Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor majetkoprávní / Živnostenský úřad

Odbor majetkoprávní / Živnostenský úřad

 Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000 elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku
Další ohlášení živnosti 500 elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000  
Přijetí další žádosti o koncesi 500  
Změna koncesní listiny 500 jméno, příjmení, trvalý pobyt, sídlo
Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100  
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000  
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500  
Vydání úplného nebo částeč. výpisu z ŽR na žádost, za každou i započatou stránku 20  
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 ŽZ (za každou i započatou stránku) 50 za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače poplatek 15 Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříku, registrů, knih, záznamů, evidencí, listin nebo dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu 50