Menu
Město Podbořany
Podbořany

Standardy kvality SPOD

Standardy kvality sociálně právní ochrany

ÚVOD

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti také ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

Kdo zajišťuje sociálně-právní ochranu?

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, které jsou vyjmenovány v § 4, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Mezi ně patří krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Dále ji zajišťují také obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.

Co to jsou standardy?

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Kde jsou vyjmenovány standardy kvality sociálně-právní ochrany?

Tyto jsou stanoveny ve vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloze č. 1. Zde jsou vyjmenované standardy s jednotlivými kritérii. Standardy jsou označeny od 1 do 14. Vyhláška však nestanoví formát, v jakém mají být sepsány metodické postupy, které zaručují naplňování standardů.

Kdo se má na tvorbě standardů kvality podílet?

Do tvorby standardů by měli vstupovat všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a je nezbytné podrobovat je pravidelné revizi. Revize obsahu standardů je nezbytné provádět vždy po změně legislativy, vnitřních předpisů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, personálního stavu na OSPOD apod., tak, aby byly stále aktuální, minimálně 1 x ročně.

Pro přehlednost je doporučeno zpracovat jednotlivé standardy samostatně v písemné podobě a srozumitelnou formou.

Kdo má realizovat standardy kvality?

Pro úspěšné naplňování jednotlivých kritérií standardů je nezbytné, aby existovala provázanost mezi jejich obsahem a konkrétními dokumenty úřadu (např. dostatečné personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, systém zaškolování nových zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců úřadu, materiální zabezpečení, apod.). Z tohoto vyplývá, že se do standardů kvality musí zapojit celý obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo kontroluje standardy kvality?

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti. Tato skutečnost vyplývá z obecné úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a proto není třeba je zvláště upravovat v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že standardy kvality se týkají všech orgánů zajišťujících sociálně-právní ochranu a povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí zpracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany. Tyto standardy obsahují principy a bodové hodnocení výkonu, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění sociálně-právní ochrany dětí a technicko-provozní zajištění.

Jedná se o proces, který se neustále vyvíjí v návaznosti na podmínky organizace, potřeby klientů, na stávající legislativu a další okolnosti, které jsou pro standardy kvality důležité. Standardy kvality přispějí k transparentnosti postupů tak, že sociální pracovník při jejich aplikaci bude zachovávat standardizované procesní postupy při identifikování problémů ohrožených dětí a vyhodnocování jejich potřeb, při řešení problémů dítěte a jeho rodiny, při sanaci a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte. Dále by měly přispět k personálnímu a organizačnímu zajištění kompetencí sociálních pracovníků a tím vytvořit dostatečný časový prostor pro výkon sociálně-právní ochrany dětí jedním sociálním pracovníkem pro určitý počet klientů.

 

Standard č. 1

Místní a časová dostupnost

Ke zveřejnění

Standard č. 2

Prostředí a podmínky

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 3

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

Ke zveřejnění

Standard č. 4a,c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Ke zveřejnění

Standard č. 4b Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 5

Přijímání a zaškolování

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 6

Profesní rozvoj zaměstnanců

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 7a

Prevence

Ke zveřejnění

Standard č. 7b

Prevence

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 9b

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Ke zveřejnění

Standard č. 9a,c,d

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 10

Kontrola případu

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 11

Rizikové a nouzové situace

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 12

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

K nahlédnutí na odboru SaZ

Standard č. 13

Vyřizování a podávání stížností

Ke zveřejnění

Standard č. 14a

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Ke zveřejnění

Standard č. 14b

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

K nahlédnutí na odboru SaZ

 

 

 

STANDARD Č. 1

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST
 

 

1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu:

 1. Orgán SPOD MěÚ Podbořany má správní obvod rozčleněn dle jednotlivých obcí a ulic ve městě Podbořany pro každého pracovníka. 
 2. Každý pracovník je seznámen se svým správním obvodem. Na dveřích každé kanceláře je seznam ulic a obcí a klíčové pracovnice, která má tyto obce ve své působnosti. Na internetových stránkách MěÚ Podbořany je tento přehled uveřejněn. Na nástěnce a chodbě odboru SaZ je vyvěšen přehled spádových obcí a ulic ve městě Podbořany (viz příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 349.38 kB).
 3. Každý návštěvník z výše uvedených přehledů pozná, na kterého pracovníka se může obrátit. V případě nepřítomnosti příslušného pracovníka je na dveřích kanceláře označen jmenovitě zástup, a to na základě zastupitelnosti na odboru SaZ, který je veden v písemné podobě a založen u vedoucí odboru SaZ. Každý zaměstnanec je s ním seznamován při změně na poradě odboru SaZ (viz příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 153.98 kB).
 4. K zajištění poskytování sociálně právní ochrany v celém správním obvodu je využíváno služebních vozidel (pracovníci OSPOD mají referentské zkoušky). Při výkonu služební cesty (návštěva v DDÚ, VÚ, DD) je možno využít služební vozidlo s řidičem. 
 5. V případě nutnosti je možné využít taxislužby – kontakt je ve služebním pohotovostním telefonu.


1b Doba výkonu sociálně právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně právní ochrany je zajištěn každý pracovní den mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost

 1. Poskytování sociálně právní ochrany dětí se přizpůsobuje vždy cílové skupině a plánuje se dle možností a potřeb klientů. Výjimku tvoří mimořádné události, které je třeba řešit bezodkladně. 
 2. Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí má stanoveny úřední hodiny pro veřejnost, které jsou vyvěšeny na nástěnce odboru SaZ a na budově MěÚ Podbořany (viz příloha č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 127.04 kB). 
 3. V době vyhlášení nouzového stavu je v provozu rezervační systém, který je na internetových stránkách úřadu. Klient si vybere klíčovou pracovnici pro jednání a čas jednání. 
 4. Mimo stanovenou pracovní dobu je výkon SPOD zajištěn v rámci pracovní pohotovosti (viz příloha č. 4). Rozpis pracovní pohotovosti vyhotovuje odpovědný pracovník odboru vždy jedenkrát za půl roku. S rozpisem pohotovostí je seznámen každý pracovník orgánu SPOD. Každý pracovník je zastoupen v případě nepřítomnosti.
 5. Ke komunikaci při pracovní pohotovosti je určen mobilní telefon s tímto telefonním číslem – +420 xxx xxx xxx, se kterým jsou seznámeny všechny důležité spolupracující instituce – PČR, soudy,  OSZ atd.
 6. Vnitřním předpisem odboru SaZ je určen postup při řešení případů bezodkladně v pracovní době.(viz příloha č. 5 Typ: PDF dokument, Velikost: 425.35 kB) + formuláře).
 7. Vnitřním předpisem odboru je stanoven postup při řešení případů bezodkladně v době pracovní pohotovosti. (viz příloha č. 6) + formuláře).

 

 

 

STANDARD Č. 3

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD)
 

 

3a Městský úřad Podbořany zveřejňuje informace o výkonu sociálně-právní ochrany prostřednictvím:

Elektronická podoba:

 • internetových stránek (http://www.podborany.net)

Tištěná podoba:

 • v budově městského úřadu na veřejnosti přístupných nástěnkách (panelech) formou informačních letáků,
 • letáků s popisem činnosti sociálně právní ochrany dětí, kde je uvedena cílová skupina, principy a výkon činnost SPOD (distribuce při terénní práci, lékařské ambulance, nestátní neziskové organizace s pověřením SPOD a další),
 • zpracované informace o standardech k nahlédnutí u vedoucí odboru SaZ,
 • pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi (distribuce a informace při konferenci KP a dne služeb sociální péče pro veřejnost),
 • pracovní skupiny prevence kriminality,
 • dalších spolupracujících sociálních služeb (probační a mediační služba, policie ČR, městská policie, nestátní neziskové organizace, školy a další).


Telefonicky:

 • poskytováním obecných informací o činnosti SPOD


Osobně:

 • poskytováním informací o činnosti SPOD,
 • nebo podání informací (při terénní práci nebo jednání na úřadu, spolupracující instituci a další)

 

3b Informace pro veřejnost o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany

Sociálně právní ochranu dětí zajišťují: 

 • orgány sociálně právní ochrany dětí, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, obce v samostatné působnosti a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní ochrany pověřeny,
 • sociálně právní ochrana je poskytována bezplatně,
 • sociálně právní ochrana je poskytována v úředních hodinách městského úřadu a po pracovní době je zajištěna pohotovostní službou.  

 

Adresa úřadu:

Městský úřad Podbořany
Mírová 615, 440 01 Podbořany
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Telefon: +420 415 237 500
Fax: +420 415 237 601
Datová schránka: fh4btis

 

Principy a cíle sociálně právní ochrany dětí:

 • předním hlediskem poskytování SPOD je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí,
 • sociálně právní ochrana dětí se poskytuje všem dětem bez rozdílu a bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnost a etnický původ,
 • sociálně právní ochrana se až na výjimky poskytuje bezplatně,
 • poskytuje se všem dětem mladším 18 let,
 • stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným a duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou základních práv a svobod a práv vyplývajících z materiálních závazků ČR. Stát však nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů, nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dětí ohroženy,
 • orgány s obecnou působností na úseku ochrany dětí jsou soudy a orgány určené zákonem o sociálně právní ochraně dětí,
 • vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně právní ochrany je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. Opatření sociálně právní ochrany jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně provázaný celek umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě nachází, a podle intenzity ohrožení,
 • důraz je položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy,
 • děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní rodinné výchovy,
 • při volbě řešení je nutno brát potřebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ,
 • v případě osvojení dítěte do ciziny je nezbytné respektovat princip subsidiarity,
 • orgánům sociálně právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy, aniž by zasahovaly do provozu a řízení zařízení. Cílem je sledování a dodržování práv dítěte,
 • cílem sociálně právní ochrany je též sanace rodiny.

 

Kurátoři pro děti a mládež:

Kontakty:    

Bc. Simona Gaschová, DiS.
vedoucí OSaZ
Tel: 415 237 573
gaschova@podborany.net

Pavlína Vildová, DiS.
Kurátorka pro děti a mládež
Tel.: 415 237 518
vildova@podborany.net

Alena Potužáková
Kurátorka pro dětí a mládež
Tel.: 415 237 572
potuzakova@podborany.net


Rozdělení obvodů a výkon agendy jednotlivými kurátory pro děti a mládež: 

Pavlína Vildová, DiS.

Podbořany:
Ulice: 
29. srpna, 5. května, Alšova, Bří Čapků, Cyrila a Metoděje, Dukelská, Hlubanská, Husova, Kadaňská, Komenského, Kozinova, Kpt. Jaroše, Malá Osada, Masarykovo náměstí, Nádražní, Politických vězňů, Přátelství, Příčná, Revoluční, Sídliště Míru (L-Ž), Slunečná, Šumavská, Tyršova, U Tankového praporu, Velká Osada, Vroutecká, Zahradní, Za Učilištěm, Žatecká 

Obce:
Běsno, Blatno, Buškovice, Drahonice, Královské Údolí, Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libyně, Lubenec, Lužec, Mlýnce, Mukoděly, Malá Černoc, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Příběnice, Řepany, Siřem, Skytaly, Stachov, Stebno, Strojetice, Valov, Vesce, Vidhostice, Vítkovice, Vrbička, Vroutek (A-K), Zlovědice

Alena Potužáková

Podbořany:
Ulice:
A.Dvořáka, B. Němcové, Bedřicha Smetany, Bílý Kopec, Budovatelů, Dělnická, Doupovská, Chodská, Jarní Zahrada, K. H. Borovského, Kpt. Nálepky, Letovská, Mariánská, Mírová, Mlýnská, Na Barborce, Na Kopci, Na Lišce, Na Pažitě, Na Střelnici, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Potoční, Sídliště Míru (A-K), Švermova, Valovská, Větrná ulice, V Tůni, Zátiší
 
Obce:
Blšany, Brody, Březnice, Černčice, Dětaň, Dvérce, Dolánky, D. Záhoří, Hlubany, H. Záhoří, Chmelištná, Chotěbudice, Chrášťany, Kaštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kněžice, Letov, Malměřice, Mory, Nepomyšl, Neprobylice, Němčany, Nová Ves, Oploty, Podbořanský Rohozec, Pšov, Soběchleby, Sýrovice, Vroutek (L-Ž), Vysoké Třebušice


Cílová skupina (děti a mladiství):

 • zanedbávající školní docházku,
 • požívající alkohol a jiné návykové látky,
 • které nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,
 • které se živí prostitucí,
 • které spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, 
 • které páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, 
 • které se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu,


Cílová skupina (rodiče)

 • rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci.


Výkon a činnost sociálně právní ochrany dětí:
Kurátor pro děti a mládež:

 • působí proti poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti,
 • v případě zájmu spolupracuje se školskými zařízeními u dítěte, které ukončilo povinnou školní docházku a potřebuje pomoc při získání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody (vazby), 
 • v rámci své agendy spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti a mladistvé,
 • pomáhá rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte při řešení výchovných nebo jiných problémů, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte,
 • provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje,
 • pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje,
 • provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů, 
 • vede evidenci dětí dle Směrnice MPSV č. 2013/26780 – 21,
 • navštěvuje děti a mladistvé v ústavních zařízeních, věznicích, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zdravotnických zařízeních,
 • při nespolupráci rodičů a ostatních osob zodpovědných za výchovu dítěte v otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, podává podněty na uložení povinnosti rodičům a těmto osobám formou rozhodnutí, 
 • eviduje a provádí dohled stanovený soudem nebo MěÚ nad výchovou nezletilých dětí a mladistvých,
 • sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů),
 • analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež,
 • podává soudu návrhy na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy a zrušení opatření učiněných soudem,
 • podává podněty na uložení výchovného opatření (dohled, napomenutí, omezení) na MěÚ,
 • účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému a podává návrh soudu na upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení a na prodloužení ochranné výchovy,
 • zajišťuje okamžitou pomoc dítěti, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážné ohroženy, event. podává návrh soudu na předběžné opatření,
 • zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezletilých dětí a mladistvých,
 • informuje pracovnice NRP o dětech, které byly umístěny v zařízeních NRP,
 • spolupracuje s probační a mediační službou, policií ČR, okresním státním zastupitelstvím, městskou policií, zdravotnickými a školskými zařízeními, věznicemi, nestátními neziskovými organizacemi atd.,
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních,
 • provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy dítěte v ústavním zařízení,
 • provádí jedenkrát za 3 měsíce návštěvy dítěte, které je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, 
 • navštěvuje každé 3 měsíce rodiče (zákonné zástupce) dětí, které byly umístěny v ústavním zařízení (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
 • sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči,
 • dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob, dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu,
 • zjistí-li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zák. č. 359/1999 Sb., oznámí tuto skutečnosti vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
 • vyjadřuje se k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání zabezpečovaného věznicí,
 • přebírá ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu, kontaktuje zastupitelský úřad státu,
 • ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které se dopustilo trestné činnosti a nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžně opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu a nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení¨, informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem,
 • podává soudu a správním úřadům zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,
 • podává odvolání proti rozhodnutí o přestupku, kterého se dopustil mladistvý a návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti,
 • podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte,
 • zúčastňuje se jednání soudů a policie,
 • podává orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,
 • měsíčně zpracovává přehled o své činnosti, 
 • účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm (Krajským úřadem Ústeckého kraje, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR), městskými úřady a dalšími institucemi, vypracovává z nich záznam a předává ho dalším pracovníkům a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a získané poznatky aplikuje ve své práci, 
 • spolupracuje s policií ČR, městskou policií, nestátními neziskovými organizacemi a sociálními službami při zajištění popř. realizaci víkendového pobytu a výletů, příp. dalších akcí pro děti,
 • je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámil a to i po skončení pracovně-právního vztahu k Městu Louny,
 • v plném rozsahu pracuje v systému VERA – spisová služba, následně provádí vyřizování došlé i odesílané pošty,
 • samostatně se seznamuje s právními předpisy z oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikují v praxi.

 

Terénní sociální pracovníci sociálně právní ochrany dětí: 

Kontakty:

Monika Petráňová, DiS.
Funkce: sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 570 
E-mail: petranova@podborany.net

Bc. Diana Peterová, DiS.
Funkce: sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 571 
E-mail: peterova@podborany.net

Bc. Lucie Kuchárová
Funkce: sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 517 
E-mail: kucharova@podborany.net


Rozdělení obvodů a výkon agendy jednotlivými sociálními pracovníky : 

Monika Petráňová, DiS.
P o d b o ř a n y 
Ulice: 
5. května, Bedřicha Smetany, Bratří Čapků, Dělnická, Doupovská, Husova, Jarní Zahrada, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky (J-S), Komenského, Mírová, Nádražní, Palackého, Příčná, Sídliště Míru (A-S), Slunečná, Spojovací, Švermova, Větrná ulice      

Obec: 
Bílenec, Blšany, Černčice, Dvérce, Kryry (A-I), Libyně (J-S), Letov, Ležky, Libkovice, Liběšovice, Lubenec (Š-Z), Mlýnce, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Příběnice,  Řepany, Soběchleby, Stachov, Valov, Vesce, Vidhostice, Vítkovice, Vrbička 


Bc. Diana Peterová, DiS.
P o d b o ř a n y 
Ulice: 
29. srpna, Bílý Kopec, Cyrila a Metoděje, Dukelská, Chodská, Kpt. Nálepky (A-I), Kozinova, Letovská, Na Kopci, Na Lišce, Na Střelnici, Masarykovo náměstí, Nerudova, Partyzánská, Politických vězňů, Potoční, Revoluční, Šumavská, U Tankového praporu, V Tůni, Zahradní, Zátiší

Obec: 
Brody, Březnice, Buškovice, Dětaň, Dolánky, Hlubany, Chmelištná, Chrášťany, Chotěbudice, Kněžice, Krásný Dvůr, Kryry (J-S), Libyně (Š-Z), Lubenec (J-S), Lužec, Mory, Mukoděly, Nepomyšl, Neprobylice, Němčany, Nová Ves, Pšov, Sýrovice, Vroutek (A-S)


Bc. Lucie Kuchárová
P o d b o ř a n y
Ulice: 
A. Dvořáka, Alšova, B. Němcové, Budovatelů, Dvořákova, Hlubanská, Kadaňská, K. H. Borovského, Kpt. Nálepky (Š-Z), Malá Osada, Mariánská, Mlýnská, Na Barborce, Na Lišce, Přátelství, Sídliště Míru (Š-Z) Tyršova, Valovská, Velká Osada, Vroutecká, Za Učilištěm, Žatecká

Obec: 
Běsno, Blatno, Drahonice, Dolní Záhoří, Horní Záhoří, Kaštice, Královské Údolí, Kryry (Š-Z), Libyně (A-I), Lubenec (A-I), Malměřice, Malá Černoc, Oploty, Podbořanský Rohozec, Řepany, Siřem, Skytaly, Stebno, Strojetice, Vysoké Třebušice, Vroutek (Š-Z), Zlovědice


Cílová skupina: 
•    děti: 

 1. jejichž rodiče zemřeli
 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 3. které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 4. které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; 
 5. které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; 
 6. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 
 7. které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 8. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 
 9. které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu,

 
•    rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci

Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí:  

      Pracovník sociálně právní ochrany dětí:

 • pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • poskytuje rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, popřípadě zprostředkovává odborné poradenství,
 • řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv, 
 • řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadného chování dítěte,
 • v případě podezření na domácí násilí v rodinách předává informace k řešení specialistovi na tuto problematiku,
 • zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí,
 • navrhuje adekvátní opatření ve výchově, 
 • sleduje dodržování a účelnost uložených výchovných opatření – napomenutí, omezení, dohled, umístění dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zdravotnických zařízení, středisek výchovné péče,
 • v případě ohrožení života a zdraví a dále v případě ohrožení příznivého vývoje dítěte okamžitě podává soudu návrh na vydání předběžného opatření (podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních), 
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí, analyzuje příčiny a navrhuje adekvátní preventivní opatření  
 • spolupracuje se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, soudy, orgány činnými v trestním řízení, osobami pověřenými výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
 • sleduje výkon nařízené ústavní výchovy dítěte, 
 • navštěvuje matky ve věznicích při výkonu trestu odnětí svobody, 
 • vyhledává děti, pro které je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, 
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se pěstouny nebo osvojiteli, 
 • sleduje vývoj dítěte svěřeného do péče jiné fyzické osoby než rodiče, 
 • poskytuje pomoc a poradenství fyzickým osobám nahrazujícím péči rodičů při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, 
 • spolupodílí se na zajištění návratu dítěte, které se bez doprovodu odpovědné osoby nachází v cizině, 
 • činí opatření k ochraně života a zdraví dítěte-cizince, které nemá na území ČR povolený pobyt a ocitlo se bez jakékoli péče, 
 • vede zákonem stanovenou spisovou dokumentaci dle Směrnice MPSV 2013/26780 - 21,
 • poskytuje v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí poradenství a zprostředkování kontaktu na odborná a odborná poradenská zařízení – ambulantní, terénní i pobytové služby (zejména azylové bydlení pro rodiče s dětmi), terénní sociální práci s rodinami, psychosociální pomoc, výchovně-vzdělávací činnost, finanční poradenství,
 • pořádá víkendové pobyty i jednodenní výlety dětí ohrožených sociálním vyloučením.

Komisi sociálně právní ochrany dětí

 • zřizuje starosta obce jako zvláštní orgán obce,
 • komise rozhoduje, navrhuje a posuzuje, doporučuje a koordinuje činnost sociálně právní ochrany dětí


Náhradní rodinná péče (NRP): 

Kontakty:    

Pavlína Vildová, DiS.
Pracovnice pro NRP
Tel.:415 237 518
vildova@podborany.net

Alena Potužáková
Pracovnice pro NRP
Tel.:415 237 572
potuzakova@podborany.net


Rozdělení obvodů a výkon agendy pracovníky pro NRP : 

Pavlína Vildová, DiS.

P o d b o ř a n y:
Ulice: 
29. srpna, 5. května, Alšova, Bří Čapků, Cyrila a Metoděje, Dukelská, Hlubanská, Husova, Kadaňská, Komenského, Kozinova, Kpt. Jaroše, Malá Osada, Masarykovo náměstí, Nádražní, Politických vězňů, Přátelství, Příčná, Revoluční, Sídliště Míru (L-Ž), Slunečná, Šumavská, Tyršova, U Tankového praporu, Velká Osada, Vroutecká, Zahradní, Za Učilištěm, Žatecká 

Obce:
Běsno, Blatno, Buškovice, Drahonice, Královské Údolí, Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libyně, Lubenec, Lužec, Mlýnce, Mukoděly, Malá Černoc, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Příběnice, Řepany, Siřem, Skytaly, Stachov, Stebno, Strojetice, Valov, Vesce, Vidhostice, Vítkovice, Vrbička, Vroutek (A-K), Zlovědice

Alena Potužáková

P o d b o ř a n y:
Ulice:
A.Dvořáka, B. Němcové, Bedřicha Smetany, Bílý Kopec, Budovatelů, Dělnická, Doupovská, Chodská, Jarní Zahrada, K. H. Borovského, Kpt. Nálepky, Letovská, Mariánská, Mírová, Mlýnská, Na Barborce, Na Kopci, Na Lišce, Na Pažitě, Na Střelnici, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Potoční, Sídliště Míru (A-K), Švermova, Valovská, Větrná ulice, V Tůni, Zátiší 

Obce:
Blšany, Brody, Březnice, Černčice, Dětaň, Dvérce, Dolánky, D. Záhoří, Hlubany, H. Záhoří, Chmelištná, Chotěbudice, Chrášťany, Kaštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kněžice, Letov, Malměřice, Mory, Nepomyšl, Neprobylice, Němčany, Nová Ves, Oploty, Podbořanský Rohozec, Pšov, Soběchleby, Sýrovice, Vroutek (L-Ž), Vysoké Třebušice

Cílová skupina:

 • náhradní rodinná péče je zaměřena na děti opuštěné, bez rodiny, také na děti, které z různých důvodů nemohou být vychovávány vlastními rodiči nebo ve vlastní rodině. Pokud tato situace nastane, je třeba hledat optimální formy náhradní výchovy. 

Výkon činnosti pracovnic NRP:

 • vedou dokumentaci dětí a žadatelů vhodných pro NRP,
 • vyřizují žádosti žadatelů o NRP,
 • vedou evidenci žadatelů o NRP i dětí vhodných pro NRP a postupují ji na krajský úřad,
 • poskytují poradenství žadatelům, rodičům dětí nahlášených/umístěných do NRP ve věcech NRP,
 • účastní se soudních jednání ve věcech NRP,
 • sledují vývoj dětí v pěstounské péči,
 • navštěvují děti v zařízeních, ve kterých jsou z rozhodnutí soudu umístěny,
 • navštěvují rodiče dětí, které jsou z rozhodnutí soudu umístěny mimo rodinu,  
 • připravují podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 • podílí se na realizaci práv a povinností vyplývajících z uzavřených dohod.  

Formy NRP:

 • systém náhradní rodinné péče v sobě obsahuje několik podob – forem náhradní rodinné péče. Všechny formy či podoby náhradní rodinné péče jsou upraveny zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně          -právní ochraně dětí, v platném znění:
 1. svěření dítěte do péče jiné osoby,
 2. pěstounství (pěstounská péče), předpěstounská péče, 
 3. pěstounská péče na přechodnou dobu,
 4. poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje,
 5. osvojení.

1. Svěření dítěte do péče jiné osoby je jednou z možností, kterou upravuje občanský zákoník 

 • nemůže-li o dítě pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, vyžaduje-li to zájem dítěte a fyzická osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Povinnost a práva pečující osoby vymezí soud. Především se jedná o práva a povinnost zajistit péči o dítě a zastupovat dítě v běžných záležitostech. Žádoucí je rovněž vymezit právo osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno, přijímat pro dítě výživné od rodičů, hospodařit s výživným a v případě neplacení výživného právo vymáhat výživné po rodičích. Pokud soudem není rozhodnuto jinak, zůstává rodičům zachována také rodičovská odpovědnost k dítěti a rodiče jsou i nadále zákonnými zástupci dítěte.

2. Pěstounství (pěstounská péče) je upraveno v občanském zákoníku 

 • do této formy náhradní péče se svěřují děti, jejichž výchovu nemůže zajistit žádný z rodičů ani poručník a vyžaduje-li to zájem dítěte. Dítě může být svěřeno do péče jedné osoby nebo do péče manželů. O svěření do pěstounské péče rozhoduje soud, který vymezí práva a povinnosti pěstounovi v souladu s výchovou dítěte. Pěstoun má povinnost o dítě osobně pečovat a zastupovat dítě v běžných záležitostech. V rozhodování o důležitých záležitostech (pas, zdravotnická vyšetření atd.) je třeba souhlasu rodičů. Pokud rozhodnutí zákonného zástupce není v zájmu dítěte nebo je rodič neznámého pobytu, může se pěstoun domáhat rozhodnutí soudu. Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na vyživovací povinnost rodičů. Pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost, a pokud je pro dítě poskytnut příspěvek na úhradu potřeb dítěte, přechází právo dítěte na výživné na stát. Rodiče, jejichž děti byly svěřeny do pěstounské péče, mají právo se s dítětem osobně a pravidelně stýkat a mají právo na získávání informací o dítěti. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může být také zrušena, a to jen rozhodnutím soudu, pakliže je to v souladu se zájmy dítěte,
 • ten, kdo se má stát pěstounem, musí dávat záruky řádné péče o dítě a mít bydliště na území ČR,
 • další práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče upravuje § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí: 
  • právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče 
   • po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
   • při narození dítěte,
   • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
   • při úmrtí osoby blízké,
  • právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
  • právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,
  • právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě,
  • právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku,
  • povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,
  • povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle,
  • v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak,
 • tato práva a povinnosti jsou potom ve vztahu ke konkrétní pěstounské rodině upravena v dohodě o výkonu pěstounské péče § 47 zákon č. 359/99, o sociálně    -právní ochraně dětí v platném znění,
 • s pěstounskou péčí také souvisí termín předpěstounská péče (§ 963 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Do předpěstounské péče může soud svěřit dítě zájemcům o pěstounskou péči, přitom stanoví i délku takovéto péče. 

3. Pěstounská péče na přechodnou dobu je zakotvena v  zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

 • soud může také na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu, a to na:
  • dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
  • dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas osvojení odvolat nebo,
  • dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že k souhlasu rodičů k osvojení není třeba,
 • pěstounská péče na přechodnou dobu je vhodnou alternativou k umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětského domova nebo kojeneckého ústavu. Děti svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu v rodině setrvávají jen po dobu nezbytně nutnou, maximálně 1 rok. To neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než jeden rok od svěření posledního ze sourozenců.

4. Poručenství je zakotveno v občanském zákoníku 

 • jedná se o náhradní rodinnou péči, která přichází v úvahu v situacích, není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykovává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Poručníka jmenuje soud. Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. Stejně jako pěstoun, má obdobná práva a povinnosti vyplývající z dohody o výkonu pěstounské péče (viz pěstounství),
 • poručník je povinen nejdéle do dvou měsíců po skončení svého poručenství předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění dítěte, soud však může poručníka této povinnosti zprostit,
 • jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem,

Dávky pěstounské péče upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí  

 • nárok na ně má pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstoun na přechodnou dobu:
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče
 • uvedené dávky jsou poskytovány Úřadem práce ČR,
 • dávky pěstounské péče se do ciziny nevyplácejí.

5. Osvojení je upraveno občanským zákoníkem

 • osvojením se rozumí přijetí osoby za vlastní. Osvojením vznikají mezi osvojitelem a osvojencem vztahy jako mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vznikají vztahy příbuzenské. Osvojitelé mají při výchově dítěte plnou rodičovskou odpovědnost. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení se do matriky na místo rodičů zapíší osvojitelé,
 • osvojením dítě získává příjmení osvojitele a vztahy k původní rodině, na rozdíl od pěstounské péče, zanikají. Mezi osvojencem a osvojitelem musí být přiměřený věkový rozdíl. Novelou občanského zákoníku je možné osvojit i zletilého. Osvojení je však vyloučeno mezi sourozenci a mezi příbuznými v přímé linii s výjimkou náhradního mateřství. Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba, v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z knihy narození vypouští zápis o druhém rodiči.


Podmínky pro osvojení:

 • k osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Souhlas dává rodič osobním prohlášením vůči soudu. Souhlasu rodiče k osvojení je třeba i tehdy, nenabyl-li plné svéprávnosti. Rodič, který ještě nedosáhl věku šestnácti let, nemůže dát souhlas k osvojení a jeho způsobilost udělit souhlas s osvojením posoudí soud. Matka může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Otec může dát souhlas ihned po narození dítěte. Souhlas rodiče s osvojením dítěte pozbývá účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán. Souhlas lze odvolat do tří měsíců ode dne, kdy byl podán. Souhlas k osvojení lze odvolat i po uplynutí této doby, a to pokud nebylo osvojované dítě ještě předáno do péče osvojitele před osvojením, ledaže by to bylo v souladu se zájmy dítěte. Souhlasu s osvojením není třeba, pokud rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti, není-li schopen projevit svou vůli či rozpoznat následky svého jednání, nebo se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nedaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit. Dále pokud rodič o dítě neprojevuje opravdový zájem, který trvá alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu, 
 • o osvojení rozhoduje soud,
 • osvojiteli se mohou stát pouze zletilé a svéprávné osoby, které zaručují svými osobními vlastnostmi, způsobem života a důvody a pohnutkami, které je vedou k osvojení, že budou pro dítě dobrými rodiči. Přitom je v péči o dítě nesmí omezovat zdravotní stav,
 • osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od právní moci rozsudku o osvojení (§ 840 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník),
 • zprostředkování osvojení je prováděno orgány sociálně právní ochrany dětí.   

 

Domácí násilí a děti týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN):

Kontakty:

Bc. Diana Peterová, DiS.
Funkce: sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 571 
E-mail: peterova@podborany.net

Monika Petráňová, DiS.
Funkce: sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 570 
E-mail: petranova@podborany.net

Bc. Lucie Kuchárová
Funkce: sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 415 237 517 
E-mail: kucharova@podborany.net


Cílová skupina:

 • děti, které jsou ohrožovány  násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 • děti na, kterých byl spáchán tr. čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.

Výkon činnosti: 

 • vede evidenci výše uvedených dětí,
 • zpracovává vyhodnocení situace dítěte,
 • zpracovává individuální plán ochrany ohroženého dítěte,
 • podává zprávy, podněty na policii ČR, k soudu, okresní státní zastupitelství a další příslušné instituce,
 • činí opatření, zajištující  ochranu a bezpečí dítěte podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, 
 • podává návrhy a podněty na napomenutí, uložení dohledu, omezení, využití odborného poradenského zařízení, 
 • podává návrh na vykázání násilné osoby za nezletilé dítě, 
 • spolupracuje s policií ČR, okresním státním zastupitelstvím, školami a zdravotnickými, poradenskými zařízeními a službami a intervenčním centrem,
 • podává oznámení na policii ČR a okresní státní zastupitelství při zjištěném domácím násilí či násilí na dětech,
 • účastní se soudních jednání v trestním řízení,
 • pokud je orgán sociálně právní ochrany dětí ustanoven opatrovníkem nezletilého dítěte v trestním řízení, zastupuje nezletilé dítě a hájí jeho zájmy,
 • podává návrhy na předběžné opatření k soudu, pokud je dítě vystaveno tělesnému či duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, který žije s dítětem ve společné domácnosti, 
 • poskytuje základní poradenství ve věcech domácího násilí,
 • činí opatření k ochraně dítěte dle platné legislativy. 

 

Kontakty na pracovníky poskytující SPOD MěÚ Podbořany – příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 167.55 kB

Základní legislativa, uplatňovaná při výkonu sociálně-právní ochrany dětí naším úřadem – příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 331.79 kB

Odkazy na spolupracující instituce v problematice SPOD MěÚ Podbořany – příloha č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 359.38 kB

 

 

 

STANDARD Č. 4

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
 

 

4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

 • Orgán sociálně právní ochrany dětí má v rámci stanovené organizační struktury 
  (Organizační řád MěÚ Podbořany v platném znění) stanoven počet zaměstnanců jednotlivých odborů, oddělení a úseků pro každý kalendářní rok. Počet zaměstnanců vykonávajících  agendu SPOD je stanoven s ohledem na výpočet pracovníků SPOD obce III. stupně. 
 • Orgán SPOD má zpracován pracovní profil (viz příloha č. 1 (368.6 kB)) pro agendu NRP, kurátora pro děti a mládež, pracovnice terénu SPOD, pracovnici pro ukládání výchovných opatření a správních deliktů a pracovní náplň s popisem činností, kterou podepisuje při nástupu na pracoviště, každý zaměstnanec.
   

4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany 
 

Dle vnitřní směrnice pro ISO jsou zpracovány pro každého nově příchozího zaměstnance kvalifikační požadavky (viz příloha č. 2 (264.6 kB)). Kvalifikační požadavky jsou s podpisem zaměstnance založeny v osobní kartě zaměstnance na personálním úseku a zároveň u vedoucí odboru. 

Pracovní náplň je založena (viz příloha č. 4 (603.66 kB)):

 • u vedoucí odboru, 
 • u vedoucích organizačních jednotek
 • v osobní kartě zaměstnance na personálním úseku
 • u každého zaměstnance  

Profil pracovníka orgánu SPOD je založen u vedoucí odboru a zároveň ji má u sebe každý nově příchozí zaměstnanec. (viz příloha č. 1 (368.6 kB)). 

 

 

 

STANDARD Č. 7

PREVENCE
 

 

7a  Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu  

 • Každý zaměstnanec zařazený na úseku sociálně-právní ochrany dětí pro výkon sociálně-právní ochrany dětí aktivně a systematicky vyhledává v rámci terénní činnosti ve svém přiděleném obvodu ohrožené děti. V průběhu šetření v rodině, ve škole, v terénu atd. sledují také další dění v dané lokalitě (např. děti potulující se po ulici v době docházky do školy, apod.). Pozornost zaměřuje především na obyvatele lokalit ohrožených sociální exkluzí (ul. Dělnická-Podbořany, Sýrovice, Ubytovna Slunce, Dům Keramiky)

 • OSPOD dále aktivně a systematicky vyhledává a monitoruje ohrožené děti při realizovaných pohovorech, konzultacích, besedách, preventivních aktivitách (např. víkendové pobyty dětí), jednání na poradách výchovných poradců škol a PPP, které dále předávají pedagogickým pracovníkům. Zjištění informací ze zdravotnických zařízení prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemných zpráv. Předávání informací při osobních, telefonických jednáních s poskytovateli sociálních služeb. Předávání informací mezi zaměstnanci státní správy a samosprávy. Předávání informací v rámci Komise sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Podbořany (předávání informací mezi členy nebo pozvanými osobami)

 • Získané informace pracovník OSPOD, který informaci přijal, předá k vyhodnocení (dle §1 a §6 zákona č.359/1999Sb.) dalšímu koordinátorovi OSPOD dle problematiky a příslušného obvodu. 

 • Činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany OSPOD koordinuje prostřednictvím:

  • Porad úseku SPOD a úseku SP

  • Případové konference

  • Komise sociálně-právní ochrany

  • Metodické schůzky se zástupci organizace zajišťující sociálně-aktivizační služby

 • Pracovníci OSPOD se v rámci své depistážní činnosti zaměřují na místa a oblasti vyššího výskytu ohrožených dětí (sociálně-vyloučené lokality, herny, prostory před školami, atd.). Spolupracují na monitoringu především s úsekem sociální práce a sociálně-aktivizačními službami, místními školami

KOORDINACE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚU PODBOŘANY

Koordinace preventivních aktivit řídí a zajišťuje vedoucí odboru SaZ cestou:

 • Komise sociálně-právní ochrany dětí jako poradního orgánu starosty obce (členy komise jsou zástupce škol, OSPOD)
 • Případové konference (koordinace pomoci a ochrany)
 • Pracovní skupiny prevence kriminality (manažer prevence kriminality, pracovník  OSPOD). Zpracovaný Plán prevence kriminality města Podbořany
 • Porad odboru SaZ
 • Účastí na výchovných komisí základních škol. 
 • Setkání s výchovnými poradci (PPP)
 • Koordinace vhodných preventivních aktivit v problémových lokalitách
 • Cestou Pracovní skupiny prevence kriminality ve spolupráci s pracovníky úseků SPOD a SP
 • Přímo odbor SaZ-viz výše
 • Problémové lokality (příloha č.1 (848.23 kB)) byly vytipovány ve spolupráci s pracovníky úseku SPOD, SP, NNO, ÚP
 • Spolupráce s NNO, poskytovateli služeb sociální péče (SaS pro rodiny s dětmi)

 

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PREVENTIVNÍ AKTIVITY VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚÚ PODBOŘANY

Město Podbořany vytváří podmínky pro preventivní aktivity OSPOD, na které přispívá ze svého rozpočtu

 • Předkládá projekty MV ČR v rámci prevence kriminality- Projekt „Víkendové pobyty“ pro děti ohrožené sociální exkluzí, rizikové děti, děti ohrožené syndromem CAN
 • Další projekty dle aktuální potřeby (pohovorová místnost)
 • Finanční podpora škol a dalších příspěvkových organizací, sportovních organizací městem (tato agenda je řízena jinými odbory)
 • Odbor SaZ - koordinuje aktivity uskutečňované v oblasti SPOD, vytváří vlastní informační materiály, informuje veřejnost, reaguje na aktuální potřeby ze strany škol, zdrav. zařízení, PČR, PMS, občanů, NNO (Informace školám-oprávnění OSPOD, realizace případových konferencí. Informace lékařům – realizace případových konferencí)
 • Metodické vedení, informační schůzky (1x ročně setkání s výchovnými poradci základních škol a Pedagogicko psychologickou poradnou Žatec)

 

 

 

STANDARD Č. 9

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

 

 

9b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě

 • Pro jednání s osobami se specifickými potřebami zajišťuje sociální pracovník potřebné služby z vlastních zdrojů nebo dojednává spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě (Tlumočení a překlad – Jazyková agentura Chotěborský, Školní 2641, Louny 440 01, tel.kontakt: 606 502 037, email: jach@ln.cz / Případně: http://datalot.justice.cz.
  Tlumočení ve znakové řeči - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice - Pracoviště sociálních služeb Louny - Tlumočnické služby- Louny, Rakovnická 2502, 440 01  Louny – vedoucí pracoviště a tlumočnice českého znakového jazyka - Eva Žáčková, tel. kontakt:603978318, e-mail:evijanku@seznam.cz

 • Sociální pracovník spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb dle problematiky

Sociální pracovník využívá zejména služby z těchto zdrojů:

 • Registr poskytovatelů sociálních služeb (MPSV ČR):
  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=04A1A2C8CCC035A6D4130F3640018D16.node1?SUBSESSION_ID=1409644874413_1

 • Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji:
  http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 • Kontakt s jinými organizacemi mimo správní obvod Podbořany

 

 

STANDARD Č. 13

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 

 

13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

13b Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám

 

 1. Orgán sociálně-právní ochrany má pro případ stížnosti ze strany klienta a dalších osob stanoven postup pro podávání, vyřizování a evidence stížnosti. Tento postup je upraven Vnitřním předpisem č.1 /2002 pro vyřizování stížností a petic občanů 175 zákona - správní řád, v platném znění (viz příloha č. 1 (86.95 kB)).
   
 2. Cílem procesu řešení stížnosti je zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
   
 3. Stížnost může podat:
 • fyzická osoba,
 • právnická osoba.

Důvody pro podání stížnosti:

 • krácení práv a chráněných zájmů při nesprávném postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
 • proti nevhodnému chování pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 1. Informace k podání stížnosti jsou uveřejněny

 

 1. Po vyřízení stížnosti je tato založena odděleně od spisové dokumentace rodiny a je uložena u vedoucího odboru SaZ.
   
 2. V případě, kdy klient nebo další osoba nehodlá podat stížnost ve smyslu Pravidel Rady města v platném znění, může se obrátit na pracovníka orgánu sociálně - právní ochrany dětí s podnětem ke konzultaci postupu orgánu sociálně-právní ochrany a situace dítěte.

Klient se s žádostí o řešení takového podnětu může obrátit na:

 • koordinátora případu,
 • vedoucí odboru SaZ.

Podnět je nejprve řešen koordinátorem případu. Pokud nedojde k objasnění věci, bude s klientem věc projednána vedoucím odboru SaZ. 
 

 

 

 

STANDARD Č. 14

NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTY

 


14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte

 • Pracovníci OSPOD se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí Zákonem č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  V rámci Zákonem daných kompetencí jsou zodpovědní za vedení svých případů. Současně při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, pracovníci nepřekračují hranice své odbornosti a doporučují využívání sítě nabízených služeb. S těmito službami spolupracují v potřebném rozsahu. Tato spolupráce má návaznost na individuální přístup pracovníků k řešení jednotlivých situací dětí a jejich rodin.
 • pracovníci OSPOD vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny a následně s rodinou, či s dítětem zpracovávají individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Při zpracování tohoto plánu pracovníci na základě zjištěných skutečností rozlišují míru potřebné podpory a volí způsob konkrétní podpory (zda přímo zprostředkují, či jen doporučí služby jiných fyzických či právnických osob). V konkrétních cílech podpory, uvedených v jednotlivých individuálních plánech ochrany dítěte, jsou mj. uvedeny jednotlivé podílející se, doporučené, či zprostředkované organizace či služby, zapojené do konkrétní podpory rodiny a dítěte. 
 • Aktualizovaný seznam subjektů (fyzických a právnických osob), které poskytují služby (odborné sociální poradenství, sociálně-aktivizační služba, psycholog, psychiatr, mediátor, azylové domy, apod.) je k dispozici pracovníkům OSPOD na sdíleném disku H, (H:SPOD-KONTAKTY). Klienti mají možnost využít služeb jiných subjektů, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm OSPOD, které má roli především koordinační. Zprostředkovaná služba klientům je účastna při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte. 
 • Pracovníci OSPOD mají dostatečný přehled o činnostech všech dostupných organizací, které klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné služby využít. K tomuto mohou využít Portál sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/. Klientům jsou schopni předat kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací nebo jim kontakt na základě vyhodnocení sami zprostředkují. Dle schopností a možností klienta vyhodnotí pracovník OSPOD možnost doprovázení při navázání kontaktu. 


Způsob konkrétní podpory:

Zprostředkování služby

 • Koordinátor případu sám po dohodě s rodinou a dítětem zprostředkuje poskytnutí soc. služby jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba může být zprostředkována osobním kontaktem koordinátora případu se zástupcem organizace, telefonním kontaktem, písemně (DS, e-mailem nebo dopisem).
 • Zástupce zprostředkovávané organizace je pak, pokud je to možné, účasten při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte a společně s rodiči, či s dítětem, je součástí naplňování cílů podpory dítěte.


Doporučení služby

 • Koordinátor případu může dle závažnosti situace a schopností a možností rodiny službu pouze doporučit.
 • V tomto případě je důraz dán na aktivní přístup k řešení situace samotnou rodinou.
 • Zároveň mají pracovníci k dispozici databázi poskytovatelů sociálních služeb na Portálu sociálních služeb ústeckého kraje: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ 


Spolupráce s fyzickými a právnickými osobami

 • Spolupráce s fyzickými a právnickými subjekty poskytujícími služby SPOD je nastavována individuálně dle potřeb a podpory rodiny a dítěte.
  • Systém spolupráce je nastaven i prostřednictvím realizovaných případových konferencí případně případových setkání. S jednotlivými spolupracujícími organizacemi a službami jsou v rámci nastavované spolupráce s OSPOD uskutečňovány podle potřeby společná setkání s cílem vymezit hranice spolupráce a nastavit co nejefektivnější způsoby podpory směrem ke klientům OSPOD.
 • Intenzivní spolupráce probíhá i s pracovnicemi úseku sociální práce MěÚ Podbořany, tato spolupráce se odráží ve vymezení kompetencí pracovníků jednotlivých úseků a zapojení konkrétní podpory v souladu s cíli podpory v individuálních plánech ochrany dětí.