Menu
Město Podbořany
Podbořany

Místní poplatek z ubytovací kapacity.

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity.

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ubytovacích zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování v ubytovacím zařízení poskytla. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:

- v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků;

- ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení;

- v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování na území města poskytla (ubytovatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ubytovatel (poplatník) je povinen do 15 dnů ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku. Na základě ohlášení poplatkové povinnosti mu bude přidělen variabilní symbol pro úhrady.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník musí vést evidenční knihu v písemné podobě. Do ní zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které poskytl ubytování.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Podbořany, odbor finanční

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro ohlášení a přiznání jsou k dispozici u správce poplatku, tj. na odboru finančním MěÚ Podbořany. Uvedené formuláře jsou k dispozici též na www.podborany.cz (městský úřad, odbory úřadu, odbor finanční, formuláře).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 6,00 Kč za každé využité lůžko a den.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen zaplatit poplatek 2 x ročně bez vyměření pouze na základě podaného přiznání do 30 dnů po skončení kalendářního pololetí na účet 19-625481/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 xxx

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 xxx

16. Elektronická služba, kterou lze využít

albrechtova@podborany.net

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.00.2015

29. Datum konce platnosti popisu