Menu
Město Podbořany
Podbořany

2018

 

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2018

závazné ukazatele


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

15 214,52

2

X

DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)

105 106,50

3

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.

20 510,00

4

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl. činnosti

480,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 740,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

18 550,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

5 000,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

41 500,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

50,00

10

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

3 400,00

11

1341

Poplatek ze psů

120,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

65,00

13

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

60,00

14

1346

Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

1,50

15

1353

Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění

180,00

16

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce

650,00

17

1361

Správní poplatky

2 900,00

18

1381

Daň z hazardních her

350,00

19

1382

Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP

50,00

20

1511

Daň z nemovitostí

9 500,00

21

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)

16 448,88

22

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

14 440,30

23

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

2 008,58

23 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 636,50
23 b)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 1 336,65
23 c)   Dotace na činnosti vykonávané obcís rozšiř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2017 35,43

24

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

25

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

26

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)

136 769,90

27

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

55 893,17

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)                
(ř. 26 + ř. 27)

192 663,07

                                                                                                 strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl                                                                        Mgr. Radek Reindl
místostarosta                                                                            starosta


Schváleno ZM dne 7. 2. 2018 usnesením č. III/5

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 658,60 117,75
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 250,00  
       - psí útulek 170,00  
       - deratizace 80,00  
  1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 108,60  
  1031 Pěstební činnost 300,00 27,00
  1032 Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy   90,75
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 175,00 1 500,00
  2141 Vnitřní obchod 75,00  
  2142 Ubytování a stravování 0,00 1 500,00
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 14 401,50 2 216,42
  2212 Silnice 13 765,50 404,55
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 400,00 404,55
       - oprava komunikace ulice Na Kopci 13 365,50  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 626,00 1 630,87
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 426,00 1 368,30
       - cyklostezka 200,00 262,57
  2221 Provoz veřejné sil. dopravy  - aut. zastávka v ulici 5. května   181,00
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10,00  
       - dopravní značení 10,00  
23   Vodní hospodářství 170,00 1 845,20
  2310 Pitná voda 20,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 150,00 1 796,80
  2341 Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník 0,00 48,40
31,32   Vzdělání a školské služby 10 827,40 20 667,00
  3111 Předškolní zařízení 2 547,40  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 207,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  7,00  
    Mateřská škola Hlubanská 1 340,40  
       - příspěvek zřizovatele  1 190,40  
       - opravy a udržování 150,00  
  3113 Základní školy 6 372,00 20 667,00
    Základní škola Husova 276 3 765,00 19 067,00
       - příspěvek zřizovatele 3 730,00  
       - zateplení objektů ZŠ č.p. 846 a 847  v Podbořanech 0,00 18 917,00
      - ostatní 35,00 150,00
    Základní škola Husova 445 2 607,00 1 600,00
       - příspěvek zřizovatele  2 307,00  
      - opravy a udržování 300,00  
      - ostatní 0,00 1 600,00
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 0,00  
  3231 Základní umělecká škola 1 908,00  
       - příspěvek zřizovatele 1 608,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 300,00  
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 682,40 15 996,00 
  3312 Hudební činnost 395,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 45,00  
       - letní slavnosti 350,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 1 883,10 15 996,00
       - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech 0,00 15 435,00
       - modernizace, rekonstrukce   561,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 293,30  
       - výstavní síň 356,00  
       - knihovna 1 937,30  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 5,00  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí  635,00  
    z toho:    
    Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice 200,00  
    Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice 200,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 40,00  
  3341 Rozhlas a televize 100,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře   245,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 1 086,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 986,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 8 425,50 1 729,79
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 800,50 70,00
       - sportoviště Tatran + kuželna 1 940,50  
       - koupaliště 4 688,00 70,00
       - ostatní sportoviště 172,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 875,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 400,00 1 040,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 350,00 619,79
35   Zdravotnictví  20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 318,71 4 487,16
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 4 260,00 1 777,16
  3632 Pohřebnictví 699,00 200,00
  3633 Výstavba a údržba místních IS 1,00 960,00
  3635 Územní plánování 130,00  
  3636 Územní rozvoj 147,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 081,71 750,00
       - nákup pozemků 0,00 400,00
       - ostatní výdaje 3 030,00 350,00
       - čištění města dodavatelsky 2 800,00  
       - autobusové nádraží 563,20  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    5 783,15  
       - veřejné WC 403,94  
       - národní dům 501,42  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 11 457,70 6 949,00 
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 6 609,70 6 609,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 415,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 500,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 670,00  
       - vyvážení odpadkových košů 190,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 195,00  
       - sběrný dvůr 639,70 6 309,00
       - Systém svozu-nádoby na separaci   300,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 470,00 260,00
       - Kompostéry   260,00
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 430,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 315,00 80,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 650,00 80,00
       - kácení stromů a údržba 245,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3728 Monitoring nakládání s odpady 23,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 530,00  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 8 746,01 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství      947,61  
    Výkon pěstounské péče 947,61  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva  847,50  
    Víkendové pobyty 211,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 636,50  
  4350 Domovy pro seniory 2 680,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 680,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 4 261,90  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 5,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy  300,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 221,00

400,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 221,00 400,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 427,00 650,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 427,00 650,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 44 581,25 4 035,85
  6112 Zastupitelstva obcí  5 048,04  
    z toho:    
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 39 533,21 4 035,85
    z toho:    
    Modernizace a rozšíření IS města Podbořany   2 935,85
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce 26,00  
63   Finanční operace 6 493,50 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 103,50  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 6 000,00  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 5 000,00  
       - daň z přidané hodnoty 1 000,00  
64   Ostatní činnosti 137,33 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 112,33  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 132 068,90 60 594,17

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 5***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj

12,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

20,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

10,00

4

2212

Silnice

590,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

800,00

6

2321

Odvádění odpadních vod

0,01

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

85,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

32,00

9

3326

Historické povědomí

4,00

10

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

710,00

11

3611

Podpora individuální bytové výstavby

10,67

12

3613

Nebytové hospodářství

2 200,00

13

3632

Pohřebnictví

195,00

14

3633

Místní inženýrské sítě

95,00

15

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

774,50

16

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

570,00

17

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

496,80

18

3749

Ostatní v ochraně přírody

10,00

19

3769

Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí

5,00

20

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

670,00

21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75,00
23 6171 Činnost místní správy 68,00
24 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,39
25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200,00
26 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 530,00
27 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 99,99
Příjmy běžné celkem 8 264,52
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 6***

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

6 950,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 6 950,00
strana 7