Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2014

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2014


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku Položka Druh příjmu Objem příjmů
1 1* Daňové příjmy (rámcový ukazatel) 76 457,97
2 2* Běžné příjmy (rámcový ukazatel)           v tom: 9 423,82
2 a)   Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP" 1 350,00
2 b)   Projekt  "Poznej sousedův region" 315,90
3 3* Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel) 4 150,00
4 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 12 720,90
5 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 089,59
5 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 1 149,59
5 b)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 60,00
5 c)   Příspěvek na výkon pěstounské péče 880,00
6 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 475,21
6 a)   Dotace z programu rozvoje venkova-Dětské hřiště v Podbořanech I. a II.etapa 297,00
6 b)   Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany 178,21
7 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 029,56
7 a)   Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany 3 029,56
8 x Ú H R N   P Ř Í J M Ů (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.7)  108 347,05
9 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) 24 620,80
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř. 8 + ř. 9 )
132 967,85

strana 1

 

Mgr. Radek Reindl                                                                       Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                      místostarosta


Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 12. 3. 2014  usnesením č. III/4

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 650,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 350,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 30,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 20,00  
22   Doprava 5 183,00 3 504,00
  2212 Silnice 4 023,00 2 850,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 1 203,00 2 850,00
       - firma Bouška-čištění města 2 820,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 005,00 654,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 805,00 654,00
       - cyklostezka 200,00  
  2223 Bezpečnost silničního provozu 5,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 150,00  
       - dopravní značení 150,00  
23   Vodní hospodářství 520,00 200,00
  2310 Pitná voda 20,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 500,00 200,00
31,32   Vzdělání a školské služby 10 136,00 18 316,27
  3111 Předškolní zařízení 2 596,00 7 125,00
    Mateřská škola Bří Čapků 1 643,00 7 125,00
       - příspěvek zřizovatele  1 643,00 225,00
       - přístavba pavilonu 0,00 6 900,00
    Mateřská škola Hlubanská 953,00  
       - příspěvek zřizovatele 953,00  
  3113 Základní školy 6 160,00 9 191,27
    Základní škola Husova 276 3 600,00 2 083,50
       - příspěvek zřizovatele 3 600,00  
       - venkovní hodiny   83,50
      - dodatečné zateplení objektu I.ZŠ čp. 846 0,00 2 000,00
    Základní škola Husova 445 2 560,00 7 107,77
       - příspěvek zřizovatele  2 260,00  
      - dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ 0,00 7 107,77
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3114 Speciální základní školy 830,00 2 000,00
       - příspěvek zřizovatele  830,00  
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp. 847 0,00 2 000,00
  3231 Základní umělecká škola 550,00  
       - příspěvek zřizovatele 550,00  
       

strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve  a sdělovací prostředky 5 937,10 150,00
  3312 Hudební činnost 330,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 30,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování  audio.arch. 2 371,00 150,00
  3314 Činnosti knihovnické 1 669,00  
       - výstavní síň 239,00  
       - knihovna 1 430,00  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 8,00  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí 665,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 150,00  
  3341 Rozhlas a televize 100,00  
  3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5,10  
  3392 Zájmová činnost v kultuře 195,00  
        - KD Buškovice 180,00  
       - příspěvky 15,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 444,00  
       - Komise péče o občany 109,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 335,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 5 204,00 4 200,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 820,00 4 200,00
       - sportoviště Tatran 2 289,00 1 200,00
       - koupaliště  1 507,00  
        - Fotbalové zázemí Buškovice-zděná stavba 0,00 3 000,00
       - ostatní 24,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže  100,00  
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 284,00  
35   Zdravotnictví 100,00 0,00
  3541 Prevence před drogami 60,00  
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 40,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 907,25 8 249,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3612 Bytové hospodářství 71,75 432,00
  3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství 400,00  
  3631 Veřejné osvětlení 3 290,00 350,00
  3632 Pohřebnictví 580,00  
  3633 Výstavba a údržba místních IS 0,00 1 100,00
  3636 Územní rozvoj 150,00 300,00
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 415,50 5 267,00
       - Regenerace pan. sídliště Střed II.etapa 0,00 510,00
       - Revitalizace  Hlubany  centrum II. etapa 0,00 2 437,00
       - nákup pozemků 0,00 800,00
       - ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí 2 473,00 960,00
       - autobusové nádraží 822,00  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP 3 593,00 560,00
       - Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 45,00  
       - veřejné WC 312,50  
       - národní dům  170,00  
       

strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 9 640,00 110,00
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5 630,00  
       - odvoz odpadů z nádob 2 000,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 550,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 150,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 170,00  
       - svozový dvůr 160,00  
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 745,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 440,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 445,00 110,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 745,00 110,00
       - kácení stromů a údržba 300,00  
       - sekání fotbalových hřišť 200,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody (týrání zvířat) 300,00  
39   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 608,00 250,00
  3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
v tom:
1 608,00 250,00
    Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území spr.obvodů ORP" 1 608,00  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 7 127,48 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství         v tom: 975,48  
    Výkon pěstounské péče 950,48  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
v tom:
1 745,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 903,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 2 402,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 10,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 10,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 360,00 280,00
  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 360,00 280,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 550,00  
  5511 Požární ochrana-profesionální část 10,00  
  5512 Požární ochrana - JSDH 540,00  
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 35 711,00 750,00
  6112 Zastupitelstva obcí           v tom: 2 983,00  
    Kancelář starosty  100,00  
  6171 Činnost místní správy 32 728,00 750,00
       

strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 22,00 0,00
  6223 Mezinárodní spolupráce 22,00  
63   Finanční operace 2 117,97 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90,00  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 1 627,97  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 1 227,97  
       - daň z přidané hodnoty 400,00  
64   Ostatní činnosti 124,78 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 99,78  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 96 958,58 36 009,27
    strana 5