Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Úvodní ustanovení

Ministerstvo kultury, vedeno snahou umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek (a obecně památkového fondu) v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.

Čl. I
Obecná pravidla

1. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

2. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury (dále jen “ministerstvo”) budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky v objemu podle možností státního rozpočtu. Program není programem ve smyslu § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.

3. Finanční prostředky v Programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků po provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

4. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 4 těchto zásad (dále jen „vlastník“).

6. Z programu nelze hradit náklady na:

a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých internetových stránkách.

7. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

8. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

9. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

10.  Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

11.  Na příspěvek není právní nárok.

12.  Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

13.  Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310.

Čl. II
Postup při realizaci finanční podpory

1. Program pro daný rok vyhlašuje ministerstvo na svých internetových stránkách www.mkcr.cz, na základě svých rozpočtových možností.

2. Ministerstvo stanoví v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“ – § 2 a příloha 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění), a to podle počtu kulturních památek podle čl. I odst. 4 těchto zásad v územní působnosti jednotlivých ORP s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu těchto památek a písemně vyzve ORP k účasti v Programu. Aktualizace vstupních dat pro výpočet kvót bude prováděna jednou za tři roky.

3. ORP se ve stanoveném termínu písemně vyjádří, zda bude program administrovat. Neučiní-li tak nebo sdělí-li, že Program nebude administrovat, bude její kvóta přesunuta do rezervy Programu.

4. Rada ORP zřídí, uzná-li to za potřebné, podle § 31 zákona č. 20/1987 Sb. komisi státní památkové péče. Komise má nejméně 3 členy. Komise iniciuje zpracování Koncepce podpory památkového fondu ve správním obvodu ORP, která je nástrojem koordinace alokace podpory z veřejných zdrojů v rámci správního obvodu ORP.

5. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2.

6. Bud zrušen.

7. ORP oznámí termín příjmu žádostí pro podporu z programu k danému termínu na svých internetových stránkách s tím, že zveřejní celkovou výši kvóty a vyzve vlastníky k podávání žádostí o příspěvek dle své Koncepce podpory péče o památkový fond na svém správním území, pokud byla zpracována.

8. Vlastník podá do 28. února příslušné ORP žádost o poskytnutí příspěvku. Žádost se podává na formuláři, který je přílohou těchto zásad, spolu se všemi níže uvedenými přílohami. Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo. V případě podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami samostatně. Vlastník k žádosti přikládá seznam povinných příloh podle pořadí uvedeném na formuláři a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb.

9. K vyplněnému formuláři žadatel přikládá:

a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;

b) dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;

c) kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

d) kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;

e) kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem

f) kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;

g) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;

h) podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

10.  ORP posoudí žádosti z hlediska věcného a formálního. Předloží je k posouzení, uzná-li to za potřebné, též komisi podle odstavce 4, pokud byla zřízena.

11.  Kompletní podklady za celý správní obvod s aktualizovanou žádostí doručí ORP do 31. 3. na ministerstvo (Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu.). Zároveň předá ministerstvu i CD se zpracovanými údaji nutnými pro administrativu rozhodnutí v zadaných formátech. Přílohy k žádosti akce se archivují podle příslušných předpisů. Vlastníkům se tyto listiny nevracejí. Vyhodnocení žádostí provedené ORP podle čl. II odst. 8 těchto zásad je podkladem pro rozhodnutí ministerstva, avšak není pro ministerstvo závazné.

12.  Ministerstvo projedná žádosti v Komisi pro Program, která byla zřízena jako poradní orgán ministerstva a která se vyjadřuje v návaznosti na rozpis schváleného státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok k navržené výši finanční podpory.

13.  Na základě žádosti vlastníka kulturní památky vede ministerstvo správní řízení o poskytnutí příspěvku v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a vyhláškou č. 66/1988 Sb.

14.  ORP zveřejní na svých internetových stránkách souhrnnou zprávu o Programu za daný rok.

15.  Ministerstvo zveřejní celkovou zprávu o naplnění Programu za daný rok.

Čl. III
Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku

1. Ke každé dokončené části akce obnovy zpracuje vlastník kulturní památky vyhodnocení, které musí obsahovat:

a) popis realizace akce nebo části akce obnovy kulturní památky (specifikace použitých materiálů, technologií, harmonogram); v případě restaurování kopii závěrečné restaurátorské zprávy,

b) vypovídající fotodokumentaci před zahájením a po ukončení akce nebo části akce obnovy,

c) vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu státní památkové péče z hlediska vykonávaného dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska vydaného k této obnově.

2. ORP shromáždí vyhodnocení od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním obvodu.

3. Vyúčtování poskytnuté dotace, které se váže k příslušnému kalendářnímu roku, musí zejména obsahovat:

4.  

a) celkový přehled všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci obnovy kulturní památky za příslušný rok,

b) veškeré zdroje financování obnovy kulturní památky za příslušný rok,

c) případnou výši úspory a důvod nevyužití příspěvku.

5. K vyúčtování se přikládají kopie faktur a kopie výpisu z účtu, které se vztahují k realizaci akce obnovy v příslušném kalendářním roce a dosvědčují použití příspěvku. Předložené kopie faktur musí obsahovat rozpis skutečně provedených prací a použitého materiálu.

6. ORP shromáždí na základě klauzule obsažené ve formuláři žádosti, že vlastník zmocňuje ORP k tomu, aby jeho jménem předložila vyhodnocení a vyúčtování Ministerstvu kultury, vyhodnocení a vyúčtování od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním obvodu a nejpozději do 25. ledna následujícího roku je doručí ministerstvu (Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu.).

Čl. IV
Rezerva

Do rezervy se převádějí finanční kvóty nabídnuté ORP, které neprojevily zájem o součinnost s ministerstvem a o využití finančních prostředků. V průběhu kalendářního roku se převádějí do rezervy Programu další finanční prostředky nevyužité ORP. Žádosti o příspěvek z rezervy zaslané ministerstvu projednává ministertsvo v Komisi pro Program, která se vyjadřuje zpravidla metodou per rollam.

Čl. V
Kontrola realizace obnovy kulturní památky a použití příspěvku

1. Práce, na které je příspěvek poskytnut, musí být prováděny v souladu s vydaným rozhodnutím ministerstva.

2. Použití příspěvku podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s poskytnutými veřejnými prostředky.

3. Při zjištění neplnění podmínek poskytnutí příspěvku ze strany příjemce o tom ministerstvo vyrozumí příslušný finanční úřad.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

1. Zrušují se Zásady č. j. 18909/2008 ze dne 31. prosince 2008.

2. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu ministra kultury.

 

V Praze dne 19. prosince 2018.

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., v. r.
ministr kultury

Přílohy:
Formulář Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností


Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Více zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

 • návrh příspěvků v roce 2012 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2013 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2014 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2015 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2016 - zobrazit
 • výzva 2017 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2017 - zobrazit
 • výzva 2018 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2018 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2012 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2013 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2014 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2015 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2016 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2017 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2018 - zobrazit
 • výzva 2019 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2019 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2019 - zobrazit
 • výzva 2020 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2020 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2020 - zobrazit
 • výzva 2021 - zobrazit
 • návrh příspěvků v roce 2021 - zobrazit
 • souhrnná zpráva za rok 2021 - zobrazit
Datum vložení: 30. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 9:42
Autor: Petr Šikl