Menu
Město Podbořany
Podbořany

Legislativa

Krizová a branná legislativa

 

 

Ústavní normy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,  Ústava ČR
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti ČR
 • ústavní zákon č. 300/2000 Sb.,  změna Ústavy a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

                   

Základní zákony:

 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy

 

Další zákony a jiné normy:

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování
 • zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění vyhlášeno jako č. 67/2001 Sb.)
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č.   12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon)
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

 

Poznámka: Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů.

 

Prováděcí předpisy:

 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
 • nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.
 • vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.
 • vyhláška Ministerstva obrany k provedení zákona o zajišťování obrany ČR (č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.)
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.