Menu
Město Podbořany
Podbořany

Petr Šikl

Petr Šikl

 

 
 • Zařizuje přípravu staveb (vč. projektové přípravy,kolihová, šikl cedulka územního a stavebního povolení, výběrového řízení), které financuje město.
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele staveb financovaných z rozpočtu města.
 • Zajišťuje realizaci investičních akcí města po stránce technického dozoru, finančního plnění a vlastní realizace.
 • Zajišťuje po administrativní stránce získání dotací z rozpočtu státu a fondů jim zřízených.
 • Kontroluje finanční plnění jednotlivých investičních akcí v rámci rozpočtu města za daný rok.
 • Zajišťuje po technické stránce údržbu objektů v majetku města v Podbořanech ve spolupráci s jednotlivými zařízeními (školská zařízení, bytový fond, komunikace, veřejná prostranství, VO).
 • Zajišťuje po technické stránce údržbu objektů v majetku města v místních částech.
 • Zařizuje přípravu staveb (vč. projektové přípravy, územního a stavebního povolení, výběrového řízení), které financuje město.
 • Vyřizuje stížnosti a žádosti občanů a organizací týkající se stavebních prací ve městě a v místních částech.
 • Stanovenou náplní jeho práce je mimo jiné, zjišťovat možnosti přidělení dotací na jednotlivé akce města Podbořany.
 • Památková péče.
 • Ochrana nemovitých a movitých kulturních památek dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Přijímání a sepisování žádostí o vydání závazného stanoviska k inovaci kulturních památek.
 • Vydávání závazného stanoviska k inovaci kulturních památek.
 • Vykonávání stavebního dozoru během inovace a kolaudace kulturních památek.
 • Vydávání závazného stanoviska k jednotlivým stavebním pracím (výkopové práce, inženýrské sítě, přístavby atd.)
 • Zajištění harmonické spolupráce s Krajským úřadem Ústeckého kraje (Odbor kultury a památkové péče) a Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem.
 • Provádění kontrol technického stavu nemovitých kulturních památek včetně technické zprávy a fotodokumentace.
 • Aktualizace a zpřehlednění archivu o nemovitých kulturních památkách.
 • Distribuce informací o jednotlivých dotačních programech na inovaci kulturních památek.

Role v org. struktuře

referent památkové péče - Odbor investic, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 216)

Kontakty

Telefon: 415 237 543 (pevná linka)
Mobil: 777 214 194 (mobilní telefon)
E-mail: sikl@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)