Menu
Město Podbořany
Podbořany

Tereza Pticenová

Tereza Pticenová

 

 

 
  • Odpady a ochrana ovzduší.slanařová cedulka
  • Jejím úkolem je zabezpečovat naplňování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
  • Řeší žádosti o povolení nakládání s nebezpečnými odpady, o vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady nebo k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady.
  • Dále vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi a evidenci zařízení k nakládání s odpady (skládky, kompostárny, spalovny apod.), shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů.
  • Jejím úkolem je zpracovávání evidence jí vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle zákona o odpadech a na požádání podává informace veřejnosti a žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu.
  • V oblasti ochrany ovzduší vede evidenci středních zdrojů znečištění a na základě každoročních hlášení provozovatelů těchto zdrojů stanovuje poplatky za znečišťování ovzduší. Dále zpracovává provozní evidenci a oznámení těchto zdrojů a ověřuje jednotlivé údaje poskytnuté provozovateli.
  • Zpracované údaje poskytuje ministerstvu.

 

 

Role v org. struktuře

ochrana ovzduší a odpady - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 211)

Kontakty

Telefon: 415 237 565 (pevná linka)
E-mail: pticenova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)