Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor životního prostředí / Vodoprávní úřad

Odbor životního prostředí / Vodoprávní úřad

 Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
MYSLIVOST
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 1 den 30  
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 5 dní 50  
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 30 dní 70  
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 6 měsíců 100  
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 12 měsíců 150  
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 12 měsíců 75 pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR
Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1000  
Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500  
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200 zrušení zápisu bez poplatku
RYBÁŘSTVÍ
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok 100  
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok 50 pro osoby mladší 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž - prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky 200  
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky 100 pro osoby mladší 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž - prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let 500  
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let 250 pro osoby mladší 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž - prokázat se potvrzením školy o studiu, potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR
Povolení výkonu rybářského práva 2000  
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vydání stavebního povolení ke změně stavby, ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) 300 držitelé průkazu ZTP a ZTP / P, má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu, poplatku
Vydání stavebního povolení ke stavbě uvedené v písmenech a) až h) 3000  
Vydání stavebního povolení ke stavbě uvedené v písmenech a) až h) ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu 1000  
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení 300  
Vydání povolení terénních úprav 1000  
Vydání dodatečného povolení stavby 300  
Vydání povolení k odstranění stavby 100  
Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době 100 místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech,nehodách, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvlášt.právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí ČR a místní šetření prováděné za účelem vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících bez poplatku
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 1000