Menu
Město Podbořany
Podbořany

2017

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2017 

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku Položka Druh příjmu Objem příjmů
1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)         11 853,57
2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) 96 186,46
3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. 18 630,00
4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 420,00
5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 640,00
6 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 550,00
7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 312,46
8 1211 Daň z přidané hodnoty 36 860,00
9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,00
10 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 400,00
11 1341 Poplatek ze psů 120,00
12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00
13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40,00
14 1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 4,00
15 1353 Příjmy za řidičské oprávnění  210,00
16 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce 400,00
17 1361 Správní poplatky 2 900,00
18 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP 50,00
19 1511 Daň z nemovitostí 9 500,00
20 x PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24) 15 459,89
21 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 13 794,60
22 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 464,29
22 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 820,00
22 b)   Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2016 644,29
23 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1,00
24 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200,00
24 a)   Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích 200,00
25 x Ú H R N   P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)  123 499,92
26 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) 45 942,17
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř. 25 + ř. 26)
169 442,09
strana 1

 

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                         Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                          místostarosta


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 22. 2. 2017 usnesením č. III/4

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 750,00 45,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 350,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 100,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00 45,00
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 125,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 25,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 4 343,00 1 186,00
  2212 Silnice 3 923,00 1 178,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 400,00 1 178,00
       - oprava Nádražní ulice v Podbořanech 3 523,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 410,00 8,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 210,00 8,00
       - cyklostezka 200,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10,00  
       - dopravní značení 10,00  
23   Vodní hospodářství 210,00 500,00
  2310 Pitná voda 10,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 200,00 500,00
31,32   Vzdělání a školské služby 10 289,00 11 000,00
  3111 Předškolní zařízení 2 189,00  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 249,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  49,00  
    Mateřská škola Hlubanská 940,00  
       - příspěvek zřizovatele  930,00  
       - opravy a udržování 10,00  
  3113 Základní školy 6 070,00 3 750,00
    Základní škola Husova 276 3 500,00 3 750,00
       - příspěvek zřizovatele 3 000,00  
       - dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063 0,00 3 750,00
      - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 500,00  
    Základní škola Husova 445 2 570,00  
       - příspěvek zřizovatele  2 070,00  
      - opravy a udržování 300,00  
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 200,00  
  3114 Speciální základní školy 930,00 3 750,00
       - příspěvek zřizovatele  530,00  
      - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 400,00  
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 0,00 3 750,00
  3231 Základní umělecká škola 1 100,00 3 500,00
       - příspěvek zřizovatele 900,00  
      - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 200,00 3 500,00
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve  a sdělovací prostředky 6 758,30 8 900,00
  3312 Hudební činnost 335,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 35,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování  audio.arch. 2 524,90 6 900,00
       - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech  0,00 6 900,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 104,00 2 000,00
       - výstavní síň 366,00 2 000,00
       - knihovna 1 738,00  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 13,40  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí 665,00  
    z toho:    
    Restaurování sochy Panny Marie
s Ježíškem v obci Mory
146,00  
    Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty 148,00  
    Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory 116,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 50,00  
  3341 Rozhlas a televize 100,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře 430,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 536,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
   

   - společenské akce, návštěvy delegací

v obci, pokládání věnců, atd.

436,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 6 290,60 23 960,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 510,60 22 730,00
       - sportoviště Tatran 1 850,60 100,00
        - Sportovní hala Podbořany 0,00 22 000,00
       - koupaliště 2 548,00 630,00
       - ostatní sportoviště 112,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 900,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže  550,00 1 180,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 330,00 50,00
35   Zdravotnictví 20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36  

Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

15 986,18 14 446,00
  3611 Podpora individuální bytové
výstavby - FRB půjčky
0,00 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 3 539,00 710,00
  3632 Pohřebnictví 728,00  
  3633 Výstavba a údržba místních IS 9,00 8 915,00
  3635 Územní plánování 300,00  
  3636 Územní rozvoj 147,00  
  3639

Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené

11 263,18 4 021,00
       - nákup pozemků 0,00 400,00
       - ostatní výdaje 3 719,50 3 621,00
       - čištění města dodavatelsky 2 800,00  
       - autobusové nádraží 637,18  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP 3 566,00  
       - veřejné WC 355,50  
       - národní dům 185,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 11 089,50 310,00
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 6 246,00 250,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 200,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 500,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 180,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 195,00  
       - sběrný dvůr 571,00 250,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
1 290,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 455,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 468,50 60,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 798,50 60,00
       - kácení stromů a údržba 250,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3728 Monitoring nakládání s odpady 50,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 500,00  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 7 125,02 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 802,68  
    Výkon pěstounské péče 802,68  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 986,50  
    Víkendové pobyty 166,50  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 820,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 3 329,84  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 4,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 300,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 211,40 730,00
  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 211,40 730,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 412,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 412,00  
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 38 766,06 650,00
  6112 Zastupitelstva obcí 2 547,20  
    z toho:    
    Kancelář starosty  100,00  
  6171 Činnost místní správy 36 218,86 650,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6223 Mezinárodní spolupráce 26,00  
63   Finanční operace 3 872,40 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 106,50  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 3 375,90  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 2 875,90  
       - daň z přidané hodnoty 500,00  
64   Ostatní činnosti 140,63 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 116,53  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 24,10  
VÝDAJE CELKEM 107 715,09 61 727,00
                              strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)běžné - položka 5***

Č. řádku Paragraf Název paragrafu Objem příjmů 
1 1019 Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj 40,00
2 1032 Podpora ostatních produkčních možností 25,00
3 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 200,00
4 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 15,00
5 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 750,00
6 2321 Odvádění odpadních vod 0,01
7 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 75,00
8 3314 Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 37,00
9 3326 Historické povědomí 4,00
10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 735,00
11 3611 Podpora individuální bytové výstavby 4,00
12 3613 Nebytové hospodářství 2150,00
13 3632 Pohřebnictví 95,00
14 3633 Místní inženýrské sítě 75,00
15 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 817,00
16 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 570,00
17 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 251,80
18 3749 Ostatní v ochraně přírody 10,00
19 3769 Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí 5,00
20 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 680,00
21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 120,00
23 5512 PO - dobrovolná část 0,00
24 6171 Činnost místní správy 57,00
25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,60
26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50,00
27 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 530,00
28 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 53,00
Příjmy běžné celkem 7 353,57
      strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 6***

Č. řádku paragraf Název paragrafu Objem příjmů 
1 1032 Podpora ostatních produkčních možností 0,00
2 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 0,00
3 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0,00
4 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 0,00
5 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,00
6 3314 Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 0,00
7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00
8 3611 Podpora individuální bytové výstavby 0,00
9 3613 Nebytové hospodářství 0,00
10 3632 Pohřebnictví 0,00
11 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4500,00
12 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 0,00
13 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,00
14 3769 Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí 0,00
15 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0,00
16 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00
17 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
18 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00
19 6171 Činnost místní správy 0,00
20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00
21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 4 500,00
      strana 7