Menu
Město Podbořany
Podbořany

Veřejná vyhláška – Návrh Změny č.2 ÚP Blšany – veřejné projednání

-

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Blšany o pořízení Změny č.2 ÚP Blšany zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu Změny č.2 ÚP Blšany, která je nyní projednávána s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.


Veřejná vyhláška
 
A    Textová část

Textová část - Změna č.2 ÚP Blšany
Srovnávací text – Změna č.2 ÚP Blšany
                              
B    Grafická část - výrok

01_Základní členění území – Změna č.2 ÚP Blšany     
02_Hlavní výkres – Změna č.2 ÚP Blšany     
03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Změna č.2 ÚP Blšany   
04_Koncepce veřejné infrastruktury – Změna č.2 ÚP Blšany 
 

C    Grafická část - odůvodnění

O1_Koordinační výkres – Změna č.2 ÚP Blšany    
O2_Širší vztahy – Změna č.2 ÚP Blšany
O3_Zábory ZPF a PUPFL – Změna č.2 ÚP Blšany     

Datum vložení: 8. 6. 2022 15:44
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2022 7:35