Menu
Město Podbořany
Podbořany

Provozní řád zapůjčení elektrokol v Informačním centru

Zapůjčení elektrokol

Od července 2023 je možné zapůjčení dvou elektrokol v IC Podbořany. K zapůjčení je zapotřebí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. V IC je možné zapůjčit cyklistické přilby vel. M, L, hustilku, nářadí, zámek a nabíječku. Při výpůjčce dojde k sepsání krátkodobé smlouvy o nájmu.

CENÍK PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL A ELEKTROKOL
Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem města Podbořany dne 28. 6. 2023 a nabývá účinnosti ode dne 1. 7. 2023.
             

A/ Ceník podle zapůjčené doby pronájmu jízdního kola 

+ příslušenství:

       
               
Název Cena Cena Cena Cena Cena Cena/týden

Vratná záloha

do 4 hod. od 4 do 8 h. od 8 do 24 h. od 24 do 48 h. od 48 do 72 h.
Elektrokolo 200,- Kč 300,- Kč 400,- Kč 650,- Kč 900,- Kč 2000,- Kč 1.500,- Kč
vel. M, L
Přilba  50,- Kč 50,- Kč 50,- Kč 80,- Kč 100,- Kč 150,- Kč /
- k zapůjč. jízd. kolu 
Zámek na kolo               
- k zapůjč. jízd. kolu
Hustilka              
Základní nářadí              

 

 

 

 

 

 

 

Pro zapůjčení elektrokola je zapotřebí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

 

B/ Ceník za způsobenou škodu / ztrátu (jízdní kolo + příslušenství):  
         
Poř. číslo Druhy poškození / ztráta Cena
(Kč)
1 Deformace přední vidlice 1.200,-
2 Ztráta nebo poškození stojánku 500,-
3 Poškození kotoučových brzd nebo lanka 280,-
4 Poškození jednoho z blatníků 300,-
5 Poškození pláště 280,-
6 Poškození nebo ztráta sedla 390,-
7 Poškození špic (do 3 ks) 110,-
8 Poškození/znehodnocení řetězu 220,-
9 Poškození špic (4 – 7 ks) 220,-
Poř. číslo Druhy poškození / ztráta Cena
(Kč)
10 Poškození měniče (přehazovačka) 390,-
11 Poškození špic (více než 7 ks) 330,-
12 Ztráta nebo zničení zámku 350,-
13 Celk. poškození (zničení) předního nebo zadního kola 1.100,-
14 Ztráta nebo zničení klíče od zámku 170,-
15 Poškození osvětlení – přední světlo 170,-
16 Poškození osvětlení – zadní světlo 110,-
17 Ztráta nebo poškození pedálu (1 ks) 150,-
18 Úplné zničení / ztráta jízdního kola  16.500,-
19 Poškození přilby 250,-
20 Ztráta nebo zničení přilby 900,-
21 Ztráta hustilky 300,-
22 Mytí znečištěného kola 200,-

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL/ELEKTROKOL

 

Kontakty:

Půjčovna jízdních kol/elektrokol:

Adresa:           Město Podbořany

Informační centrum Podbořany

Dukelská 1, 441 01 Podbořany

Telefon/Fax:   +420 775 762 141

Email:             infocentrum@podborany.net

URL:              www.podborany.net

 

Půjčovna jízdních kol/elektrokol (dále jen „kolo“) je veřejnosti k dispozici podle provozní doby Informačního centra Podbořany.

Kolo, včetně příslušenství, je nutné vrátit nejpozději půl hodiny před koncem sjednané doby uvedené ve smlouvě o pronájmu.

Jízdním kolem se rozumí kolo vybavené dle příslušných příloh vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem o síle 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Maximální nosnost elektrokol je stanovena výrobcem na 120 kg.

 

Užívání kola:

 1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

    a) platný občanský průkaz, platný cestovní pas

    b) platný cestovní pas (cizinci)

 1. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let. Osoby mladší 18 let mohou kolo zapůjčit pouze v přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmout kolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 2. Kolo si před převzetím nájemce důkladně prohlédne, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Nájemce byl seznámen s technickým stavem pronajatého kola a přebírá jej do pronájmu.
 4. Pokud nájemce zjistí nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při předání kola v Informačním centru Podbořany.
 5. Elektrokolo má zabudovaný GPS lokátor, který pronajímatel využije pro lokalizaci elektrokola při jeho nevrácení, nebo oznámení o jeho ztrátě/odcizení.
 6. Je zakázáno provádět jakékoli změny na kole bez souhlasu pronajímatele.
 7. Předání a půjčování kola osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno

 

Poplatky:

 1. Před uzavřením Smlouvy o nájmu kola a elektrokola (dále jen „Smlouva“) zaplatí nájemce zálohu, a to za každé kolo. Výše zálohy je dána v platném Ceník půjčovny jízdních kol a elektrokol (dále jen „Ceník“). Po vrácení kola v původním stavu - bez závad, bude nájemci záloha vrácena v plné výši.
 2. Poplatek za pronájem kola je daný platným Ceníkem a vratná záloha se platí předem. Vratná záloha se hradí pouze v hotovosti.
 3. Pokud nájemce překročí dobu pronájmu, za kterou zaplatil, je povinen uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného Ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu se poplatek za pronájem nevrací.

Odpovědnost:

 1. Jízda na pronajatém kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím pronajatým kolem na jeho vlastním majetku ani na jiných movitých i nemovitých věcech, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
 2. Každou dopravní nehodu za účasti kola je nájemce povinen bezprostředně oznámit pronajímateli a Policii ČR. V případě škody způsobené na kole třetí osobou, a to včetně krádeže, je nájemce povinen oznámit tuto událost bezprostředně pronajímateli a Policii ČR.
 3. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané Smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 4. Po podpisu Smlouvy přebírá nájemce veškerou odpovědnost za pronajaté kolo až do doby jeho vrácení pronajímateli.
 5. Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z vratné zálohy dle platného Ceníku za očištění jednoho kola.

 

Hrazení škod:

 1. Při ztrátě kola nebo nějaké jeho části či příslušenství je nájemce povinen uhradit náhradu ve výši stanovené Ceníkem.
 2. Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku.
 3. Škoda se hradí při vrácení kola, pronajímatel má právo použít vratné zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

 

Provozní řád je součástí Smlouvy o nájmu jízdního kola a elektrokola  a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho plném rozsahu.

 

Tento provozní řád byl schválen Zastupitelstvem Města Podbořany dne  28. 6. 2023 a nabývá účinnosti ode dne 1. 7. 2023.

 

 

 

 

 

Datum vložení: 15. 4. 2024 10:40
Datum poslední aktualizace: 15. 4. 2024 11:03
Autor: Hana Oktábcová