Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podbořany - Kadaň - Podbořany

60,3 km; středně těžká trasa; silniční kola, trekking

60,3 km; středně těžká trasa; silniční kola, trekking

Mapa cyklotrasy (soubor JPG)

Trasa2

0,0 Podbořany - Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Pohled_z_Rubinupozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby - barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost - významný krajinný prvek vrch „Rubín", výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

1,1 Hlubany– Na návsi se nalézá nevelká kaple z počátku 19. století. Hlubany_tvrzNa konci obce se nachází zbytky gotické tvrze nad mělkým rybníkem. Původně šlo o obytnou věž postavenou na ostrůvku, obklopeném vodním příkopem. Na jeho obvodě se nalézala hradební zeď. V současnosti je tvrz zakonzervována a nepřístupná.

3,9 Buškovice - Na návrší nad obcí stojí jednolodní kostel Narození Buskovice_kostelPanny Marie se zachovaným gotickým jádrem, barokně přestavěný roku 1717 a do dnešní podoby upravený roku 1820. Vně jižní ohradní zdi kostela stojí na vysokém soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1713. V jižní části návsi spočívá na soklu s reliéfem sv. Jana Nepomuckého barokní plastika Nejsvětější Trojice z roku 1714. Pod stromem na návsi stojí socha sv. Floriána z počátku 19. století.

7,3 Brody - Severně nad obcí se rozkládá areál barokního zámku, postaveného na místě tvrze ze 16. století. Několikrát přestavěný objekt byl naposledy upravován roku 1918. V jihovýchodní části areálu mezi stromy se zachoval mlýn. U kapličky na křižovatce nedaleko návsi stojí sloup se sochou sv. Barbory z počátku 18. století.

9,8 Němčany - Na návsi se nachází kaplička z roku 1844, zemědělská usedlost č.p. 22 se štítem upraveným ve stylu selského baroka. Usedlost dokládá původní lidovou architekturu obce, pozdějšími zásahy značně poničenou.

12,2 Mašťov - Na vrchu nad městem stával hrad, za husitských válek Mastov_mausoleumvypálený křižáky. Na jeho místě byl postaven zámek, v poslední podobě barokní. Nyní je ve veřejnosti nepřístupném zámku dětský domov, který využívá i obklopující jej park. Naproti vchodu do parku stojí barokní sýpka a před ní odpočinkový kámen. Asi 1 km severozápadně od zámku se nachází židovský hřbitov. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je stavba gotického základu, později zbarokizovaná a nyní čerstvě opravená. Proti kostelu stojí výstavná klasicistní fara a nad ním empírová hrobní kaple Mladotů ze Solopysk. Pod kostelem se nachází kašna a socha sv. Jana Nepomuckého. Druhý mašťovský kostel svaté Barbory je pouhým torzem obvodových zdí. Malebné obdélníkové náměstíčko ukrývá pod stromy několik barokních soch světců a poničený mariánský sloup.

17,2 Radonice - Na návsi se nachází kostel Narození Panny Marie a Mariánksý sloup.

18,9 Miřetice u Vintířova

22,4 Vinaře

25,8 Rokle

29,8 Kadaň - Pro bohatství svých stavebních a uměleckých památek Kadan_klasterbylo město Kadaň prohlášené v roce 1978 za městskou památkovou rezervaci. Dominantou je radnice s gotickou věží ze 14. století a gotický, později barokně přestavěný kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí. Zachovalo se pozdně gotické opevnění s Mikulovickou a Žateckou branou, gotický hrad, řada gotických, renesančních a barokních domů. Na okraji města stojí františkánský klášter z 15. století s klášterním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům.

33,8 Rokle

39,7 Pětipsy

41,8 Račetice

45,7 Vilémov - Na návsi se nachází morový sloup Nejsvětější Trojice, Vilemov_radnicepostaven z vděčnosti, že obec v roce 1713 nezasáhl mor. Farní kostel sv. Mikuláše a Jména Panny Marie, několikrát vyhořel,naposledy vystavěn v r.1711. Kaple na hřbitově z roku 1568, kdy zde byl umístěn náhrobek Viléma Doupovce z Doupova.

48,8 Podlesice - Dominantu obce tvoří barokní kostel sv. Vavřince, obklopený zaniklým hřbitůvkem, obehnaným zdí. Pozoruhodné jsou staré kamenné náhrobky a železné kované kříže. Mimo tento areál stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

50,5 Chotěbudice - Přibližně 1 km západně od obce stojí torzo Chotebudicegotického jednolodního kostela sv. Štěpána. Ten je jediným pozůstatkem obce Mladějov, zničené křižáckým vojskem za jeho vpádu do Čech roku 1421. U cesty před kostelem stojí bohatě zdobený litinový kříž z 19. století. Na návsi se zachovala výklenková kaplička se sedlovou střechou, rovněž z 19. století.

52,4 Chrášťany - Na návsi stojí malá barokní kaplička s výklenkem, v němž stojí kolorovaná socha světce, pravděpodobně sv. Jana Nepomuckého v takřka životní velikosti. K její střeše je přistavena cihlová zvonička.

53,4 Krásný Dvůr - Při jižním okraji obce leží rozsáhlý areál barokního KrasnyDvur_Glorietzámku, postaveného podle projektu F.M.Kaňky za Františka Josefa Černína v letech 1720 - 1724. V místech zámku stávala původně tvrz, přestavěná před rokem 1572 Janem Mašťovským z Kolovrat na renesanční vilu. Na nádvoří zámku jsou umístěny dvě barokní plastiky znázorňující hrdinské Herkulovy činy. Na zámek navazuje anglický park o rozloze téměř 100 ha, jeden z prvních svého druhu v Čechách. Založen byl v letech 1788 - 1793 podle projektu zahradního architekta Rudolfa Födische. Procházky parkem zpestřují drobné romantické stavby z konce 18. a první poloviny 19. století. Kromě jiného je zde Panův templ, Čínský pavilon, Gotický chrámek, Červená myslivna a obelisk v podobě vyhlídkové věže. (V parku není povolena jízda na kole). Na návsi se nachází novorománský kostelík Panny Marie z konce 19. století, před ním stojí socha sv. Floriána.

56,8 Buškovice

60,3 Podbořany

Datum vložení: 7. 6. 2023 7:10
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:35