Menu
Město Podbořany
Podbořany

Místní poplatek za psa

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za psa

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Podbořany.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).

Držitel psa při splnění ohlašovací povinnosti dostane evidenční známku pro psa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa, tedy fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územní města Podbořany.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti či jakoukoliv změnu, která má vliv na výši poplatku.

Pro vznik a zánik poplatkové povinnosti je třeba vyplnit příslušný formulář,  který je k dispozici u správce poplatku nebo na www.podborany.cz.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zahájit poplatkovou povinnost lze vyplněním formuláře – Přiznání k místnímu poplatku ze psů a to nejlépe osobně na odboru finančním Městského úřadu Podbořany nebo podáním písemného ohlášení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Podbořany, odbor finanční

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ke splnění poplatkové povinnosti je nutné, aby držitel psa uvedl:

  • jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
     
  • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
     
  • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,  počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška a odhláška k poplatku za psa je k dispozici u správce poplatku, tj. na odboru finančním MěÚ Podbořany. Uvedené formuláře jsou k dispozici též na www.podborany.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Za 1. psa

Za 2. psa

Za každého dalšího psa

ze psa v místní části Podbořany a Hlubany – rodinné domy

200

500

1000

ze psa v místní části Podbořany a Hlubany – bytové a ostatní domy

1000

2000

2000

ze psa v místní části Buškovice, Dolánky, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice a Valov

100

300

1000

Z hlídacího psa mimo bytové domy

300

500

1000

Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjem, anebo poživatel sirotčího důchodu

50

300

300

 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Při částce vyšší než 300,00 Kč lze poplatek zaplatit ve 2 stejných splátkách v termínech 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek ze psa lze uhradit převodem na účet Města Podbořany 19-625481/0100  (je nutné zadat variabilní symbol, který poskytne správce poplatku - Dana Albrechtová, tel. 415 237 563, e-mail: albrechtova@podborany.net) a nebo hotově v pokladně Městského úřadu Podbořany.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 xxx

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 xxx

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.00.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení