Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podbořany - Žatec - Podbořany

54,2 km; lehká trasa; silniční kola, trekking

54,2 km; lehká trasa; silniční kola, trekking

Mapa cyklotrasy (soubor JPG)

Trasa1

0,0 Podbořany - Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Podborany_kostel_PetraPavlapozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby - barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost - významný krajinný prvek vrch „Rubín", výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

3,6 Vysoké Třebušice - Nejvýznamnější stavbou obce je barokní kaple svaté Anny z 1. poloviny 18. století.

5,8 Kaštice - Ve východní části obce se rozkládá hospodářský areál, Kastice_kasnavybudovaný v 19. století. Obytnou budovu tvoří zámek, postavený roku 1837 v novorenesančním slohu. Při silnici uprostřed obce u č.p. 18 se zachovaly pozůstatky staré středověké tvrze. V jižní části okrouhlé návsi stojí na vysokém sloupku s korintskou hlavicí barokní socha Madony s dítětem z roku 1709. Proti škole při silnici do Podbořan stojí cenná osmiboká renesanční kamenná kašna se sochou sedícího Krista a reliéfními znaky na bocích z roku 1608.

7,9 Oploty - U silnice uprostřed obce se nachází pozdně barokní kaple Oploty_kaplesv. Jana a Pavla s věžičkou nad závěrem, postavená koncem 18. století. Na návsi nedaleko kaple stojí na vysokém soklu s reliéfy světců barokní socha sv. Jana Nepomuckého, vytesaná z pískovce roku 1722.

 

10,3 Kněžice - Do ohradní zdi jednolodního kostela sv. Kateřiny Knezice_zvonickaze 14. století a upravovanéhoaného v 19. století je vestavěna zvonice s dřevěným patrem, krytá šindelem. Na návsi se nachází barokní plastika Nejsvětější Trojice z konce 18. století. Uprostřed návsi stojí barokní plastika Krista na hoře Olivetské z roku 1721.

 

12,9 Čeradice - Zdejší kaplička sv. Andělů strážných byla postavena v roce 1856.

20,6 Žatec - V 19. století se stal Žatec spolu s Norimberkem Zatec_radniceevropskou chmelařskou metropolí. Žatec byl roku 1961 vyhlášen městskou památkovou rezervací a nabízí řadu významných staveb a rozmanitost architektonických slohů od doby románské po secesi. Dominantou náměstí je dům č.p. 1 z roku 1362, dnes radnice a sídlo městského úřadu. Mezi další významné památky patří děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kněžská brána, Libočanská branka a systém městských opevnění ze 14. století včetně „husitské bašty".
Přírodní zajímavost - severně od nádraží ČD Žatec - západ na jižně exponovaném zarostlém svahu v místě bývalých sadů a vinic („Na Staré hoře" nebo „Pod Astrou") se rozkládá přírodní památka Žatec, lokalita se vzácnými druhy teplomilného hmyzu.

21,6 Libočany - Na návsi stojí jednolodní kostel Všech svatých z let Libocany_kostel1749 - 1769 s dvouvěžovým západním průčelím a bohatě zdobenou fasádou. Klenby kostela pokrývají fresky J.V.Tschoppera z doby kolem roku 1770, znázorňující výjevy ze života světců. Varhany zhotovil kolem roku 1765 František Karel Guth. Na kostel navazuje v jižní části areál barokní fary s mansardovou střechou z období kolem roku 1770. Z téže doby je pozdně barokní zámek s bohatě uplatněnou rokajovou dekorací, položený za návsí jižně od kostela. Objekt není přístupný veřejnosti. Komplex kostela, zámku a fary, jenž vznikl za V.K.Schrolla, patří k předním památkám období rokoka v Čechách. V obci se narodil Václav Hájek z Libočan. Kronika tohoto katolického kněze, která vyšla roku 1541, byla až do počátku 19. století nejrozšířenějším zdrojem informací o české historii.
Přírodní zajímavost - severozápadně od obce mezi Libočany a Novým Sedlem významný krajinný prvek Zlatník (kóta 245 m), botanicky cenná lokalita. Jihozápadně od obce významný krajinný prvek Údolní niva Liboce, výskyt chráněných rostlin a živočichů.

27,0 Chbany - Na návsi stojí sloup se sochou Madony z roku 1715. Na podstavci má reliéf s postavou sv. Františka. Při silnici do Soběsuk stojí dosud barokní výklenková kaple z roku 1714 s kamennou Madonou.

32,3 Vikletice - Na západní straně vesnice stojí barokní kaple sv. Nechranicka_prehradaAnny, postavená v letech 1744 - 1745 stavitelem Zuberdsem a obnovená v letech 1909-1910. Na východní stranu kaple byl roku 1970 přenesen ze zaniklé obce Libouš pískovcový Mariánský sloup.
Přírodní zajímavost - Nechranická přehrada vznikla na řece Ohři v letech 1962 - 1968 a zaujímá plochu 1.340 ha. Jedná se o přehradu s největší sypanou hrází ve střední Evropě. Hráz je dlouhá asi 3,5 km, po koruně vede dvouproudá vozovka. Přehrada slouží jako zásobárna vody pro průmysl a zemědělství, ale je také využívaná k rekreaci.

35,0 Vadkovice - V roce 1997 byl zařazen mezi památné stromy Vadkovický jíran koňský, starý 175 let.

36,0 Libědice - Na okraji vsi se nachází kostel sv. Víta.

40,3 Račetice

43,6 Široké Třebčice - Původně barokní kaple, povýšena roku 1789 na kostel, je jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem, zakončeným půlkruhovou apsidou a sakristií na severní straně. Hlavní průčelí je tříosé, ploché, s dvouetážovým štítem se sochami světců.

45,4 Veliká Ves - Z původního kostela sv. Jakuba z roku 1436 zůstala zachována jen zvonice ze 16. století, stojící samostatně severovýchodně od sakristie. Kostel, zasvěcený sv. Apoštolovi Jakubovi, stojí na západním okraji návsi. Je jednolodní, s pravoúhle zakončeným presbytářem, se sakristií v ose a s obdélnou předsíňkou v západním průčelí.

48,5 Krásný Dvůr - Při jižním okraji obce leží rozsáhlý areál barokního KrasnyDvur_zamekzámku, postaveného podle projektu F.M.Kaňky za Františka Josefa Černína v letech 1720 - 1724. V místech zámku stávala původně tvrz, přestavěná před rokem 1572 Janem Mašťovským z Kolovrat na renesanční vilu. Na nádvoří zámku jsou umístěny dvě barokní plastiky znázorňující hrdinské Herkulovy činy. Na zámek navazuje anglický park o rozloze téměř 100 ha, jeden z prvních svého druhu v Čechách. Založen byl v letech 1788 - 1793 podle projektu zahradního architekta Rudolfa Födische. Procházky parkem zpestřují drobné romantické stavby z konce 18. a první poloviny 19. století. Kromě jiného je zde Panův templ, Čínský pavilon, Gotický chrámek, Červená myslivna a obelisk v podobě vyhlídkové věže. (V parku není povolena jízda na kole). Na návsi se nachází novorománský kostelík Panny Marie z konce 19. století, před ním stojí socha sv. Floriána.

50,6 Vysoké Třebušice

54,2 Podbořany

 

Datum vložení: 7. 6. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:41