Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

krizove stavy

Krizová situace a krizový stav

 

 

Krizová situace - k ní dochází okamžikem vyhlášení některého z typů krizového stavu a jsou spolu navzájem provázané.

Krizovou situaci chápeme jako důsledek eskalace rizika (živelních pohrom, antropogenních havárií, společenských a sociálních ohrožení)- zjednodušeně je krizovou situaci možno charakterizovat jako „mimořádnou událost, při níž je vyhlášen „stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav“ – tzv. krizové stavy.  

Krizové stavy

Vyhlášení krizového stavu je vázáno jednak na hrozbu vzniku krizové situace znamenající výjimečný rozsah již vzniklých nebo teprve možných škodlivých následků a s ní související potřebu použití krizových opatření.

 

 

Stav nebezpečí

vyhlašováný dle zákona č. 240/2000 Sb., §3
(krizový zákon)

jsou-li

 • v případě živelné pohromy
 • ekologické nebo průmyslové havárie
 • nehody nebo jiného nebezpečí

ohroženy

 • životy
 • zdraví
 • majetek
 • životní prostředí

Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

Vyhlašuje: hejtman kraje, primátor hl. m. Prahy
Území: pro území kraje nebo jeho část
Doba trvání: nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

 

 

Krizové stavy

vyhlašované dle ústavního zákona o bezpečnosti ČR
č. 110/1998 Sb.,

Podle intenzity, územního rozsahu a charakteru  situace se  může  vyhlásit:

 • nouzový stav,
 • stav ohrožení státu
 • nebo válečný stav.

a to je-li

 • bezprostředně    ohrožena    svrchovanost,  
 • územní celistvost,
 • demokratické  základy České republiky 

nebo

 • ve značném rozsahu vnitřní  pořádek a bezpečnost,
 • životy  a zdraví,
 • majetkové hodnoty
 • nebo životní prostředí
 • anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně.

 

 

Nouzový stav

Vyhlašuje vláda v případě:

 • živelných pohrom,
 • ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo
 • jiného nebezpečí,

které ve značném rozsahu ohrožují

 • životy,
 • zdraví nebo
 • majetkové hodnoty anebo
 • vnitřní pořádek a bezpečnost.

 

 • Vyhlásit nouzový stav může také předseda vlády, je-li nebezpečí z prodlení. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší
 • Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit
 • Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů
 • Končí uplynutím doby na kterou by vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou dříve o jeho zrušení.

 

 

Stav ohrožení státu

 • stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit parlament. K přijetí usnesení o vyhlášení ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.

 

 • vyhlašuje se v případech kdy je bezprostředně ohrožena:
  • svrchovanost státu nebo
  • územní celistvost státu nebo
  • jeho demokratické základy.

 

 

Vyhlášení válečného stavu

Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu:

 • je-li Česká republika napadena, 
 • nebo  je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Ústava ČR Čl. 43 odst. 1