textová část Změny č.1 ÚP Vroutek

I0_Textová část – Návrh Z1UP Vroutek - OOP pdf

II0_Textová část – Odůvodnění Z1UP Vroutek – OOP pdf

Srovnávací text pdf

 

B.- I. Grafická část změny č.1 ÚP Vroutek:

Ia Základní členění území – zm č.1 - OOP pdf

IbI Hlavní výkres – zm č.1 - OOP pdf

IbIi Hlavní výkres zastavěných částí – zm č.1 - OOP pdf

Ic Výkres VPS – zm č.1 - OOP pdf

 

B.-II. Grafická část odůvodnění změny č.1 ÚP Vroutek:

IIa Koordinační výkres – zm č.1 - OOP pdf

IIb Výkres širších vztahů – zm č.1 – OOP pdf

IIc Výkres záborů ZPF – zm č.1 - OOP pdf