Menu
Město Podbořany
Podbořany

2014

Rozpočet zde ke stažení pdf

 

ROZPOČET NA ROK 2014


A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku Položka Druh příjmu Objem příjmů
1 1* Daňové příjmy (rámcový ukazatel) 76 457,97
2 2* Běžné příjmy (rámcový ukazatel)           v tom: 9 423,82
2 a)   Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP" 1 350,00
2 b)   Projekt  "Poznej sousedův region" 315,90
3 3* Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel) 4 150,00
4 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 12 720,90
5 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 089,59
5 a)   Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 1 149,59
5 b)   Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 60,00
5 c)   Příspěvek na výkon pěstounské péče 880,00
6 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 475,21
6 a)   Dotace z programu rozvoje venkova-Dětské hřiště v Podbořanech I. a II.etapa 297,00
6 b)   Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany 178,21
7 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 029,56
7 a)   Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany 3 029,56
8 x Ú H R N   P Ř Í J M Ů (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.7)  108 347,05
9 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) 24 620,80
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)
(ř. 8 + ř. 9 )
132 967,85

strana 1

 

Mgr. Radek Reindl                                                                       Ing. Karel Honzl
starosta                                                                                      místostarosta


Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru


Rozpočet projednán a schválen ZM dne 12. 3. 2014  usnesením č. III/4

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
10   Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 650,00 0,00
  1014 Ozdravování hospodářských zvířat 350,00  
       - psí útulek 150,00  
       - deratizace 200,00  
  1031 Pěstební činnost 300,00  
21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50,00 0,00
  2141 Vnitřní obchod 30,00  
  2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 20,00  
22   Doprava 5 183,00 3 504,00
  2212 Silnice 4 023,00 2 850,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 1 203,00 2 850,00
       - firma Bouška-čištění města 2 820,00  
  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 005,00 654,00
       - rekonstrukce, výstavba a opravy 805,00 654,00
       - cyklostezka 200,00  
  2223 Bezpečnost silničního provozu 5,00  
  2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 150,00  
       - dopravní značení 150,00  
23   Vodní hospodářství 520,00 200,00
  2310 Pitná voda 20,00  
  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 500,00 200,00
31,32   Vzdělání a školské služby 10 136,00 18 316,27
  3111 Předškolní zařízení 2 596,00 7 125,00
    Mateřská škola Bří Čapků 1 643,00 7 125,00
       - příspěvek zřizovatele  1 643,00 225,00
       - přístavba pavilonu 0,00 6 900,00
    Mateřská škola Hlubanská 953,00  
       - příspěvek zřizovatele 953,00  
  3113 Základní školy 6 160,00 9 191,27
    Základní škola Husova 276 3 600,00 2 083,50
       - příspěvek zřizovatele 3 600,00  
       - venkovní hodiny   83,50
      - dodatečné zateplení objektu I.ZŠ čp. 846 0,00 2 000,00
    Základní škola Husova 445 2 560,00 7 107,77
       - příspěvek zřizovatele  2 260,00  
      - dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ 0,00 7 107,77
      - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 300,00  
  3114 Speciální základní školy 830,00 2 000,00
       - příspěvek zřizovatele  830,00  
       - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp. 847 0,00 2 000,00
  3231 Základní umělecká škola 550,00  
       - příspěvek zřizovatele 550,00  
       

strana 2

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
33   Kultura, církve  a sdělovací prostředky 5 937,10 150,00
  3312 Hudební činnost 330,00  
       - spoluúčast města na letních slavnostech 30,00  
       - letní slavnosti 300,00  
  3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování  audio.arch. 2 371,00 150,00
  3314 Činnosti knihovnické 1 669,00  
       - výstavní síň 239,00  
       - knihovna 1 430,00  
  3319 Ostatní záležitosti kultury 8,00  
  3326 Obnova hodnot místního povědomí 665,00  
  3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 150,00  
  3341 Rozhlas a televize 100,00  
  3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5,10  
  3392 Zájmová činnost v kultuře 195,00  
        - KD Buškovice 180,00  
       - příspěvky 15,00  
  3399 Ostatní záležitosti kultury 444,00  
       - Komise péče o občany 109,00  
       - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 335,00  
34   Tělovýchova a zájmová činnost 5 204,00 4 200,00
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 820,00 4 200,00
       - sportoviště Tatran 2 289,00 1 200,00
       - koupaliště  1 507,00  
        - Fotbalové zázemí Buškovice-zděná stavba 0,00 3 000,00
       - ostatní 24,00  
  3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00  
  3421 Využití volného času dětí a mládeže  100,00  
  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 284,00  
35   Zdravotnictví 100,00 0,00
  3541 Prevence před drogami 60,00  
  3543 Pomoc zdravotně postiženým 40,00  
36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 907,25 8 249,00
  3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 0,00 800,00
  3612 Bytové hospodářství 71,75 432,00
  3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství 400,00  
  3631 Veřejné osvětlení 3 290,00 350,00
  3632 Pohřebnictví 580,00  
  3633 Výstavba a údržba místních IS 0,00 1 100,00
  3636 Územní rozvoj 150,00 300,00
  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 415,50 5 267,00
       - Regenerace pan. sídliště Střed II.etapa 0,00 510,00
       - Revitalizace  Hlubany  centrum II. etapa 0,00 2 437,00
       - nákup pozemků 0,00 800,00
       - ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí 2 473,00 960,00
       - autobusové nádraží 822,00  
       - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP 3 593,00 560,00
       - Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 45,00  
       - veřejné WC 312,50  
       - národní dům  170,00  
       

strana 3

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37   Ochrana životního prostředí 9 640,00 110,00
  3721 Sběr  a odvoz nebezpečných odpadů 80,00  
  3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5 630,00  
       - odvoz odpadů z nádob 2 000,00  
       - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 550,00  
       - uložení odpadu na skládku 2 600,00  
       - vyvážení odpadkových košů 150,00  
       - nákup a opravy nádob na odpad 170,00  
       - svozový dvůr 160,00  
  3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 745,00  
  3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 440,00  
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 445,00 110,00
       - firma Bouška 1 200,00  
       - ostatní údržba zeleně 745,00 110,00
       - kácení stromů a údržba 300,00  
       - sekání fotbalových hřišť 200,00  
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody (týrání zvířat) 300,00  
39   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 608,00 250,00
  3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
v tom:
1 608,00 250,00
    Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území spr.obvodů ORP" 1 608,00  
43   Sociální služby a ostatní činnosti 7 127,48 0,00
  4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,00  
  4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství         v tom: 975,48  
    Výkon pěstounské péče 950,48  
  4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
v tom:
1 745,00  
    Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR 903,00  
  4350 Domovy pro seniory 2 000,00  
       - příspěvek zřizovatele 2 000,00  
  4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 2 402,00  
  4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. 3,00  
52   Civilní připravenost na krizové stavy 10,00 0,00
  5212 Ochrana obyvatelstva 10,00  
53   Bezpečnost a veřejný pořádek 360,00 280,00
  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 360,00 280,00
55   Pož. ochrana a integrovaný požární systém 550,00  
  5511 Požární ochrana-profesionální část 10,00  
  5512 Požární ochrana - JSDH 540,00  
61   Státní moc, státní správa, územní samospráva 35 711,00 750,00
  6112 Zastupitelstva obcí           v tom: 2 983,00  
    Kancelář starosty  100,00  
  6171 Činnost místní správy 32 728,00 750,00
       

strana 4

 

seskupení paragraf odvětvové třídění Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62   Jiné veřejné služby a činnosti 22,00 0,00
  6223 Mezinárodní spolupráce 22,00  
63   Finanční operace 2 117,97 0,00
  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90,00  
  6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00  
  6399 Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 1 627,97  
       - daň z příjmu právnických osob za obce 1 227,97  
       - daň z přidané hodnoty 400,00  
64   Ostatní činnosti 124,78 0,00
  6402 Finanční vypořádání minulých let 99,78  
  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25,00  
VÝDAJE CELKEM 96 958,58 36 009,27
    strana 5