Menu
Město Podbořany
Podbořany

Bc. Lenka Janoušková

Bc. Lenka Janoušková

 

 

 
  • Ochrana přírody a krajiny a ochrana zemědělského půdníhojanoušková, bláhová cedulka fondu.
  • Vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, v ochraně zemědělského půdního fondu a v některých oblastech rostlinolékařské péče. Její činnost vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
  • Vyřizuje žádosti o závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků, jako jsou rybníky, vodní toky, lesy apod., a vyhlašuje památné stromy a registruje VKP.
  • Dále se vyjadřuje ke všem zamýšleným stavbám a hodnotí především jejich zásah do krajinného rázu, jejich vliv na chráněné části přírody a jejich působení na volně žijící rostliny a živočichy.
  • Vyřizuje také žádosti o vynětí pozemků menších než 1 ha ze zemědělského půdního fondu (ZPF), stanoví podmínky takového odnětí a výši odvodů za odnětí.
  • V její kompetenci je ukládání změny kultury zemědělského pozemku a vydávání souhlasu k různým stavbám na ZPF.
  • V oblasti rostlinolékařské péče např. rozhoduje o opatřeních k potlačování plevelů a škodlivých organismů, ohrožujících životní prostředí, zdraví lidí a zdraví zvířat, na neobdělávané a nezemědělské půdě.
  • Mimo uvedené činnosti spolupracuje s Krajskou veterinární správou v oblasti ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb.
  • Vydává rybářské lístky.
  • Spravuje evidenci poplatků za komunální odpad.

 

 

Role v org. struktuře

ochrana přírody - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 213)

Kontakty

Telefon: 415 237 533 (pevná linka)
E-mail: janouskova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)