Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty 2011

Víkendové pobyty 2011

V říjnu 2007 přijala Vláda ČR svým usnesením „Strategii prevence kriminality na období let 2008-2011". Na základě tohoto usnesení je v tomto roce realizován Krajský program prevence kriminality. Tento program dává možnost obcím požadovat účelovou dotaci vztahující se na projekty neinvestičního charakteru zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci. V tomto roce byla podána žádost Městem Podbořany na tzv. sociální prevenci. Jedná se především o aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Konkrétně se jedná o organizaci tzv.víkendových pobytů (výcvikové a terapeutické pobyty).

Městský úřad Podbořany - odbor sociální a zdravotní opět využil v tomto roce možnost žádat o zmiňovaný dotační titul. Byl zpracován projekt „Víkendové pobyty 2011" , který byl společně se žádostí zaslán Krajskému úřadu Ústeckého kraje k posouzení. Projekt „Víkendové pobyty 2011" byl vyhodnocen úspěšně a dne 13.4.2011 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena neinvestiční dotace Městu Podbořany ve výši 102 000,-Kč, tedy ve výši částky, která byla požadována.
V loňském roce Město Podbořany získalo dotaci ve výši 60 000,-Kč, díky které byly realizovány 3 víkendové pobyty. Realizace projektu bude hrazena z 80% z dotací Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zbývající část bude financována z rozpočtu Města Podbořany.
Díky schválené dotaci tak bude možné v průběhu tohoto roku realizovat 4 víkendové pobyty pro děti ve věkovém rozmezí 7-15 let, které jsou vedeny na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se především o děti ohrožené sociálním vyloučením, děti týrané a zanedbávané, děti z rizikovým chováním(trestná činnost, záškoláctví) apod. Cílem projektu je především snaha o předcházení závadovému chování dětí ze sociálně slabých rodin a dětí ohrožených sociálním vyloučením. Budou také realizovány aktivity, které budou směřovat ke zlepšení a rozšíření dovedností dětí, jejich informování o důsledcích rizikového chování a zlepšení znalostí obecného charakteru (interaktivní hry, soutěže, poznávací a sportovní aktivity). V neposlední řadě bude tento projekt přínosný ve vztahu sociální pracovník-klient, kdy v neformálním prostředí dochází k navázání vzájemné důvěry a současně ke zlepšení spolupráce se zákonnými zástupci dětí.
 

Kamil Hajný
vedoucí odboru SaZ

Datum vložení: 27. 4. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2011 0:00