Menu
Město Podbořany
Podbořany

2016

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2016

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku Položka Druh příjmu Objem příjmů
1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)         9 715,04
2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) 81 020,06
3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. 15 230,00
4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 35,00
5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1,48
6 1121 Daň z příjmů právnických osob 14 920,00
7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 378,58
8 1211 Daň z přidané hodnoty 31 430,00
9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 18,00
10 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 400,00
11 1341 Poplatek ze psů 120,00
12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 120,00
13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 22,00
14 1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 5,00
15 1351 Odvod z loterií kromě automatů 150,00
16 1353 Příjmy za řidičské oprávnění  190,00
17 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00
18 1361 Správní poplatky 2 800,00
19 1511 Daň z nemovitostí 9 200,00
20 x PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 22) 15 433,50
21 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 12 845,50
22 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 588,00
22 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 1 820,00
22 b)   Příspěvek na výkon pěstounské péče 768,00
23 x Ú H R N   P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)  106 168,60
24 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) 38 664,36
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř. 23 + ř. 24 )
144 832,96
strana 1

 

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl                                                                        Mgr. Radek Reindl
místostarosta                                                                            starosta


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 9. 3. 2016 usnesením č. III/4

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 726,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat

350,00

 
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 76,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 125,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 25,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 5 391,00 1 070,00
  2212 Silnice 4 436,00 570,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 1 636,00 570,00
       - firma Bouška-čištění města 2 800,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600,00 500,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 400,00 500,00
       - cyklostezka 200,00  
  2223 Bezpečnost silničního provozu 5,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 350,00  
       - dopravní značení 350,00  
23   Vodní hospodářství 820,00 545,00
  2310 Pitná voda 20,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 800,00 545,00
31,32   Vzdělání a školské služby 9 555,00 12 232,00
  3111 Předškolní zařízení 2 335,00  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 205,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  5,00  
    Mateřská škola Hlubanská 1 130,00  
       - příspěvek zřizovatele  930,00  
       - opravy a udržování 200,00  
  3113 Základní školy 6 135,00 4 637,00
    Základní škola Husova 276 3 615,00 4 477,00
       - příspěvek zřizovatele 3 000,00  
       - dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063 0,00 4 000,00
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 615,00 477,00
    Základní škola Husova 445 2 520,00 160,00
       - příspěvek zřizovatele  2 070,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 250,00 160,00
       - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 200,00  
  3114 Speciální základní školy 535,00 4 095,00
       - příspěvek zřizovatele 530,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 5,00 95,00
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 0,00 4 000,00
  3231 Základní umělecká škola 550,00 3 500,00
       - příspěvek zřizovatele 550,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 0,00 3 500,00
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 827,38 205,00
  3312 Hudební činnost 335,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 35,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 2 545,78 150,00
  3314 Činnosti knihovnické 1 926,80  
       - výstavní síň 256,00  
       - knihovna 1 670,80  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 135,80  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí                     v tom: 1 119,00 55,00
    Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory 44,00  
    Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích 200,00  
    Restaurování sochy sv. Šebestiána v obci Letov 85,00  
    Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v obci Buškovice 105,00 55,00
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 50,00  
  3341 Rozhlas a televize 110,00  
  3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře                      v tom: 145,00  
    příspěvky 15,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 450,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 350,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 6 402,60 14 500,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 952,60 14 500,00
       - sportoviště Tatran 2 766,60  
       - Sportovní hala Podbořany 0,00 14 500,00
       - koupaliště 2 091,00  
       - ostatní sportoviště 95,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 900,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 350,00  
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200,00  
35   Zdravotnictví 100,00 0,00
  3541 Prevence před drogami 60,00  
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 40,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 926,26 4 052,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 3 280,00 400,00
  3632 Pohřebnictví 826,00 100,00
  3633 Výstavba a údržba místních IS 0,00 1 270,00
  3635 Územní plánování 315,00  
  3636 Územní rozvoj 150,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 355,26 1 482,00
       - nákup pozemků 0,00 800,00
       - ostatní výdaje 4 146,00 664,00
       - autobusové nádraží 515,16  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    3 214,00 18,00
       - veřejné WC 335,10  
       - národní dům 145,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 10 902,10 300,00
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 6 171,80 200,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 200,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 500,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 150,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 195,00  
       - sběrný dvůr 526,80 200,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 120,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 440,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 670,30 100,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 1000,30 100,00
       - kácení stromů a údržba 250,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 420,00  
39   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 0,00
  3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo   0,00
43   Sociální služby a ostatní činnosti 8 261,90 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství     v tom: 1 368,70  
    Výkon pěstounské péče 1 368,70  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                v tom: 1 970,00  
    Víkendové pobyty 150,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 1 820,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 2 918,20  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 100,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 100,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 276,00

1 500,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 276,00 1 500,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 365,00 6 000,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 365,00 6 000,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 36 644,04 600,00
  6112 Zastupitelstva obcí      v tom: 2 525,80  
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 34 118,24 600,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 25,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce 25,00  
63   Finanční operace 4 356,88 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 88,10  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 3 878,58  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 3 378,58  
       - daň z přidané hodnoty 500,00  
64   Ostatní činnosti 25,00 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 103 828,96 41 004,00

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj

30,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

115,00

3 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 460,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

10,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

700,00

6

2321

Odvádění odpadních vod

0,01

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

70,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

38,00

9

3326

Historické povědomí

3,00

10

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

250,00

11

3611

Podpora individuální bytové výstavby

5,00

12

3613

Nebytové hospodářství

2250,00

13

3632

Pohřebnictví

200,00

14

3633

Místní inženýrské sítě

58,00

15

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

728,50

16

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

620,00

17

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

250,00

18

3749

Ostatní v ochraně přírody

1,00

19

3769

Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí

5,00

20

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

680,00

21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,03
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 60,00
23 5512 PO - dobrovolná část 30,00
24 6171 Činnost místní správy 60,00
25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3,50
26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00
27 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 450,00
28 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,00
Příjmy běžné celkem 7 267,04
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2 448,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 2 448,00
strana 7