Menu
Město Podbořany
Podbořany

Ke Kounovským kamenným řadám

63,2 km; těžká trasa; silniční kola, trekking

63,2 km; těžká trasa; silniční kola, trekking

Mapa cyklotrasy (soubor JPG)

Trasa6

0,0 Podbořany - Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Podborany_namestipozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby - barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost - významný krajinný prvek vrch „Rubín", výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

6,2 Vroutek - Na návsi stojí barokní sousoší z roku 1711 s dominantní Vroutek_kostel2sochou Piety na vrcholu štíhlého sloupu. V rozích hranolového podstavce jsou na soklech umístěny sochy sv. Vojtěcha, Šebestiána, Rocha a Rozálie. U silnice směrem na Kryry je na masivním kamenném sloupu sousoší sv.Anny, spojené zády s Madonou. Pískovcové sousoší pochází z druhé poloviny 17.století. Západně od hlavní silnice se nachází románský jednolodní tribunový kostel sv. Jakuba Většího z 20. let 13. století, upravený a zaklenutý koncem 16. století. V období baroka byl přestavěn vrcholek věže. Objekt, zdobený obloučkovým vlysem, patří k historicky nejhodnotnějším stavbám regionu. Nedaleko přes silnici se nachází jednolodní barokní kostel sv. Jana Křtitele s věžičkou nad presbytářem, postavený roku 1726.
Přírodní zajímavost - na náměstí v centru obce památný strom „lípa Doc. Antonína Pyška - kavkazská" (Tilia dasystyla) - obvod kmene 71 cm, výška 8m, stáří 50 let.

11,5 Kryry - Na mírném návrší při jihovýchodním okraji obce stojí Kryry_namestijednolodní barokní kostel Narození Panny Marie s věží v západním průčelí z roku 1722. V ulici směrem na Očihov se zachoval zajímavý měšťanský dům č.p. 12 s fasádou zdobenou lidovými rokokovými prvky a reliéfem Panny Marie nad vstupem. Nad obcí se nachází Schillerova rozhledna (28 m). Na náměstí stojí pozdně barokní fara.

16,1 Strojetice - Na návsi se nachází jednolodní kostel Nanebevzetí StrojeticePanny Marie s věží v západním průčelí, postavený roku 1834 na místě staršího barokního kostela z roku 1701. Ze starší zástavby obce se zachoval hostinec č.p. 1 z druhé poloviny 18. století s mansardovou střechou a přilehlými hospodářskými budovami.

18,8 Běsno - Na návsi se nachází kostel sv. Vojtěcha, který má Besnogotický presbytář, loď a věž pocházejí z 18. století. Na návrší na okraji obce při cestě do Soběchleb se nachází barokní sýpka, postavená roku 1740.

 

20,5 Vrbice - Zdejší zástavba na středověkém půdorysu dokumentuje Vrbice_navesvývoj vesnické architektury v průběhu devatenáctého století. Ve vsi se dochovalo množství velmi cenných a architektonicky náročně řešených staveb. Řada je však v havarijním stavu, včetně neorománského kostela Povýšení svatého Kříže a sousední budovy bývalé školy. V hodnotné zástavbě nevšedního rozsahu se dochoval například klasicistní patrový dům číslo popisné 17 s letopočtem 1841 v nádpraží kamenného portálku, pozdně klasicistní patrový dům čp. 16 s polovalbovou střechou a střídmou štukovou výzdobou fasády, eklektická zástavba téměř městského charakteru, často s neorenesančními štukovými dekory na fasádách (například domy čp. 1, 2, 3, 12 a 22). Působivý je i přízemní dům čp. 35 se středním patrovým rizalitem a velmi bohatým, avšak kultivovaným neorenesančním dekorem nebo eklektický dům čp. 20 z počátku 20. století, s balkonem ve štítovém průčelí. Význačný je i soubor chmelařských hospodářských staveb. Přestože tradiční zástavba Vrbice je mimořádně cenná a téměř nedotčená novostavbami, není dosud památkově chráněna. Vyhlášení vesnice památkovou zónou údajně brání havarijní stav zástavby.

23,0 Děkov

25,0 Vlkov

28,5 Velká Černoc - Uprostřed obce se nachází barokní jednolodní kostel sv.Václava s věží, postavený v letech 1783 - 1787. Ze starší lidové architektury 19. století se v obci zachovala hrázděná chalupa č.p. 7 s hospodářským areálem.
Přírodní zajímavost - v lese na severovýchodním okraji obce, nedaleko lesní správy, se nachází památný strom „dub letní" (Quercus robur) - obvod kmene 530 cm, stáří 350 let.

32,4 Svojetín - U obce se nachází kaplička Boží Muka z roku 1725. Svojetin_bozi_mukaUprostřed obce v parku stojí od 16. 7. 1922 památník, který byl v roce 2000 opatřen deskou "Obětem 1.světové války".

 

34,4 Povlčín

35,5 Milostín

39,3 Kounov - Chmelařská obec v okrese Rakovník, zmiňovaná poprvé Kounov_zvoniceroku 1402. Na počátku 18. století byla v obci postavena kaple sv. Vojtěcha, v polovině 18. století byl zdejší původně gotický kostel sv. Víta barokně přestavěn. Na severním výběžku Roviny, poblíž barokní hájovny, se nacházejí pozůstatky halštatského hradiště s mohutnými zbytky opevňovacích valů.
Přírodní zajímavost - Kounov se může pyšnit svými známými a naprosto unikátními „Kounovskými kamennými řadami" (megalitická zajímavost). Lokalitou prochází naučná stezka. Skutečné stáří, původ i význam tzv. kamenných řad zůstává i nadále záhadou. Řady kamenů jsou směřovány rovnoběžně ve směru sever --jih, nejdelší řada má délku 450 m. Nachází se zde 14 téměř úplných řad. Podle jedné z hypotéz mají kamenné řady astronomický účel. Kromě toho jsou některé zastávky naučné stezky věnovány geologii, botanice, zoologii, zemědělství a lesnictví oblasti Džbánu (přírodní park).

43,7 Nečemice - V roce 1457 se poprvé připomíná tvrz. Za třicetileté války byla tvrz značně poničena a nebyla opravena. Teprve v roce 1812, za Josefa Schwarzenberka, byly provedeny stavební úpravy tvrze. Na návrší se nachází jednolodní pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje z roku 1786. Na návsi socha sv. Jana Nepomuckého z 19. století.
Přírodní zajímavost - Nečemická Lada - výskyt ojedinělé populace astry chlumní, dále modravec tenkokvětý, sasankovka lesní, je udáván i pětiprstka žežulík. Z významných rostlin se nalézá hořeček brvitý, záraza žlutá, černohlávek velkokvětý, sléz pižmový, hvozdík svazčitý, prvosenka jarní, třezalka skvrnitá, pcháč bezlodyžný a řada dalších.

46,9 Lhota

52,2 Měcholupy - V obci se nachází čtyřkřídlý, raně barokní Mecholupy_pivovardvoupatrový zámek se čtvercovým dvorem, postavený po polovině 17. století na místě starší tvrze. Barokní zámecká kaple byla roku 1926 přestavěna podle projektu J.V.Antoše. Koncem 19. století bylo k zámku přistavěno 2. patro. Objekt zámku, využitý jako školní zařízení, je obklopený parkem s porostem hodnotných dřevin.
Přírodní zajímavost - Asi 2 km jihovýchodně od obce se nachází významný krajinný prvek Svah nad silnicí Měcholupy - Želeč, významná lokalita chráněných rostlin.

53,7 Železná - U silnice se nachází pseudorománská výklenková kaple z druhé poloviny 19. století. Železniční most přes Blšanku ze 70. let 19. století tzv. příhradové konstrukce je technickou památkou.
Přírodní zajímavost - na strmém svahu, který tvoří násep železniční trati, leží významný krajinný prvek „Svah pod tratí", zbytek kavylové stepi se vzácnými druhy rostlin a zároveň nejzápadnější výchoz opuky v Čechách. Nedaleko bývalého mlýna u Blšanky glaukonitický pískovec, naleziště zkamenělin mořské fauny z období svrchní křídy.

54,4 Libořice - Na návrší stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Liborice_kostelMarie s věží z roku 1716. Byl postaven na místě staršího kostela ze 14. století. Nad portálem je erb Kolovratů. Fara (čp. 31) s mansardovou střechou a erbem nad vstupem z 2. pol. 18. století stojí na návsi.

56,0 Liběšovice - V jižní části obdélné návsi se nachází barokní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1701, přestavěná roku 1738. Za kaplí stojí socha sv. Judy Tadeáše z roku 1868.

60,3 Letov - Na návsi se nachází barokní kostel Navštívení Panny Kostel_LetovMarie, který byl postaven v roce 1742. V kostele jsou pohřbeni příslušníci rodiny svobodných pánů z Ebenu. V roce 1817 byla před kostelem postavena v empírovém slohu pohřební kaple, v níž byly uloženy ostatky rytířů ze Schwarzenfeldu, kterým Letov po určitou dobu patřil. Barokní plastika sv. Šebestiána pochází z roku 1717.

63,2 Podbořany

Datum vložení: 7. 6. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:40