Menu
Město Podbořany
Podbořany

Stavební úřad

 

Stavební úřad
SPRÁVNÍ POPLATKY
dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích
Úkon  Výše správního poplatku v Kč  Poznámka
vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území    
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000  
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000  
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500  
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebořadových garáží 1000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000  
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20000  
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300  
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000  
vydání rozhodnutí o změně využití území    
a) do výměry 5000 m2 včetně 1000  
b) nad výměru 5000 m2 3000  
vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000  
vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000  
vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000  
vydání regulačního plánu na žádost 10000  
vydání stavebního povolení    
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5000  
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10000  
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500  
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebořadových garáží 1000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1000  
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000  
vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1000  
vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000  
vydání souhlasu s ohlášeným záměrem neuvedeným v bodě 3 500  
vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000  
vydání souhlasu se změnou stavby pře jejím dokončením 500  
vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000  
vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1000  
vydání rozhodnutí o polovení zkušebního provozu 1000  
vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000  
vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500  
vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500  
vydání souhlasu s odstraněním stavby 500  
vydání rozhodnutí o povolení výjímky z obecných technických požadavků na stavby nebo obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5000  
ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 500  
přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 10000  
přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora 10000  
místní šetření nebo ohledání na místě za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500  
místní šetření nebo ohledání na místě za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1000  
místní šetření nebo ohlednání na místě za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2000  
Poznámky:
Polovina správního poplatku se vybere za:
vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení
vydání územního souhlasu
uzavření veřejnoprávní smlouvy
vydání změny územního rozhodnutí
vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí
vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby