Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty 2012 - Prevence kriminality

Víkendové pobyty 2012 - Prevence kriminality

Dne 14.12.2011 přijala vláda České republiky svým usnesením Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015. Za splnění stanovených podmínek je možné v období let 2012 až 2015 předkládat Krajskému úřadu Ústeckého kraje žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce.

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012-až 2015 vytyčuje efektivnější pravidla na další období dotační podpory. Do Programu prevence kriminality může podat žádost o dotaci každá obec v ČR, a to bez ohledu na počet obyvatel. Žádost, resp. projekty v ní obsažené, jsou posuzovány podle kritérií přijatelnosti. Základní hodnocení projektů je provedeno na úrovni VÚSC, a to členy krajské Pracovní skupiny prevence kriminality, podle hodnotícího dotazníku. Projekty, které dosáhnou požadovaného počtu bodů, jsou doporučeny krajskou Pracovní skupinou k dotační podpoře Republikovému výboru pro prevenci kriminality.
V letošním roce bylo v rámci Ústeckého kraje podáno celkem 105 projektů prevence kriminality. Z tohoto počtu bylo Pracovní skupinou pro prevenci kriminality Ústeckého kraje doporučeno Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR celkem 64 projektů k podpoře.
Tak jako v předchozích letech tak i v tomto roce Město Podbořany požádalo o účelovou dotaci vztahující se na projekty neinvestičního charakteru zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci. Jedná se o projekty které jsou zaměřeny na snižování kriminality a na eliminaci kriminálně rizikových jevů. Konkrétně se jedná o realizaci tzv. „víkendových pobytů“(výcvikové a terapeutické pobyty) pro děti ohrožené sociálním vyloučením, děti s rizikovým chováním (záškoláctví, trestná činnost), děti z pěstounských rodin, děti ohrožené domácím násilím, děti týrané a zanedbávané, apod.
Po předchozím doporučení Pracovní skupinou pro prevenci kriminality Ústeckého kraje, byl projekt Města Podbořany s názvem „Víkendové pobyty 2012“ úspěšně vyhodnocen i Ministerstvem vnitra ČR.
Na základě úspěšného vyhodnocení bude poskytnuta Městu Podbořany účelová dotace na realizaci projektu prevence kriminality ve výši 103 000,-Kč. Projekt bude hrazen z 85% z dotací Ministerstva vnitra ČR. Zbývající část bude financována z rozpočtu Města Podbořany.
Díky schválené dotaci tak bude možné v tomto roce realizovat 4 víkendové pobyty pro děti ve věkovém rozmezí 7-15 let, které jsou vedeny v evidenci sociálního a zdravotního odboru - úseku sociálně- právní ochrany dětí .
Smyslem projektu je mimo jiné snaha odvrátit děti od závadového chování, seznámit je s možnostmi účelného využití volného času a motivovat je k vlastnímu řešení problémů nebo spolupráci na řešení problémů. V neposlední řadě bude také cílem projektu zlepšení sociálních dovedností dětí a jejich informování o důsledcích rizikového chování.
            
                     Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru
      manažer prevence kriminality
Datum vložení: 3. 4. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2012 0:00
Autor: Jan Mour

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů