Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2018

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2018

závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

15 214,52

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)

105 106,50

3

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.

20 510,00

4

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl. činnosti

480,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 740,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

18 550,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

5 000,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

41 500,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

50,00

10

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

3 400,00

11

1341

Poplatek ze psů

120,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

65,00

13

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

60,00

14

1346

Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

1,50

15

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

180,00

16

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce

650,00

17

1361

Správní poplatky

2 900,00

18

1381

Daň z hazardních her

350,00

19

1382

Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP

50,00

20

1511

Daň z nemovitostí

9 500,00

21

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)

16 448,88

22

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

14 440,30

23

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

2 008,58

23 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 636,50
23 b)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 1 336,65
23 c)   Dotace na činnosti vykonávané obcís rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2017 35,43

24

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

25

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

26

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)

136 769,90

27

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

55 893,17

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 26 + ř. 27)

192 663,07

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl                                                                        Mgr. Radek Reindl
místostarosta                                                                            starosta


Schváleno ZM dne 7. 2. 2018 usnesením č. III/5

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 658,60 117,75
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 250,00  
       - psí útulek 170,00  
       - deratizace 80,00  
  1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 108,60  
  1031 Pěstební činnost 300,00 27,00
  1032 Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy   90,75
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 175,00 1 500,00
  2141 Vnitřní obchod 75,00  
  2142 Ubytování a stravování 0,00 1 500,00
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 14 401,50 2 216,42
  2212 Silnice 13 765,50 404,55
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 400,00 404,55
       - oprava komunikace ulice Na Kopci 13 365,50  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 626,00 1 630,87
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 426,00 1 368,30
       - cyklostezka 200,00 262,57
  2221 Provoz veřejné sil. dopravy  - aut. zastávka v ulici 5. května   181,00
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10,00  
       - dopravní značení 10,00  
23   Vodní hospodářství 170,00 1 845,20
  2310 Pitná voda 20,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 150,00 1 796,80
  2341 Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník 0,00 48,40
31,32   Vzdělání a školské služby 10 827,40 20 667,00
  3111 Předškolní zařízení 2 547,40  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 207,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  7,00  
    Mateřská škola Hlubanská 1 340,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování 150,00  
  3113 Základní školy 6 372,00 20 667,00
    Základní škola Husova 276 3 765,00 19 067,00
       - příspěvek zřizovatele 3 730,00  
       - zateplení objektů ZŠ č.p. 846 a 847  v Podbořanech 0,00 18 917,00
      - ostatní 35,00 150,00
    Základní škola Husova 445 2 607,00 1 600,00
       - příspěvek zřizovatele  2 307,00  
      - opravy a udržování 300,00  
      - ostatní 0,00 1 600,00
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 0,00  
  3231 Základní umělecká škola 1 908,00  
       - příspěvek zřizovatele 1 608,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 300,00  
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 682,40 15 996,00 
  3312 Hudební činnost 395,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 45,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 1 883,10 15 996,00
       - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech 0,00 15 435,00
       - modernizace, rekonstrukce   561,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 293,30  
       - výstavní síň 356,00  
       - knihovna 1 937,30  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 5,00  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí  635,00  
    z toho:    
    Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice 200,00  
    Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice 200,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 40,00  
  3341 Rozhlas a televize 100,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   245,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 1 086,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 986,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 8 425,50 1 729,79
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 800,50 70,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 1 940,50  
       - koupaliště 4 688,00 70,00
       - ostatní sportoviště 172,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 875,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 400,00 1 040,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 350,00 619,79
35   Zdravotnictví  20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 318,71 4 487,16
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 4 260,00 1 777,16
  3632 Pohřebnictví 699,00 200,00
  3633 Výstavba a údržba místních IS 1,00 960,00
  3635 Územní plánování 130,00  
  3636 Územní rozvoj 147,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 081,71 750,00
       - nákup pozemků 0,00 400,00
       - ostatní výdaje 3 030,00 350,00
       - čištění města dodavatelsky 2 800,00  
       - autobusové nádraží 563,20  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 783,15  
       - veřejné WC 403,94  
       - národní dům 501,42  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 11 457,70 6 949,00 
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 6 609,70 6 609,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 415,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 500,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 670,00  
       - vyvážení odpadkových košů 190,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 195,00  
       - sběrný dvůr 639,70 6 309,00
       - Systém svozu-nádoby na separaci   300,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 470,00 260,00
       - Kompostéry   260,00
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 430,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 315,00 80,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 650,00 80,00
       - kácení stromů a údržba 245,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3728 Monitoring nakládání s odpady 23,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 530,00  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 8 746,01 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství      947,61  
    Výkon pěstounské péče 947,61  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva  847,50  
    Víkendové pobyty 211,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 636,50  
  4350 Domovy pro seniory 2 680,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 680,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 4 261,90  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 5,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy  300,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 221,00

400,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 221,00 400,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 427,00 650,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 427,00 650,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 44 581,25 4 035,85
  6112 Zastupitelstva obcí  5 048,04  
    z toho:    
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 39 533,21 4 035,85
    z toho:    
    Modernizace a rozšíření IS města Podbořany   2 935,85
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce 26,00  
63   Finanční operace 6 493,50 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 103,50  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 6 000,00  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 5 000,00  
       - daň z přidané hodnoty 1 000,00  
64   Ostatní činnosti 137,33 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 112,33  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 132 068,90 60 594,17

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 5***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj

12,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

20,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

10,00

4

2212

Silnice

590,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

800,00

6

2321

Odvádění odpadních vod

0,01

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

85,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

9

3326

Historické povědomí

4,00

10

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

710,00

11

3611

Podpora individuální bytové výstavby

10,67

12

3613

Nebytové hospodářství

2 200,00

13

3632

Pohřebnictví

195,00

14

3633

Místní inženýrské sítě

95,00

15

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

774,50

16

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

570,00

17

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

496,80

18

3749

Ostatní v ochraně přírody

10,00

19

3769

Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí

5,00

20

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

670,00

21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75,00
23 6171 Činnost místní správy 68,00
24 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,39
25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200,00
26 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 530,00
27 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 99,99
Příjmy běžné celkem 8 264,52
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 6***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

6 950,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 6 950,00
strana 7