Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Stavební úřad

 

Stavební úřad
SPRÁVNÍ POPLATKY
dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích
Úkon  Výše správního poplatku v Kč  Poznámka
vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území    
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000  
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000  
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500  
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebořadových garáží 1000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000  
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20000  
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300  
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000  
vydání rozhodnutí o změně využití území    
a) do výměry 5000 m2 včetně 1000  
b) nad výměru 5000 m2 3000  
vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000  
vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000  
vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000  
vydání regulačního plánu na žádost 10000  
vydání stavebního povolení    
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5000  
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10000  
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500  
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebořadových garáží 1000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1000  
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000  
vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1000  
vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000  
vydání souhlasu s ohlášeným záměrem neuvedeným v bodě 3 500  
vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000  
vydání souhlasu se změnou stavby pře jejím dokončením 500  
vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000  
vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1000  
vydání rozhodnutí o polovení zkušebního provozu 1000  
vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000  
vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500  
vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500  
vydání souhlasu s odstraněním stavby 500  
vydání rozhodnutí o povolení výjímky z obecných technických požadavků na stavby nebo obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5000  
ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 500  
přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 10000  
přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora 10000  
místní šetření nebo ohledání na místě za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500  
místní šetření nebo ohledání na místě za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1000  
místní šetření nebo ohlednání na místě za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2000  
Poznámky:
Polovina správního poplatku se vybere za:
vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení
vydání územního souhlasu
uzavření veřejnoprávní smlouvy
vydání změny územního rozhodnutí
vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí
vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby