Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2016

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2016

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku Položka Druh příjmu Objem příjmů
1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)         9 715,04
2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) 81 020,06
3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. 15 230,00
4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 35,00
5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1,48
6 1121 Daň z příjmů právnických osob 14 920,00
7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 378,58
8 1211 Daň z přidané hodnoty 31 430,00
9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 18,00
10 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 400,00
11 1341 Poplatek ze psů 120,00
12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 120,00
13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 22,00
14 1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 5,00
15 1351 Odvod z loterií kromě automatů 150,00
16 1353 Příjmy za řidičské oprávnění  190,00
17 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00
18 1361 Správní poplatky 2 800,00
19 1511 Daň z nemovitostí 9 200,00
20 x PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 22) 15 433,50
21 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 12 845,50
22 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 588,00
22 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 1 820,00
22 b)   Příspěvek na výkon pěstounské péče 768,00
23 x Ú H R N   P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)  106 168,60
24 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) 38 664,36
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř. 23 + ř. 24 )
144 832,96
strana 1

 

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl                                                                        Mgr. Radek Reindl
místostarosta                                                                            starosta


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 9. 3. 2016 usnesením č. III/4

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 726,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat

350,00

 
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 76,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 125,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 25,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,00  
22   Doprava 5 391,00 1 070,00
  2212 Silnice 4 436,00 570,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 1 636,00 570,00
       - firma Bouška-čištění města 2 800,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600,00 500,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 400,00 500,00
       - cyklostezka 200,00  
  2223 Bezpečnost silničního provozu 5,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 350,00  
       - dopravní značení 350,00  
23   Vodní hospodářství 820,00 545,00
  2310 Pitná voda 20,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 800,00 545,00
31,32   Vzdělání a školské služby 9 555,00 12 232,00
  3111 Předškolní zařízení 2 335,00  
    Mateřská škola Bří Čapků 1 205,00  
       - příspěvek zřizovatele  1 200,00  
       - opravy a udržování  5,00  
    Mateřská škola Hlubanská 1 130,00  
       - příspěvek zřizovatele  930,00  
       - opravy a udržování 200,00  
  3113 Základní školy 6 135,00 4 637,00
    Základní škola Husova 276 3 615,00 4 477,00
       - příspěvek zřizovatele 3 000,00  
       - dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063 0,00 4 000,00
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 615,00 477,00
    Základní škola Husova 445 2 520,00 160,00
       - příspěvek zřizovatele  2 070,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 250,00 160,00
       - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 200,00  
  3114 Speciální základní školy 535,00 4 095,00
       - příspěvek zřizovatele 530,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 5,00 95,00
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062 0,00 4 000,00
  3231 Základní umělecká škola 550,00 3 500,00
       - příspěvek zřizovatele 550,00  
       - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace 0,00 3 500,00
strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 827,38 205,00
  3312 Hudební činnost 335,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 35,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 2 545,78 150,00
  3314 Činnosti knihovnické 1 926,80  
       - výstavní síň 256,00  
       - knihovna 1 670,80  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 135,80  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí                     v tom: 1 119,00 55,00
    Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory 44,00  
    Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích 200,00  
    Restaurování sochy sv. Šebestiána v obci Letov 85,00  
    Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v obci Buškovice 105,00 55,00
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 50,00  
  3341 Rozhlas a televize 110,00  
  3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10,00  
  3392 Zájmová činnost v kultuře                      v tom: 145,00  
    příspěvky 15,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 450,00  
       - Komise péče o občany 100,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 350,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 6 402,60 14 500,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 952,60 14 500,00
       - sportoviště Tatran 2 766,60  
       - Sportovní hala Podbořany 0,00 14 500,00
       - koupaliště 2 091,00  
       - ostatní sportoviště 95,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 900,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 350,00  
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200,00  
35   Zdravotnictví 100,00 0,00
  3541 Prevence před drogami 60,00  
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 40,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 926,26 4 052,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3631 Veřejné osvětlení 3 280,00 400,00
  3632 Pohřebnictví 826,00 100,00
  3633 Výstavba a údržba místních IS 0,00 1 270,00
  3635 Územní plánování 315,00  
  3636 Územní rozvoj 150,00  
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 355,26 1 482,00
       - nákup pozemků 0,00 800,00
       - ostatní výdaje 4 146,00 664,00
       - autobusové nádraží 515,16  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP    3 214,00 18,00
       - veřejné WC 335,10  
       - národní dům 145,00  
strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 10 902,10 300,00
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 6 171,80 200,00
       - odvoz odpadů z nádob 2 200,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 500,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 150,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 195,00  
       - sběrný dvůr 526,80 200,00
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 120,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 440,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 670,30 100,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 1000,30 100,00
       - kácení stromů a údržba 250,00  
       - sekání fotbalových hřišť 220,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 420,00  
39   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 0,00
  3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo   0,00
43   Sociální služby a ostatní činnosti 8 261,90 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství     v tom: 1 368,70  
    Výkon pěstounské péče 1 368,70  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                v tom: 1 970,00  
    Víkendové pobyty 150,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 1 820,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 2 918,20  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 100,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 100,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 276,00

1 500,00

  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 276,00 1 500,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 365,00 6 000,00
  5512 Požární ochrana - JSDH 365,00 6 000,00
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 36 644,04 600,00
  6112 Zastupitelstva obcí      v tom: 2 525,80  
    Kancelář starosty 100,00  
  6171 Činnost místní správy 34 118,24 600,00
strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 25,00 0,00
  6233 Mezinárodní spolupráce 25,00  
63   Finanční operace 4 356,88 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 88,10  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 3 878,58  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 3 378,58  
       - daň z přidané hodnoty 500,00  
64   Ostatní činnosti 25,00 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 103 828,96 41 004,00

strana 5

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1019

Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj

30,00

2

1032

Podpora ostatních produkčních možností

115,00

3 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 460,00

4

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

10,00

5

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

700,00

6

2321

Odvádění odpadních vod

0,01

7

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

70,00

8

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

38,00

9

3326

Historické povědomí

3,00

10

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

250,00

11

3611

Podpora individuální bytové výstavby

5,00

12

3613

Nebytové hospodářství

2250,00

13

3632

Pohřebnictví

200,00

14

3633

Místní inženýrské sítě

58,00

15

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

728,50

16

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

620,00

17

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

250,00

18

3749

Ostatní v ochraně přírody

1,00

19

3769

Ostatní správa v ochraně  živ.prostředí

5,00

20

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

680,00

21 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,03
22 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 60,00
23 5512 PO - dobrovolná část 30,00
24 6171 Činnost místní správy 60,00
25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3,50
26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00
27 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 450,00
28 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,00
Příjmy běžné celkem 7 267,04
strana 6

 

C/ ROZPIS  NEDAŇOVÝCH  PŘÍJMŮ  OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové

Č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2 448,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

0,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00
22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00
Příjmy kapitálové celkem 2 448,00
strana 7