Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2017

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2017 

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku Položka Druh příjmu Objem příjmů
1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)         11 853,57
2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) 96 186,46
3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. 18 630,00
4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 420,00
5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 640,00
6 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 550,00
7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 312,46
8 1211 Daň z přidané hodnoty 36 860,00
9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,00
10 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 400,00
11 1341 Poplatek ze psů 120,00
12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00
13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40,00
14 1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 4,00
15 1353 Příjmy za řidičské oprávnění  210,00
16 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce 400,00
17 1361 Správní poplatky 2 900,00
18 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP 50,00
19 1511 Daň z nemovitostí 9 500,00
20 x PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24) 15 459,89
21 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 13 794,60
22 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 464,29
22 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 820,00
22 b)   Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2016 644,29
23 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1,00
24 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200,00
24 a)   Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích 200,00
25 x Ú H R N   P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)  123 499,92
26 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) 45 942,17
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř. 25 + ř. 26)
169 442,09
strana 1

 

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl                                                                         Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                          místostarosta


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 22. 2. 2017 usnesením č. III/4

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 750,00 45,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 350,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 100,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00 45,00
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 125,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 25,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 4 343,00 1 186,00
  2212 Silnice 3 923,00 1 178,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 400,00 1 178,00
       - oprava Nádražní ulice v Podbořanech 3 523,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 410,00 8,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 210,00 8,00
       - cyklostezka 200,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10,00  
       - dopravní značení 10,00  
23   Vodní hospodářství 210,00 500,00
  2310 Pitná voda 10,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 200,00 500,00
31,32   Vzdělání a školské služby 10 289,00 11 000,00
  3111 Předškolní zařízení 2 189,00  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 249,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  49,00  
    Mateřská škola Hlubanská 940,00  
       - příspěvek zřizovatele  930,00  
       - opravy a udržování 10,00  
  3113 Základní školy 6 070,00 3 750,00
    Základní škola Husova 276 3 500,00 3 750,00
       - příspěvek zřizovatele 3 000,00  
       - dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063 0,00 3 750,00
      - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 500,00  
    Základní škola Husova 445 2 570,00  
       - příspěvek zřizovatele  2 070,00  
      - opravy a udržování 300,00  
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 200,00  
  3114 Speciální základní školy 930,00 3 750,00
       - příspěvek zřizovatele  530,00  
      - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 400,00  
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 0,00 3 750,00
  3231 Základní umělecká škola 1 100,00 3 500,00
       - příspěvek zřizovatele 900,00  
      - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 200,00 3 500,00
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve  a sdělovací prostředky 6 758,30 8 900,00
  3312 Hudební činnost 335,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 35,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování  audio.arch. 2 524,90 6 900,00
       - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech  0,00 6 900,00
  3314 Činnosti knihovnické 2 104,00 2 000,00
       - výstavní síň 366,00 2 000,00
       - knihovna 1 738,00  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 13,40  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí 665,00  
    z toho:    
    Restaurování sochy Panny Marie
s Ježíškem v obci Mory
146,00  
    Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty 148,00  
    Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory 116,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 50,00  
  3341 Rozhlas a televize 100,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře 430,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 536,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
   

   - společenské akce, návštěvy delegací

v obci, pokládání věnců, atd.

436,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 6 290,60 23 960,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 510,60 22 730,00
       - sportoviště Tatran 1 850,60 100,00
        - Sportovní hala Podbořany 0,00 22 000,00
       - koupaliště 2 548,00 630,00
       - ostatní sportoviště 112,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 900,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže  550,00 1 180,00
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 330,00 50,00
35   Zdravotnictví 20,00 0,00
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00  
36  

Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

15 986,18 14 446,00
  3611 Podpora individuální bytové
výstavby - FRB půjčky
0,00 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 3 539,00 710,00
  3632 Pohřebnictví 728,00  
  3633 Výstavba a údržba místních IS 9,00 8 915,00
  3635 Územní plánování 300,00  
  3636 Územní rozvoj 147,00  
  3639

Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené

11 263,18 4 021,00
       - nákup pozemků 0,00 400,00
       - ostatní výdaje 3 719,50 3 621,00
       - čištění města dodavatelsky 2 800,00  
       - autobusové nádraží 637,18  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP 3 566,00  
       - veřejné WC 355,50  
       - národní dům 185,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 11 089,50 310,00
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 6 246,00 250,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 200,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 500,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 180,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 195,00  
       - sběrný dvůr 571,00 250,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
1 290,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 455,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 468,50 60,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 798,50 60,00
       - kácení stromů a údržba 250,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3728 Monitoring nakládání s odpady 50,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 500,00  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 7 125,02 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 802,68  
    Výkon pěstounské péče 802,68  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 986,50  
    Víkendové pobyty 166,50  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 820,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 3 329,84  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 4,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 300,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 300,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 211,40 730,00
  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 211,40 730,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 412,00 0,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 412,00  
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 38 766,06 650,00
  6112 Zastupitelstva obcí 2 547,20  
    z toho:    
    Kancelář starosty  100,00  
  6171 Činnost místní správy 36 218,86 650,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 0,00
  6223 Mezinárodní spolupráce 26,00  
63   Finanční operace 3 872,40 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 106,50  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 3 375,90  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 2 875,90  
       - daň z přidané hodnoty 500,00  
64   Ostatní činnosti 140,63 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 116,53  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 24,10  
VÝDAJE CELKEM 107 715,09 61 727,00
                              strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)běžné - položka 5***

Č. řádku Paragraf Název paragrafu Objem příjmů 
1 1019 Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj 40,00
2 1032 Podpora ostatních produkčních možností 25,00
3 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 200,00
4 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 15,00
5 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 750,00
6 2321 Odvádění odpadních vod 0,01
7 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 75,00
8 3314 Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 37,00
9 3326 Historické povědomí 4,00
10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 735,00
11 3611 Podpora individuální bytové výstavby 4,00
12 3613 Nebytové hospodářství 2150,00
13 3632 Pohřebnictví 95,00
14 3633 Místní inženýrské sítě 75,00
15 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 817,00
16 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 570,00
17 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 251,80
18 3749 Ostatní v ochraně přírody 10,00
19 3769 Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí 5,00
20 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 680,00
21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 120,00
23 5512 PO - dobrovolná část 0,00
24 6171 Činnost místní správy 57,00
25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,60
26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50,00
27 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 530,00
28 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 53,00
Příjmy běžné celkem 7 353,57
      strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 6***

Č. řádku paragraf Název paragrafu Objem příjmů 
1 1032 Podpora ostatních produkčních možností 0,00
2 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 0,00
3 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0,00
4 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 0,00
5 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,00
6 3314 Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 0,00
7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00
8 3611 Podpora individuální bytové výstavby 0,00
9 3613 Nebytové hospodářství 0,00
10 3632 Pohřebnictví 0,00
11 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4500,00
12 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 0,00
13 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,00
14 3769 Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí 0,00
15 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0,00
16 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00
17 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
18 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00
19 6171 Činnost místní správy 0,00
20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00
21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 4 500,00
      strana 7