Menu
Město Podbořany
Podbořany

Elektronicné formuláře

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
 
 
Tento elektronický dotazník slouží pro účely pořízení aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Podbořany. Hlavním cílem dotazníku je zjistit změny, hodnoty a problémy v obcích. Pro účely ÚAP je důležitá lokalizace těchto jevů, proto Vás žádáme o jednoduché zakreslení do mapy.
 
ÚAP jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Podbořany, které zahrnuje města Podbořany, Blšany, Kryry, Vroutek, obce Blatno, Krásný Dvůr, Lubenec, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec a městys Nepomyšl. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území. Jsou aktualizovány průběžně a jednou za dva roky je pořízena jejich úplná aktualizace.
 
Vámi vyplněné níže uvedené údaje budou sloužit pro potřebu 2. úplné aktualizace ÚAP 2012.
 
Vzhledem k tomu, že úplná aktualizace ÚAP 2012 musí být odevzdána na Krajský úřad v Ústí nad Labem do konce roku 2012, žádáme Vás o vyplnění formuláře v co nejkratším termínu, abychom mohli Vaše data do aktuální aktualizace ÚAP včas zapracovat.
 
 
Pořizovatelem ÚAP ORP Podbořany je Stavební a vyvlastňovací úřad, úřad územního plánování (kontaktní osoby: Irena Herejková, tel. 415 237 538, email: herejkova@podborany.net a Lukáš Gonda, tel. 415 237 505, email: gonda@podborany.net).
 

Než odešlete formulář, zakreslete prosím jevy/data jednoduše do mapy a soubor s mapou vložte prosím do elektronického formuláře. Jevy/Data můžete zakreslit např. do mapy z webové aplikace nahlížení do katastru:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Elektronický formulář - ÚAP

(5 MB max.)

označuje povinné pole.