Menu
Město Podbořany
Podbořany

Rozpočet 2012

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2012

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)

11 713,30

2

X

DAŇOVÉ PŘÍJMY

X

3

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.

11 250,00

4

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

910,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 070,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

10 430,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1 575,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

24 400,00

9

1332

Poplatek za znečišťování ovzduší

0,50

10

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1,50

11

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2 250,00

12

1341

Poplatek ze psů

150,00

13

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

90,00

14

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

40,00

15

1346

Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

3,00

16

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1 000,00

17

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

200,00

18

1353

Příjmy za zkoušky z odb.způs. od žadatelů řidič.oprávnění

220,00

19

1361

Správní poplatky

2 650,00

20

1511

Daň z nemovitostí

8 900,00

21

X

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (r. 3 až ř. 20)

65 140,00

22

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.23 a ř.26)

14 212,80

23

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

14 152,80

23a)

 

v tom: - na výkon státní správy

12 953,80

23b)

 

- na školství

1 199,00

24

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

0,00

25

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

26

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

60,00

27

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 21 + ř. 22)

91 066,10

28

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

18 666,00

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)

(ř. 27 + ř. 28 )

109 732,10

strana 1

 

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 8. 2. 2012 usnesením č. III/6


Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová                                                          Mgr. Radek Reindl
vedoucí finančního odboru                                                       starosta

 

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2012

z toho: kapitálové výdaje

10

 

Zemědělství, lesní hospod.a rybářství

415,00

0,00

 

1014

Ozdravování hospodářských zvířat

265,00

 

 

 

- psí útulek

150,00

 

 

 

- deratizace

100,00

 

 

 

- příspěvek

15,00

 

 

1031

Pěstební činnost

150,00

 

21

 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

20,00

0,00

 

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

20,00

 

 

 

- odstranění staveb z rozhodnutí SÚ

20,00

 

22

 

Doprava

6 255,60

2 345,40

 

2212

Silnice

5 330,60

 

 

 

- rekonstrukce a opravy

2 530,60

2 030,40

 

 

- firma Bouška-čištěni města

2 800,00

 

 

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikaci

715,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy

665,00

315,00

 

 

- cyklostezka

50,00

 

 

2223

Bezpečnost silničního provozu

10,00

 

 

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

200,00

 

 

 

- dopravní značeni

200,00

 

23

 

Vodní hospodářství

4 400,00

3 400,00

 

2310

Pitná voda

1 220,00

1 200,00

 

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly

2 650,00

2 200,00

 

2333

Úpravy drobných vodních toků

530,00

 

31,32

 

Vzdělání a školské služby

25 309,80

16 100,00

 

3111

Předškolní zařízení

1 641,80

 

 

 

Mateřská škola Bří Čapků

716,80

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

706,80

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

10,00

 

 

 

Mateřská škola Hlubanská

915,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

890,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

25,00

 

 

 

Poplatky za děti v jiných školkách

10,00

 

 

3113

Základní školy

22 288,00

 

 

 

Základní škola Husova 276

12 143,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

3 523,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

8 620,00

8 600,00

 

 

Základní škola Husova 445

10 110,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

2 385,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

7 525,00

7 500,00

 

 

- příspěvek zřizovatele na družebnípříměstský tábor

200,00

 

 

 

Poplatky za žáky v jiných školách

35,00

 

 

3114

Speciální základní školy

855,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT

830,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

25,00

 

 

3231

Základní umělecká škola

525,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

500,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

25,00

 

strana 2

 

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2012

z toho: kapitálové výdaje

33

 

Kultura, církve a sdělovací prostředky

4 401,15

300,00

 

3312

Hudební činnost

310,00

 

 

 

- spoluúčast města na letních slavnostech

10,00

 

 

 

- letni slavnosti

300,00

 

 

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.

1 702,00

300,00

 

3314

Činnosti knihovnické

1 494,15

 

 

 

- výstavní síň

101,15

 

 

 

- knihovna

1 393,00

 

 

3326

Obnova hodnot místního povědomí

550,00

 

 

3330

Činnosti registrovaných církví a nábož.společností

50,00

 

 

3341

Rozhlas a televize

100,00

 

 

3392

Zájmová činnost v kultuře

65,00

 

 

 

- KD Buškovice

50,00

 

 

 

- příspěvky občanským sdružením

15,00

 

 

3399

Ostatní záležitosti kultury

130,00

 

 

 

- Komise péče o občany

80,00

 

 

 

- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců

50,00

 

34

 

Tělovýchova a zájmová činnost

3 323,00

250,00

 

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

2 383,00

 

 

 

- Tatran - energie, opravy

775,00

 

 

 

- koupaliště - provoz, opravy

1 600,00

 

 

 

- ostatní

8,00

 

 

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

400,00

 

 

 

- Neinvestiční dotace na sportovní činnost

400,00

 

 

3421

Využití volného času dětí a mládeže

90,00

 

 

 

- dětská hřiště, ostatní

90,00

 

 

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

450,00

 

 

 

- Schillerův park

250,00

250,00

 

 

- příspěvek kulturním sdružením

200,00

 

35

 

Zdravotnictví

100,00

0,00

 

3541

Prevence před drogami

60,00

 

 

3543

Pomoc zdravotně postiženým

40,00

 

36

 

Bydleni, komunální služby a uzemni rozvoj

14 636,00

3 310,50

 

3611

Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky

800,00

800,00

 

3612

Bytové hospodářství

518,00

 

 

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství

300,00

 

 

3631

Veřejné osvětlení

4 088,00

648,00

 

3632

Pohřebnictví

368,00

 

 

3633

Výstavba a údržba místních IS - plynofikace

700,00

700,00

 

3636

Územní rozvoj

312,50

162,50

 

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

7 549,50

 

 

 

- daň z převodu nemovitostí

100,00

 

 

 

- nákup pozemků

1 000,00

1000,00

 

 

- ostatní výdaje + geomapy, geoplány (200)

936,00

 

 

 

- autobusové nádraží, provoz budovy

587,00

 

 

 

- nezaměstnaní - ÚPM

3 580,00

 

 

 

- veřejné WC

66,50

 

 

 

- národní dům

80,00

 

 

 

- demolice ubytoven

600,00

 

 

 

- kasárna

600,00

 

strana 3

 

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2012

z toho: kapitálové výdaje

37

 

Ochrana životního prostředí

7 535,00

0,00

 

3719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

50,00

 

 

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

80,00

 

 

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

4 830,00

 

 

 

- odvoz odpadůnádob

1 650,00

 

 

 

- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů

550,00

 

 

 

- poplatek za uložení odpadu na skládku

2 350,00

 

 

 

- vyváženi odpadkových košů

150,00

 

 

 

- opravy nádob na odpad

70,00

 

 

 

- svozový dvůr - opravy

60,00

 

 

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

575,00

 

 

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 600,00

 

 

 

- firma Bouška

900,00

 

 

 

- ostatní údržba zeleně

350,00

 

 

 

- káceni stromů a údržba

200,00

 

 

 

- sekání fotbalových hřišť

150,00

 

 

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody

400,00

 

43

 

Sociální služby a ostatní činnosti

4 329,00

0,00

 

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

50,00

 

 

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

25,00

 

 

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba

2 251,00

 

 

4357

Domovy

2 000,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

2 000,00

 

 

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.

3,00

 

52

 

Civilní připravenost na krizové stavy

10,00

0,00

 

5212

Ochrana obyvatelstva

10,00

 

53

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

15,00

0,00

 

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

15,00

 

55

 

Pož. ochrana a integrovaný požární systém

350,00

0,00

 

5512

Požární ochrana - JSDH

350,00

 

61

 

Státní moc, státní správa, územní samospráva

33 720,00

1 700,00

 

6112

Zastupitelstva obcí

2 000,00

 

 

6171

Činnost místní správy

31 720,00

1 700,00

62

 

Jiné veřejné služby a činnosti

21,00

0,00

 

6223

Mezinárodní spolupráce

21,00

 

63

 

Finanční operace

2 620,00

0,00

 

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

90,00

 

 

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

455,00

 

 

6399

Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)

2 075,00

 

64

 

Ostatní činnosti

2 271,55

0,00

 

6402

Finanční vypořádání minulých let

2 246,55

 

 

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

25,00

 

VÝDAJE CELKEM

109 732,10

27 405,90

strana 4

 

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)běžné

Č. řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem

příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

4,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

450,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

50,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

450,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

180,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

29,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

250,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

22,00

9

3613

Nebytové hospodářství

2700,00

10

3632

Pohřebnictví

150,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

957,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

480,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

180,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

5,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

730,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

1,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

55,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

2,00

19

6171

Činnost místní správy

58,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

170,00

21

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

55,00

22

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

336,30

23

položka 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

399,00

Příjmy běžné celkem

7 713,30

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

4 000,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 4 000,00
strana 6