Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Legislativa

Krizová a branná legislativa

 

 

Ústavní normy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,  Ústava ČR
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti ČR
 • ústavní zákon č. 300/2000 Sb.,  změna Ústavy a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

                   

Základní zákony:

 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy

 

Další zákony a jiné normy:

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování
 • zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění vyhlášeno jako č. 67/2001 Sb.)
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č.   12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon)
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

 

Poznámka: Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů.

 

Prováděcí předpisy:

 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
 • nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.
 • vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.
 • vyhláška Ministerstva obrany k provedení zákona o zajišťování obrany ČR (č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.)
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.