Menu
Město Podbořany
Podbořany

Očihov

Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Očihov

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Očihov, která nabyta účinnosti dne 8.6.2020.


Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP pdf


I. Grafická část po změně č.1 ÚP Očihov

1_Výkres základního členění pdf

2_Hlavní výkres pdf

2a_Výkres technické infrastruktury pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb pdf


II. Grafická část odůvodnění – po změně č.1 ÚP Očihov

4_Koordinační výkres pdf

5_Širší vztahy pdf
 

Územní plán Očihov, účinnost od 20.10.2011

Oznámení o vydání ÚP Očihov

Zastupitelstvo Obce Očihov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 3.10.2011 formou opatření obecné povahy

ÚP Očihov,

který nabyl účinnosti dne 20.10.2011.

 

Textová část územního plánu pdf
1. Výkres základního členění pdf
2. Hlavní výkres pdf
2a. Výkres technické infrastruktury pdf
2b. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES pdf
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

Textová část odůvodnění územního plánu pdf
Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 1 pdf
Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 2 pdf
Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 3 pdf
4. Koordinační výkres pdf
5. Výkres širších vztahů pdf
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Očihov za období 2011-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Očihov za období 2011-2015 pdf

 

Změna č. 1 ÚP Očihov, účinnost od 8.6.2020

Zastupitelstvo obce Očihov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 20.5.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Očihov, která nabyla účinnosti dne 8.6.2020. 

Opatření obecné povahy (OOP) pdf


Textová a grafická část Změny č.1 ÚP Očihov:

Textová část pdf

I. Grafická část Změny č.1 ÚP Očihov - návrh:

1_Výkres základního členění_A4, M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace a), M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace b), M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace c), M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace d), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace a), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace b), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace c), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace d), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace a), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace b), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace c), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace d), M 1:5 000 pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, situace a), M 1:5 000 pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, situace b), M 1:5 000 pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, situace c), M 1:5 000 pdf


II. Grafická část Změny č.1 ÚP Očihov: - odůvodnění

4_Koordinační výkres, situace a), M 1:5 000 pdf

4_Koordinační výkres, situace b), M 1:5 000 pdf

4_Koordinační výkres, situace c), M 1:5 000 pdf

4_Koordinační výkres, situace d), M 1:5 000 pdf

5_Širší vztahy    M 1:50 000 pdf