Menu
Město Podbořany
Podbořany

Ing. Lukáš Gonda

Ing. Lukáš Gonda

 

 

 
 • Plní úkoly spojené s funkcí vedoucího odboruružicková cedulka
 • Realizuje navracení majetku Města do vlastnictví fyzických osob na základě oprávněných požadavků dle restitučních zákonů
 • Realizuje navracení historického majetku Města dle zákona 172/91 Sb.
 • Vypracovává podklady pro majetkoprávní převody a vypořádání majetku Města
 • Vypracovává podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva Města
 • Vypracovává texty smluv o prodeji, směně, darování, bezúplatných převodech movitého či nemovitého majetku města, smlouvy o pronájmech objektů, pozemků a movitých věcí města.
 • Připravuje texty výpovědí z nájmu, dohody o ukončení nájmů.
 • Zodpovídá za to, že text smlouvy plně odpovídá obsahu usnesení zastupitelstva či rady ve věci zcizení či pronájmu nemovitosti a movité věci. Kontroluje úhradu za prodej či nájem věci.
 • Podává návrh na vklad smluv do katastru.
 • Všechny smlouvy prodejní či nájemní a z nich plynoucí plnění předává v kopii finančnímu odboru, provádí archivaci těchto smluv.
 • Zpracovává podklady pro Vyhlášky Zastupitelstva a Opatření Rady Města. Vede archiv všech vyhlášek a opatření, přiděluje v postupné řadě čísla těmto předpisům
 • Archivuje pro potřeby úřadu všechny sbírky zákonů
 • Zastupuje Město v soudních sporech a jednáních týkajících se majetku města. Realizuje právní poradenskou činnost pro pracovníky Města Podbořany
 • Vede z funkce předsedkyně přestupkové komise jednání přestupkové komise, řeší přestupky, které neřeší přestupková komise, ale vedoucí odboru, rozhoduje o přestupcích, zpracovává rozhodnutí o přestupcích
 • Z funkce vedoucího živnostenského úřadu odpovídá za správný výkon úřadu, ve věci vydávání živnostenských listů a osvědčení samostatně hospodařících zemědělců. Za kontrolu živnostenského podnikání a odebírání osvědčení a živnostenských listů.
 • Eviduje předepsané platby na úseku prodeje majetku, pozemků, domů a bytových domů, veškerých movitých věcí v majetku města a nájmu nemovitostí mimo školská zařízení.
 • Kupní smlouvy dává registrovat a prodané věci vydává až po zaplacení pokud není stanoveno v konkrétním případě jinak.
 • Při prodeji či nájmu věcí si prověří zda nabyvatel či nájemce není dlužníkem města, v případě, že zjistí dluh pozastaví prodej či nájem do doby úhrady dluhu
 • Ve výše uvedených oblastech vede jednání s příslušnými institucemi, Katastrálním úřadem, Krajským úřadem, Pozemkovým fondem atd.
 • Vydává výpisy z katastru nemovitostí dálkovým přístupem
 • Plní všechny další úkoly uložené nadřízeným

Role v org. struktuře

vedoucí odboru - Majetkoprávní odbor a živnostenský úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 202)

Kontakty

Telefon: 415 237 522 (pevná linka)
Mobil: 774 416 081 (mobilní telefon)
E-mail: gonda@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)