Menu
Město Podbořany
Podbořany

Nepomyšl

ÚP NEPOMYŠL, účinnost od 23.6.2022

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.5.2022 formou opatření obecné povahy

 

ÚP NEPOMYŠL,

 

který nabyl účinnosti dne 23.6.2022.

 

  1. Opatření obecné povahy (OOP)

 

  1. Textová a grafická část ÚP Nepomyšl

Textová část ÚP Nepomyšl

Textová část – Odůvodnění ÚP Nepomyšl

Grafická část ÚP Nepomyšl

Základní členění – L

Základní členění – P

Hlavní výkres - L

Hlavní výkres - P

Výkres VPS – L

Výkres VPS – P

Grafická část Odůvodnění ÚP Nepomyšl

Koordinační výkres – L

Koordinační výkres – P

Výkres širších vztahů

Předpokládané zábory ZPF – L

Předpokládané zábory ZPF – P