Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Odbor majetkoprávní / Živnostenský úřad

Odbor majetkoprávní / Živnostenský úřad

 Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000 elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku
Další ohlášení živnosti 500 elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000  
Přijetí další žádosti o koncesi 500  
Změna koncesní listiny 500 jméno, příjmení, trvalý pobyt, sídlo
Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100  
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 elektronický výpis z rejstříku trestů bez poplatku
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000  
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500  
Vydání úplného nebo částeč. výpisu z ŽR na žádost, za každou i započatou stránku 20  
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 ŽZ (za každou i započatou stránku) 50 za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače poplatek 15 Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříku, registrů, knih, záznamů, evidencí, listin nebo dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu 50