Menu
Město Podbořany
Podbořany

2013

Rozpočet zde ke stažení pdf 
 

ROZPOČET NA ROK 2013

 

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo

řádku

Položka

Druh příjmu

Objem příjmů

1

X

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)

11 022,30

2

X

DAŇOVÉ PŘÍJMY

X

3

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.

15 090,00

4

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

1 120,00

5

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 490,00

6

1121

Daň z příjmů právnických osob

13 770,00

7

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1 320,00

8

1211

Daň z přidané hodnoty

28 742,00

9

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1,40

10

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2 500,00

11

1341

Poplatek ze psů

140,00

12

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

200,00

13

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

38,00

14

1346

Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

15,00

15

1351

Odvod z loterií kromě automatů

450,00

16

1353

Příjmy za řidičské oprávnění

175,00

17

1355

Odvody z výherních hracích přístrojů

4 100,00

18

1361

Správní poplatky

2 100,00

19

1511

Daň z nemovitostí

9 300,00

20

X

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)

80 551,40

21

X

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.22 a ř.26)

13 043,60

22

4111

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR

252,00

23

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

12 791,60

24

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

0,00

25

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

26

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

27

X

ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 20 + ř. 21)

104 617,30

28

8115

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)

21 162,20

PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)

(ř. 27 + ř. 28 )

125 779,50

strana 1
 

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 6. února 2013 usnesením č. III/5


Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová                                                          Mgr. Radek Reindl
vedoucí finančního odboru                                                       starosta

 

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2013

z toho: kapitálové výdaje

10

 

Zemědělství, lesní hospod.a rybářství

1 015,00

0,00

 

1014

Ozdravování hospodářských zvířat

665,00

 

 

 

- psí útulek, zabavení týraných zvířat

350,00

 

 

 

- deratizace

300,00

 

 

 

- příspěvky

15,00

 

 

1031

Pěstební činnost

300,00

 

 

1032

Podpora ostatních produkčních činností

50,00

 

21

 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

20,00

0,00

 

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

20,00

 

 

 

- odstranění staveb z rozhodnutí SÚ

20,00

 

22

 

Doprava

9 963,00

5 608,00

 

2212

Silnice

5 006,00

1 506,00

 

 

- rekonstrukce a opravy

2 206,00

1 506,00

 

 

- firmo Bouška-čištění města

2 800,00

 

 

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

4 752,00

4 102,00

 

 

- rekonstrukce a opravy

4 252,00

3 802,00

 

 

- cyklostezka

500,00

300,00

 

2223

Bezpečnost silničního provozu

5,00

 

 

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

200,00

 

 

 

- dopravní značení

200,00

 

23

 

Vodní hospodářství

620,00

0,00

 

2310

Pitná voda

20,00

 

 

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly

500,00

 

 

2333

Úpravy drobných vodních toků

100,00

 

31,32

 

Vzdělání a školské služby

40 551,80

31 082,00

 

3111

Předškolní zařízení

1 656,80

 

 

 

Mateřská škola Bří Čapků

716,80

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

706,80

 

 

 

- opravy hrazeny zřizovatelem

10,00

 

 

 

Mateřská škola Hlubanská

940,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

930,00

 

 

 

- opravy hrazeny zřizovatelem

10,00

 

 

3113

Základní školy

37 550,00

31 082,00

 

 

Základní škola Husova 276

19 980,00

16 450,00

 

 

- příspěvek zřizovatele

3 520,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

16 460,00

16450,00

 

 

Základní škola Husova 445

17 570,00

14 632,00

 

 

- příspěvek zřizovatele

2 578,00

 

 

 

- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem

14 642,00

14 632,00

 

 

- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí

350,00

 

 

3114

Speciální základní školy

840,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

830,00

 

 

 

- opravy hrazeny zřizovatelem

10,00

 

 

3231

Základní umělecká škola

505,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

500,00

 

 

 

- opravy hrazeny zřizovatelem

5,00

 

strana 2

 

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2013

z toho: kapitálové výdaje

33

 

Kultura, církve a sdělovací prostředky

5 162,00

450,00

 

3312

Hudební činnost

330,00

 

 

 

- spoluúčast města na letních slavnostech

30,00

 

 

 

- letní slavnosti

300,00

 

 

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.

1 852,00

200,00

 

3314

Činnosti knihovnické

1 565,00

 

 

 

  - výstavní síň

164,00

 

 

 

- knihovna

1 401,00

 

 

3326

Obnova hodnot místního povědomí

200,00

 

 

3330

Činnosti registrovaných církví a nábož.společností

150,00

 

 

3341

Rozhlas a televize

100,00

 

 

3392

Zájmová činnost v kultuře

385,00

250,00

 

 

- KD Buškovice

370,00

250,00

 

 

- příspěvky

15,00

 

 

3399

Ostatní záležitosti kultury

580,00

 

 

 

- Komise péče o občany

80,00

 

 

 

- společenské akce, návštěvy delegaci v obci, pokládání věnců, atd.

500,00

 

34

 

tělovýchova a zájmová činnost

5 643,00

1 530,00

 

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

4 128,00

1 180,00

 

 

- Tatran

2 040,00

700,00

 

 

- Koupaliště

2 080,00

480,00

 

 

- ostatní

8,00

 

 

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

900,00

 

 

 

- Neinvestiční dotace na sportovní činnost

900,00

 

 

3421

Využití volného času dětí a mládeže

415,00

350,00

 

 

  - školní hříště

350,00

350,00

 

 

- dětská hřiště -ostatní

65,00

 

 

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

200,00

 

 

 

- příspěvky

200,00

 

35

 

Zdravotnictví

100,00

0,00

 

3541

Prevence před drogami

60,00

 

 

3543

Pomoc zdravotně postiženým

40,00

 

36

 

Bydleni, komunální služby a územní rozvoj

14 088,00

3 060,00

 

3611

Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky

800,00

800,00

 

3612

Bytové hospodářství

179,00

 

 

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství

300,00

 

 

3631

Veřejné osvětlení

2 790,00

200,00

 

3632

Pohřebnictví

200,00

 

 

3633

Výstavba a údržba místních IS

100,00

100,00

 

3636

Územní rozvoj

150,00

 

 

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

9 569,00

1 960,00

 

 

  - nákup pozemků

1 300,00

1 300,00

 

 

  - ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí

2 396,00

660,00

 

 

  - autobusové nádraží

584,00

 

 

 

  - úklid města a obcí - nezaměstnaní, ÚPM, stálí pracovníci

4 350,00

 

 

 

  - veřejné WC

294,00

 

 

 

  - budova HZSÚK čp. 572

50,00

 

 

 

- národní dům

105,00

 

 

 

  - kasárna

490,00

 

strana 3

 

seskupení

paragraf

odvětvové třídění

Rozpočet

2013

z toho: kapitálové výdaje

37

 

Ochrana životního prostředí

8 025,00

0,00

 

3719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

50,00

 

 

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

80,00

 

 

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

5 080,00

 

 

 

  - odvoz odpadů z nádob

1 800,00

 

 

 

  - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů

550,00

 

 

 

  - poplatek za uloženi odpadu na skládku

2 350,00

 

 

 

- vyváženi odpadkových košů

150,00

 

 

 

  - opravy nádob na odpad

70,00

 

 

 

- svozový dvůr

160,00

 

 

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

575,00

 

 

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 820,00

 

 

 

  - firma Bouška

900,00

 

 

 

  - ostatní údržba zeleně

450,00

 

 

 

- kácení stromů a údržba

300,00

 

 

 

- sekání fotbalových hřišť

170,00

 

 

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody

420,00

 

43

 

Sociální služby a ostatní činnosti

4 499,00

0,00

 

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

2,00

 

 

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

25,00

 

 

4349

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

48,00

 

 

4350

Domovy pro seniory

2 000,00

 

 

 

- příspěvek zřizovatele

2 000,00

 

 

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba

2 421,00

 

 

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.

3,00

 

52

 

Civilní připravenost na krizové stavy

10,00

0,00

 

5212

Ochrana obyvatelstva

10,00

 

53

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

30,00

0,00

 

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

30,00

 

55

 

Pož. ochrana a integrovaný požární systém

370,00

0,00

 

5512

Požární ochrana - JSDH

370,00

 

61

 

Státní moc, státní správa, územní samospráva

33 372,00

930,00

 

6112

Zastupitelstva obcí

2 250,00

80,00

 

6118

Volba prezidenta republiky

252,00

 

 

6171

Činnost místní správy

30 870,00

850,00

62

 

Jiné veřejné služby a činnosti

22,00

0,00

 

6223

Mezinárodní spolupráce

22,00

 

63

 

Finanční operace

2 165,00

0,00

 

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

90,00

 

 

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

355,00

 

 

6399

Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)

1 720,00

 

 

 

- daň z příjmu právnických osob za obce

1320,00

 

 

 

- daň z přidané hodnoty

400,00

 

64

 

Ostatní činnosti

123,70

0,00

 

6402

Finanční vypořádání minulých let

98,70

 

 

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

25,00

 

VÝDAJE CELKEM

125 779,50

42 660,00

strana 4

 

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné

Č. řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem

příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

4,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

650,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

15,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

500,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

135,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

33,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

250,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

21,00

9

3613

Nebytové hospodářství

2700,00

10

3632

Pohřebnictví

186,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1800,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

480,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

180,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ.prostředí

1,00

15

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

650,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,30

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

40,00

18

6171

Činnost místní správy

125,00

19

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

105,00

20

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

30,00

21

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

150,00

22

položka 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

367,00

Příjmy běžné celkem

8 422,30

strana 5

 

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové

č.

řádku

Paragraf

Název paragrafu

Objem

příjmů

1

1032

Podpora ostatních produkčních možností

0,00

2

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

0,00

3

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

0,00

4

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

0,00

5

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

0,00

6

3314

Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)

0,00

7

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

8

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0,00

9

3613

Nebytové hospodářství

0,00

10

3632

Pohřebnictví

0,00

11

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2 600,00

12

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

0,00

13

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

14

3769

Ostatní správa v ochraně živ. prostředí

0,00

15

4351

Osobni asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

0,00

16

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,00

17

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

0,00

19

6171

Činnost místní správy

0,00

20

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00

21

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

0,00

22

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00

 

 

Příjmy kapitálové celkem

2 600,00

 strana 6