Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor organizační a vnitřních věcí

Odbor organizační a vnitřních věcí

 Správní poplatky
- dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích;
- dle zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

Úkon

Výše správního poplatku v Kč Poznámka
MATRIKA
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 50 za každou matriční událost
Vydání stejnopisu matričního dokladu 300 první vydání rodného listu, oddacího nebo úmrtního bez poplatku
Vydání vícejazyčného standardního formuláře 100  
Přijetí žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů 100  
Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného

200

 
Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300  
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 3000 od poplatku je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera, změna jména a příjmení v případě změny pohlaví, změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5000 poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3000 poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství 
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 3000

poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství

od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené
Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pov. členem zastupitelstva, které nejsou matričním úřadem, není-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce 1000

poplatek se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku za uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500  
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství 500  
OVĚŘOVÁNÍ
Ověření stejnopisu, opisu, kopie atd. 30 za každou i započatou stránku
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině 50 za každý podpis nebo otisk razítka
EVIDENCE OBYVATEL
Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 za osoby na jednom přihlašovacím lístku, od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let
Vydání výpisu z evidence obyvatel 50 za stránku
Zprostředkování kontaktu 500  
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel 100 za každou osobu
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100  
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 z důvodu voleb
Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100 bezprostředně po nabytí občanství
Vydání OP občanu mladšímu 15 let 100  
Vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR 100  
Odblokování elektronické identifikace OP 100  
Vydání OP z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti nebo vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti 200  
Převzetí OP u jiného obecního úřadu ORP, který občan uvedl v žádosti 100  
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1000  
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 500
+
500

500 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 500 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 letpři podání a převzetí u Ministerstva vnitra 500  
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 250
+
250

250 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 250 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 500  
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 250
+
250

250 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 250 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500  
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 300  
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 200
+
100

200 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 100 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300  
CESTOVNÍ DOKLADY
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 600  
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat občanům do 15-ti let 100  
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6000  
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 4000
+
2000

4000 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 2000 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 2000  
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra  1500
+
500

1500 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 500 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 3000  
Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 2000
+
1000

2000 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 1000 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 3000  
Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1000  
Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností a při převzetí u Ministerstva vnitra 500
+
500

500 Kč bude zaplaceno při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností

dalších 500 Kč bude zaplaceno při převzetí u Ministerstva vnitra

Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1000