Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podbořany - Tuchořice

33,8 km; lehká trasa; silniční kola, trekking

33,8 km; lehká trasa; silniční kola, trekking

Mapa cyklotrasy (sobour JPG)

 Trasa7

 0,0 Podbořany - Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Podborany_namesti2pozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby - barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost - významný krajinný prvek vrch „Rubín", výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

5,6 Blšany - Na vyvýšeném místě jižní strany návsi se nachází Blsany_radnicejednolodní barokní kostel sv. Michaela archanděla, postavený v letech 1716 - 1717. Východně od něj stojí jednopatrová barokní budova fary, postavená roku 1734. Na návsi před farou se nachází barokní plastika sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly po stranách z roku 1735.

7,2 Stachov - Severozápadně od obce se nachází „Stachovský vrch" s nálezy zkamenělých dřev prvohorního stáří.

8,8 Soběchleby - Na návsi stojí jednolodní barokní kostel sv. Jiří s hranolovou věží v západním průčelí. Na místě staršího středověkého kostela byl postaven roku 1726, do dnešní podoby přestavěn roku 1891.
Přírodní zajímavost - severně od obce se vypíná „Králičí vrch" (kóta 360 m), výskyt chráněných druhů rostlin.

11,5 Malá Černoc

14,4 Velká Černoc - Uprostřed obce se nachází barokní jednolodní kostel sv.Václava s věží, postavený v letech 1783 - 1787. Ze starší lidové architektury 19. století se v obci zachovala hrázděná chalupa č.p. 7 s hospodářským areálem.
Přírodní zajímavost - v lese na severovýchodním okraji obce, nedaleko lesní správy, se nachází památný strom „dub letní" (Quercus robur) - obvod kmene 530 cm, stáří 350 let.

25,3 Kluček - V obci se nachází původně barokní polygonální kaple upravená v průběhu 19. století. Významná lokalita chráněných druhů rostlin a živočichů.

27,6 Líčkov - Písemně připomínán v roce 1342 jako tvrz. Za Václava LickovVlčka v 15.století byla tvrz zpevněna a přestavována a od té doby se vžilo označení hrad. V roce 1510 přešlo líčkovské panství do držení Lobkoviců. Koncem 16.století přestavěl Bohuslav Hrobčický z Hrobčic hrad na zámek. V roce 1628 koupili Líčkov hrabata z Váhlu, kteří provedli na zámku pronikavé úpravy. Polovinu zámku nechali přestavit v barokním slohu. Posledním majitel byl akademický malíř Oskar Brázda. Zámek, ve kterém je sbírka obrazů O. Brázdy, je přístupný veřejnosti.
Přírodní zajímavost - dva památné stromy „dub letní" (Quercus robur) - stáří 200 - 300 let.

31,1 Třeskonice - Nad obcí kopec Výrov (zvaný též Kuk) s mohutným a poněkud tajuplným hradištěm. Výzkum prokázal jeho halštatský (asi 500 let př. n. l.) původ. Zjistilo se také, že na přelomu 8. a 9. století tu měli pevnost Slované. Je téměř jisté, že se jedná o další z lučanských hradišť.

33,8 Tuchořice - Obec s raně barokním morovým sloupem se sochou Tuchorice_zamekPanny Marie, obklopenou sochami sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rozálie.
Přírodní zajímavost - přírodní památka „Miocenní sladkovodní vápenec", bývalý vápencový lom na severovýchodním okraji obce Tuchořice poblíž silnice na Lipno. Lom je nalezištěm velkého množství zkamenělin organismů z období mladších třetihor. Geologický profil je jediným rozsáhlejším profilem souvrství sladkovodních vápenců miocenního stáří v rámci ČR. Chráněné území je přístupné po cestě od silnice na Lipno. Ve vlastním chráněném území je zakázána soukromá sběratelská činnost všeho druhu, jekékoliv skládkování odpadů a těžba surovin.
Přírodní památka „Travertinová kupa" je významným paleontologickým nalezištěm s výskytem kosterních zbytků třetihorních obratlovců, měkkýšů a subtropických vyšších rostlin. Chráněné území se nachází na jihovýchodním okraji Tuchořic u silnice na Markvarec poblíž domu č.p. 36. Veřejnosti je přístupné po cestě, která vede k domu č.p. 36. Soukromá sběratelská činnost všeho druhu je na tomto území zakázána.
Přírodní památka „Kozinecká stráň", lesní stráň 1,2 km jihozápadním směrem od obce Markvarec na území přírodního parku Džbán. Chráněné území slouží k ochraně teplomilné doubravy s příměsí buku a habru na opukovém podloží Džbánu. Nachází se zde bohatá populace chráněné rostliny „třemdavy bílé". Po horní hraně stráně probíhá červená turistická značka vedoucí z Třeskonic přes Výrov do Konětop, na Pravdu až do Domoušic.

Datum vložení: 7. 6. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:41