Menu
Město Podbořany
Podbořany

Rozpočet 2023

Rozpočet 2023

 

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2023 - závazné ukazatele
 
                                                                    Číslo usnesení : III/11
                                                                  Schváleno ZM dne : 8. března 2023
Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková  
vedoucí finančního odboru                                                             
                 
Mgr. Radek Reindl                                                                   Mgr. Stanislava Čapková  
starosta                                                                         místostarostka  

 

Příjmy (v tis. Kč)  
Daňové příjmy Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina Ukazatel ODPA POL ORJ ORG      
1234 Příjmy  
  10000 Daňové příjmy 146 144,63
Celkem za třídu Daňové příjmy 146 144,63
 
Běžné příjmy - položka 2*** Schválený rozpočet na rok 2023
1234 Příjmy  
  20000 Běžné příjmy                                                                                                                                                                                                          z toho: 5 399,04
  20001 4351 2324     Příspěvky při vstupu do Dps 20,00
  20002 3632 2324     Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců 100,00
  20003 3632 2324     Příspěvky od MMR na soc. pohřby 200,00
  20004         Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky 730,00
Celkem za třídu Běžné příjmy 5 399,04
 
Kapitálové příjmy - položka 3*** Schválený rozpočet na rok 2023
1234 Příjmy  
  30000 Kapitálové příjmy 12 220,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy 12 220,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)         17 619,04
 
Přijaté transfery Schválený rozpočet na rok 2023
1234 Příjmy  
  40000 Přijaté transfery                                                                                                                                                                                                     z toho: 46 720,40
  40001   4111     Neinvestiční  transfery z všeobecné pokladní správy SR                     z toho: 362,40
  41001         Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008) 362,40
  40002   4112     Transfery - souhrnný vztah 18 926,80
  40003   4116     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                 z toho: 176,00
  41003         Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 176,00
  40004   4122     Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                      z toho: 19 913,70
  41004       0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305) 19 913,70
  40005   4216     Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                      z toho: 7 341,50
  41005       0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)    7 341,50
Celkem za třídu Přijaté transfery 46 720,40
 
Celkem Příjmy 210 484,07
                 
Výdaje (v tis. Kč)  
Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina Ukazatel ODPA POL ORJ ORG      
5 Běžné výdaje  
  50000 Běžné výdaje                                                                                                                                                                                                         z toho: 194 574,81
  51000     10   Tajemník úřadu                                                                                               z toho: 79 936,56
  51001 3399 5194 10   Věcné dary - Komise péče o občany 100,00
  51002 3399 5194 10 0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města 170,00
  51003 6171 5362 10   Dálniční známky 10,00
  51004 3639 5362 10   Daně a návrhy na vklad KÚ 30,00
  51005 6399 5362 10   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00
  51006 6171 5499 10   Fond zaměstnanců 2 500,00
  51007 6223 5511 10   Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří 26,00
  51008 6171 5179 10   Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR 30,00
  51009 3636 5179 10   Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí 12,00
  51010 3636 5329 10   Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko 200,00
  51011 6399 5365 10   Platby daní krajům, obcím 4 669,63
  51012 6402 5364 10   Vratka dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 39,16
  51013 6402 5364 10   Vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008) 85,55
  51014 6171 5363 10   Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1,00
  51015 2143 5179 10   Členský příspěvek - Destinační fond DADP 30,00
  51100     11   Odbor investic  6 242,00
  52000     20   Odbor MHS - čištění města 31 917,00
  52100     21   Odbor MHS - knihovna 936,40
  52200     22   Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek 19 304,65
  52300     23   Odbor MHS - kultura, školství                                                                               z toho: 22 378,00
  52301 3429 5212 23   Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost 40,00
  52302 3429 5213 23   Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost 50,00
  52303 3429 5222 23   Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost 250,00
  52304 3419 5222 23   Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost 2 800,00
  52305 3330 5223 23   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 40,00
  52306 3419 5229 23   Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost 35,00
  52307 3429 5229 23   Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost 60,00
  52308 3111 5331 23 0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků) 1 600,00
  52309 3111 5331 23 0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská) 1 420,00
  52310 3113 5331 23 0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276) 5 575,00
  52311 3113 5331 23 0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.) 4 067,00
  52312 3231 5331 23   Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ) 2 176,00
  52313 3419 5493 23   Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost 25,00
  52314 3429 5493 23   Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost 80,00
  52315 3412 5213 23 0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 1 800,00
  52400     24   Odbor MHS - městské lesy 2 100,00
  52500     25   Odbor MHS - kino 3 645,50
  52600     26   Odbor MHS - infocentrum 407,00
  53000     30   Odbor sociální a zdravotní                                                                          z toho: 24 838,70
  53001 3543 5222 30   Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení 60,00
  53002 4379 5222 30   Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence 10,00
  53003 4350 5331 30   Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory) 4 680,00
  53004 4350 5336 30 0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305) 19 913,70
  53100     31   Odbor sociální a zdravotní 262,00
  54000     40   Odbor životního prostředí  - životní prostředí, lesy 300,00
  55000     50   Starosta - JSDH, ZM                                                                2 307,00
Celkem za třídu Běžné výdaje 194 574,81
Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2023
6 Kapitálové výdaje  
  60000 Kapitálové výdaje 68 939,26
  61000     10   Tajemník úřadu 4 246,20
  61100     11   Odbor investic                                                                                                 z toho: 50 795,06
  61101 3633 6371 11   Příspěvky na IS a ČOV 300,00
  61102 3611 6460 11   Půjčky z FRB 800,00
  62000     20   Odbor MHS - čištění města 7 720,00
  62200     22   Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek 680,00
  62300     23   Odbor MHS - kultura, školství 1 150,00
  62500     25   Odbor MHS - kino 1 918,00
  65000     50   Starosta - JSDH, ZM 2 430,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje 68 939,26
 
Celkem Výdaje 263 514,07
 
Financování (v tis. Kč)  
Financování Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina Ukazatel ODPA POL ORJ ORG      
8 Financování  
  80000 Financování 53 030,00
Celkem za třídu Financování 53 030,00
 
Celkem Financování 53 030,00
 
Rekapitulace (v tis. Kč)   Schválený rozpočet na rok 2023
PŘÍJMY CELKEM 210 484,07
FINANCOVÁNÍ CELKEM 53 030,00
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ 263 514,07
VÝDAJE CELKEM 263 514,07