Menu
Město Podbořany
Podbořany

Bc. Jana Chvojková

Bc. Jana Chvojková

 

 

 
 • povolování provozování výherních hracích přístrojůchvojková cedule dle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • provádí státní dozor nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění
 • vybírá místní poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj dle platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • povoluje provádění loterií a tombol dle § 6 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyměřuje správní poplatky za povolení tomboly dle sazebníku správních poplatků, zákona č. 362/92 Sb., ve znění pozdějších předpisůzpracovává návrhy rozpisů rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem podle § 170 písm. c) školského zákona a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
 • zpracovává a předkládá příslušnému krajskému úřadu rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a to podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT
 • zpracovává inventury platů zaměstnanců škol a školských zařízení
 • soustřeďuje zahajovací výkazy a výkazy P1-04, sumarizuje a rozesílá veškeré podklady související se táními prostředky za školy a školská zařízení pověřené obce
 • zajišťuje dohadovací řízení při zpracování normativního rozpočtu mezi krajským úřadem a školami v regionu
 • v souladu s platným nařízením města Podbořany - Tržní řád města, provozuje tržní místo na pěší zóně před OD Rubín
 • je správcem místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství - za umístění
  dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje, za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb, za umístění reklamního zařízení a za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města Podbořany o místních poplatcích
 • kontroluje a koordinuje činnost Městské knihovny v Podbořanech
 • zajišťuje přenesenou působnost výkonu státní správy obce III. stupně na úseku kultury
 • je tajemnicí komise pro mládež a tělesnou výchovu
 • přijímá a předkládá radě města žádosti o poskytnutí finančních prostředků na sport a sportovní akce
 • připravuje a předkládá návrhy zřizovacích listin škol, předškolních a školských zařízení pro Zastupitelstvo města
 • vede personální agendu ředitelů škol a školských zařízení, zřízených městem Podbořany
 • připravuje podklady radě města
 • ve spolupráci s řediteli škol podává žádosti o zařazení, vyřazení a změnu zařazení do sítě škol MŠMT
 • připravuje podklady pro radu města ve věci stanovení platu a poskytování odměn ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
 • připravuje podklady radě města ve věci jmenování a odvolávání ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
 • připravuje a zajišťuje konkurzní řízení ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
 • zajišťuje agendu hrazení neinvestičních nákladů na žáky z jiných obcí, kteří navštěvují školy zřízené Městem Podbořany dle § 178 písm. (6) školského zákona
 • je oprávněnou úřední osobou na úseku řešení přestupků v oblasti školství a výchovy mládeže (§ 31 zákona č.200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění)
 • koordinuje činnost Kulturního domu a Výstavní síně
 • zastupuje vedoucího odboru místního hospodářství a služeb

 

 

Role v org. struktuře

tajemnice komise pro mládež a tělovýchovu - Komise pro mládež a tělovýchovu
školství, rozpočty ve školství, kultura - Odbor místního hospodářství a služeb, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 214)

Kontakty

Telefon: 415 237 528 (pevná linka)
Mobil: 773 979 196 (mobilní telefon)
E-mail: chvojkova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)