Menu
Město Podbořany
Podbořany

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie

3. Pojmenování (název) životní situace

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká silničního vozidla dovezeného z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky a jeho registrace v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákon č.226/2006 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších změn, (dále jen „zákon“), upravuje s účinností od 1. 7. 2006 v Části třetí, Hlavě III, ustanovením § 34 a § 35 podmínky pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Základním rozdílem je zavedení povinnosti předkládat originál(y) registračních dokladů ze země původu, které úřad odebírá, a vypuštění limitu stáří vozidla spolu s podmínkou EURO2, pokud je prokázáno, že vozidlo je typově schváleno v některém ze členských států EU. Pokud však naopak není prokázáno typové schválení v některém ze členských států, popř. typové schválení EU vozidla jako celku (globální homologace), nebo je vozidlo dovezeno z jiného než členského státu EU, platí omezení pro dovoz a schválení obdobně jako v předchozí právní úpravě. Další změnou je vypuštění povinnosti předkládat technický protokol zkušební stanice při dovozu vozidla ze členských států EU s prokázaným typovým schválením z některého ze států EU či s prokázaným ES schválením typu. V ostatních případech je technický protokol ze zkušební stanice povinný.

Evidenční kontrolu musí mít vozidlo vždy provedenu před schválením technické způsobilosti, v těchto případech se provádí ze zahraničními doklady (nezbytný překlad do českého jazyka v případech nestandardního dokladu s neoznačenými kolonkami dle jednotného způsobu označení registračních dokladů). Tato evidenční kontrola je buď samostatná, pokud není vytvářen Technický protokol zkušební stanicí nebo je součástí Technické prohlídky před schválením technické způsobilosti. Při následné registraci je dále předkládán protokol o technické prohlídce před registrací.

Hlavním způsobem prokázání typového schválení je zápis v původních registračních dokladech. Zahraniční doklad (nebo doklady v případě dvoudílného registračního dokladu) je zakládán do spisu vozidla. Nové znění zákona tedy umožňuje zaregistrovat v určitých případech i vozidlo, které nemá vystaven Technický protokol zkušební stanicí. Je zde tedy možnost registrace i takovéhoto vozidla, avšak pouze v případě, že jsou k dispozici všechny povinné položky TP vozidla pro danou kategorii a stáří.

Oblast správních poplatků zůstává zcela shodná s předchozí právní úpravou, vždy jde o schválení technické způsobilosti s výjimkou případu přímé registrace na C.O.C. list, kdy se poplatek (za schválení) nevybírá.

Oblast pravidelných technických prohlídek zůstává též nezměněna (včetně měření emisí) a vozidlo, které již bylo registrováno v zahraničí, se musí podrobit Technické prohlídce v ČR před registrací (shrnutí – každé vozidlo dříve registrované v zahraničí musí před uvedením do provozu v ČR projít evidenční kontrolou a technickou prohlídkou v běžné STK).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je nutné podat formulář s názvem Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má provozovatel motorového nebo přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo; v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis do registru motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly činí 800 Kč.

Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla činí:

1 500,- (u homologovaného vozidla)

nebo

2 000,- Kč. (u  nehomologovaného vozidla)

Poplatek je třeba uhradit při podání přihlášky nebo později, vždy však před provedením registrace.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zmocněná osoba

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

06.01.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.